Truy cập hiện tại

Đang có 29 khách và không thành viên đang online

Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

(TGAG)- Ngày 13-4-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tuyên giáo An Giang xin giới thiệu nội dung.

Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo toàn diện và thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia, góp phần quan trọng vào xây dựng đời sống văn hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều chuyển biển khởi sắc rõ nét; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao.

Tuy nhiên, một số nơi chưa thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, kiểm tra, giám sát; sự phối hợp hoạt động của các ngành, các cấp đôi lúc chưa chặt chẽ; một bộ phận hộ nghèo còn thụ động, chưa quyết tâm thoát nghèo; vấn đề ô nhiễm môi trường, cảnh quan đô thị, nông thôn còn nhiều bức xúc; tình trạng phạm tội trong thanh, thiếu niên có xu hướng ngày càng gia tăng; việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở, nhất là các điểm vui chơi, giải trí và điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng còn hạn chế…

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 15-12-2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1- Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư, Chương trình hành động số 04-CTr/TU, ngày 18-7-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020 và Chỉ thị này của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, mang tính chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả 05 nội dung của cuộc vận động; chú trọng phát huy dân chủ, truyền thống đoàn kết để thúc đẩy các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị, nông thôn.

2- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 88/2016/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN, ngày 07-10-2016 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; kịp thời giải quyết khó khăn, đảm bảo kinh phí để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai cuộc vận động đến các địa bàn dân cư.

3- Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở và địa bàn dân cư, để phát huy vai trò tự quản của cộng đồng, tinh thần tự nguyện, tự giác của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thoát nghèo bền vững.

- Tiếp tục phát huy hiệu quả các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, với những nội dung mang tính thiết thực, cụ thể; lắng nghe ý kiến, kịp thời phản ánh, tham mưu với cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp những nguyện vọng, đề xuất, sáng kiến của nhân dân trong quá trình thực hiện cuộc vận động; làm tốt việc biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện cuộc vận động nhằm tạo động lực và sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư.

- Hướng dẫn các tổ chức thành viên ở cơ sở đăng ký thực hiện ít nhất một nội dung, công việc cụ thể, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thoát nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

4- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ngành tỉnh căn cứ Chỉ thị này và các văn bản của Đảng, Nhà nước có liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu, đặc điểm tình hình ở địa phương, đơn vị.

- Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện và định kỳ hằng năm báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ thị này được phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
(Đã ký)
Võ Anh Kiệt
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16703510