Truy cập hiện tại

Đang có 328 khách và không thành viên đang online

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015)

(TGAG)- Ngày 25/5/2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Hướng dẫn số 124-HD/BTGTU tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân  Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ  an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015). Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Hướng dẫn.

I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1-
Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm giáo dục và khơi dậy niềm tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân; khẳng định vai trò to lớn của Công an nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong 70 năm qua và trách nhiệm lớn lao trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong thời kỳ mới; biểu dương những thành tựu to lớn của 10 năm thực hiện Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

2-
Củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn lực lượng Công an nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

3-
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với cán bộ, chiến sỹ Công an nhằm phát huy bản chất cách mạng, không ngừng học tập, rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, năng lực chuyên môn; cùng với toàn Đảng, toàn dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội và tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia.

4-
Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm phải thiết thực, mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, có tác động làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của toàn Đảng, toàn dân và toàn lực lượng Công an nhân dân về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Trong tuyên truyền gắn với kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015), tạo ra không khí phấn khởi, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của đất nước trong năm 2015.

II- NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1- Nêu bật quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trong 70 năm qua; phân tích, làm rõ những thuận lợi, khó khăn, thời cơ, thách thức và những nhiệm vụ trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

2-
Phổ biến, giải thích những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; xây dựng thế trận an ninh nhân dân; sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an với Quân đội nhân dân, với các ngành, các cấp, sự gắn bó máu thịt giữa Công an với Nhân dân tạo thành sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội của đất nước.

3- Tuyên truyền về những thành tích, chiến công, gương chiến đấu dũng cảm của lực lượng Công an nhân dân trong đấu tranh giải phóng dân tộc, phòng chống tội phạm; những gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

4- Tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; kết quả và nhiệm vụ thực hiện các chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, phòng chống mại dâm và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trên lĩnh vực an ninh trật tự trong tình hình mới.

5- Biểu dương những thành tựu to lớn trong 10 năm thực hiện Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Nhân dân các địa phương trong cả nước; sự nỗ lực cố gắng của lực lượng Công an nhân dân trong tham mưu và làm tốt vai trò nòng cốt, đưa phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc liên tục phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, góp phần tích cực giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội của đất nước; những bài học kinh nghiệm và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong việc thực hiện Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

6- Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch nhằm phi chính trị hóa lực lượng Công an nhân dân, chia rẽ mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Công an nhân dân với Quân đội nhân dân, với các tầng lớp Nhân dân và các ngành, các cấp... làm suy yếu lực lượng Công an nhân dân.

III- HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM

1- Tổ chức gặp mặt, giao lưu


- Cấp tỉnh: tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015).

- Cấp huyện: tùy vào điều kiện cụ thể, có thể tổ chức các hình thức kỷ niệm phù hợp với tình hình.

2- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội

- Các cơ quan báo chí trong tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục đặc biệt chào mừng kỷ niệm; tăng thời lượng phát sóng, đăng tin, bài, ảnh phản ánh kịp thời các hoạt động kỷ niệm.

- Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các địa phương, đơn vị tăng cường báo cáo, nói chuyện truyền thống vào dịp kỷ niệm.

- Các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chuyên đề xung quanh đợt kỷ niệm.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn, biên soạn và phát hành đề cương tuyên truyền (được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo An Giang http://tuyengiaoangiang.vn). Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí tập trung và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền tại hội nghị định hướng công tác tuyên truyền, tổ chức Hội nghị Báo cáo viên, đăng tin, bài trong Bản tin Thông tin Công tác tư tưởng và các ấn phẩm tuyên truyền...

2- Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy và Ban Tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy: hướng dẫn công tác tuyên truyền, tham mưu cấp ủy tổ chức các hình thức kỷ niệm phù hợp như: đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; tổ chức các phong trào thi đua, các chương trình hành động cách mạng lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2015.

Theo dõi, kiểm tra nội dung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cụm thông tin cổ động, panô, áp phích… Kịp thời nắm, phản ánh tình hình dư luận xã hội xung quanh đợt kỷ niệm.

3- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền trực quan như: panô, áp phích, tranh cổ động, khẩu hiệu… tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao, triển lãm trong dịp kỷ niệm; theo dõi, kiểm tra nội dung thông tin trên các bảng điện tử, panô, ápphích, khẩu hiệu nhằm đảm bảo tính thời sự và có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục tốt.

4- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức chỉ đạo cơ quan báo chí đưa tin, tuyên truyền sâu rộng về các hoạt động kỷ niệm. Định hướng đối với Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Đài Truyền thanh cấp huyện và cơ sở đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau đợt kỷ niệm.

5- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể cấp tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với ngành Công an tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức các buổi sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề hưởng ứng đợt kỷ niệm; tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

6- Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, Báo An Giang lập kế hoạch mở chuyên trang, chuyên mục tuyên tuyền sâu rộng, phản ánh kịp thời các hoạt động kỷ niệm với nội dung và hình thức phong phú, hấp dẫn, đổi mới và sáng tạo. Kịp thời đưa tin, phản ánh biểu dương những điển hình, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua.

7- Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật động viên văn nghệ sỹ sáng tác về đề tài Công an nhân dân Việt Nam - 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

V- MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1- Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005- 19/8/2015)!
2- Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ!
3- Lực lượng Công an nhân dân quyết tâm thực hiện tốt khẩu hiệu hành động “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”!
4- Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19/8/2005 - 19/8/2015), cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân thi đua làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân!
5- Lực lượng Công an nhân dân quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!
6- Đẩy mạnh phong trào thi đua “Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy, giai đoạn 2013 - 2018”!
7- Công an nhân dân Việt Nam nguyện hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân!
8- Đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015!
9- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
10- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
11- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
(đã ký)
Nguyễn Hoàng Anh Tuấn
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17534564