Truy cập hiện tại

Đang có 188 khách và không thành viên đang online

Chỉ thị về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018)

(TGAG)- Ngày 30-6-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy bàn hành Chỉ thị số 18-CT/TU về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018). Tuyên giáo An Giang xin đăng nội dung Chỉ thị.

Căn cứ Kết luận số 88-KL/TW, ngày 18/02/2014 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh; xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm; xây dựng, công bố phim tài liệu về thân thế, sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu; Hướng dẫn số 30-HD/BTGTW, ngày 13/4/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017 - 2018;

Để việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng được trọng thể, thiết thực, đảm bảo yêu cầu đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1- Tổ chức đợt tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh nhằm ôn lại thân thế, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Từ đó, khơi dậy lòng tự hào về truyền thống yêu nước và cách mạng của quê hương, củng cố lòng tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Bác Hồ. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, góp phần xây dựng quê hương Bác Tôn ngày càng giàu mạnh, văn minh.

2- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thành lập Ban Tổ chức và xây dựng kế hoạch tổng thể tổ chức các hoạt động thiết thực để kỷ niệm Ngày sinh lần thứ 130 của Chủ tịch Tôn Đức Thắng theo đúng tinh thần Hướng dẫn số 30-HD/BTGTW, ngày 13/4/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương; chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai Dự án trùng tu Khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, đảm bảo công trình hoàn thành trước Lễ Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

3- Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương có liên quan tổ chức trọng thể Lễ dâng hương, Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Bác Tôn tại Khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên).

4- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn, định hướng tuyên truyền, chỉ đạo các ngành liên quan, các cơ quan thông tin đại chúng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên triển khai các hoạt động tuyên truyền trong đợt hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Bác Tôn; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội thảo khoa học, biên soạn, phát hành tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

5- Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh rà soát, lựa chọn công trình tiêu biểu trên địa bàn, khẩn trương hoàn thành để chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng; phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn thành phố.

6- Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng phải đảm bảo an toàn, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức, gây lãng phí, tốn kém; phải gắn kết với thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước; tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.  

7- Sau Lễ Kỷ niệm, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp ủy trực thuộc báo cáo tổng kết về Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ thị này được phổ biến đến các chi bộ để thực hiện.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ            
(Đã ký)           
Võ Thị Ánh Xuân    
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17091062