Truy cập hiện tại

Đang có 79 khách và không thành viên đang online

Chương trình hành động về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng...

(TGAG)- Ngày 07-02-2017, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang ban hành Chương trình hành động số 11-CTr/TU về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tuyên giáo An Giang xin giới thiệu nội dung.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Kế hoạch thực hiện của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động như sau:

I- TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN

1- Tình hình

1.1- Kết quả đạt được


Trong những năm qua, các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, góp phần củng cố, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Nhiều khuyết điểm, hạn chế của tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên ở các cấp, các ngành sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình được cầu thị tiếp thu và nghiêm túc sửa chữa, khắc phục, có chuyển biến rõ rệt. Các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, tình trạng thiếu dân chủ, mất đoàn kết nội bộ được cảnh báo, ngăn ngừa. Một số vụ việc phức tạp, kéo dài được tập trung chỉ đạo xử lý, tạo sự đồng tình trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Công tác chính trị, tư tưởng được coi trọng. Nội dung, phương thức triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh có nhiều cải tiến. Công tác tuyên truyền và phản tuyên truyền, nắm thông tin và định hướng dư luận kịp thời hơn. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ được đẩy mạnh. Việc đề bạt, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ đảm bảo dân chủ, quy trình và thủ tục quy định. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp chuyển biến tích cực. Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác nội chính, tư pháp và phòng, chống tham nhũng ngày càng được chú trọng. Nhiều chủ trương, chính sách trên lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng được triển khai thực hiện kịp thời và đạt nhiều kết quả.

Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới. Hệ thống Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

1.2- Hạn chế

Công tác xây dựng Đảng còn chậm đổi mới. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhiều nơi còn mang tính hình thức, chưa trở thành việc làm thường xuyên, hiệu quả chưa rõ nét. Công tác tuyên truyền, phản tuyên truyền có lúc, có nơi chưa kịp thời, thiếu sắc bén, tính chiến đấu chưa cao. Một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dưới các hình thức khác nhau.

Công tác tổ chức, cán bộ và quản lý cán bộ, đảng viên còn bất cập. Một số cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng chưa đủ sức răn đe, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái. Cải cách hành chính trong Đảng còn chậm so với Nhà nước. Phòng, chống tham nhũng tuy có chuyển biến nhưng chưa đạt yêu cầu đề ra; sử dụng ngân sách, tài sản công vẫn còn xảy ra lãng phí. Công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chưa hiệu quả do vướng mắc về cơ chế và lúng túng trong phương thức tiến hành.

2- Nguyên nhân hạn chế

2.1- Nguyên nhân khách quan

Những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) là những vấn đề lớn, khó và phức tạp, tác động đến nhiều mặt của công tác xây dựng Đảng, trong đó có những vấn đề Trung ương chậm sửa đổi, bổ sung nên gây lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện.

2.2- Nguyên nhân chủ quan
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên chưa được coi trọng đúng mức, nội dung và phương pháp giáo dục, truyền đạt chậm đổi mới; nhận thức về suy thoái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên chưa có sự thống nhất cao. Nội dung sinh hoạt đảng ở nhiều nơi còn đơn điệu, hình thức, hiệu quả chưa cao. Thiếu giải pháp phù hợp để định hướng thông tin dư luận xã hội, việc quản lý thông tin báo chí còn lỏng lẻo, phản tuyên truyền còn chậm.

Việc cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương và của tỉnh ở một số địa phương, đơn vị còn chung chung; chỉ đạo thiếu quyết liệt, còn trông chờ, ỷ lại cấp trên. Chưa có cơ chế khen thưởng những tập thể, cá nhân tổ chức thực hiện nghị quyết sáng tạo, có hiệu quả và xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc.

 Tổ chức bộ máy còn cồng kềnh, chồng chéo, hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả. Xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm còn nể nang, ngại va chạm; thiếu cơ chế để xử lý, thay thế kịp thời những cán bộ lãnh đạo, quản lý yếu về năng lực, giảm sút uy tín, trì trệ trong công tác. Đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ vẫn chưa đúng thực chất. 

Một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, bị cám dỗ bởi lợi ích cá nhân, ích kỷ, hẹp hòi. Nhiều nơi, cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu chưa thật sự gương mẫu, là tấm gương tốt cho cấp dưới noi theo. Công tác quản lý, giáo dục đảng viên của một số tổ chức đảng bị xem nhẹ, công tác tự phê bình và phê bình trong nội bộ chưa được coi trọng. Sự phối hợp giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử từng lúc chưa chặt chẽ, xử lý một số vụ việc chưa đủ nghiêm minh. Việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ còn mang tính hình thức. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng ở một số nơi, nhất là cơ sở còn yếu, phát hiện, xử lý vụ việc vi phạm chưa kịp thời. Trình độ, năng lực, phương pháp công tác của một số cán bộ kiểm tra chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Công tác dân vận của chính quyền từng lúc, từng nơi chưa đạt yêu cầu. Việc phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông và nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên còn hạn chế, hiệu quả chưa cao.

II- MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM

1- Mục tiêu


Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Kiên quyết khắc phục những yếu kém, bất cập trong công tác tổ chức cán bộ và quản lý cán bộ. Đổi mới mạnh mẽ khâu tuyển chọn, đánh giá và bổ nhiệm cán bộ chủ chốt các cấp. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân.

Tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Phân công rõ trách nhiệm triển khai thực hiện, đề cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

2- Quan điểm

Tăng cường sự lãnh đạo và đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, trước hết là cấp ủy và ban thường vụ cấp ủy các cấp. Giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; tuân thủ pháp luật của Nhà nước. Chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị.

Kiên quyết, kiên trì thực hiện với quyết tâm chính trị cao; phát huy sự chủ động, sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nhân dân, trong đó cán bộ lãnh đạo, quản lý, trước hết là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp là nòng cốt; nhận thức sâu sắc và thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có hiệu quả, nhất là những vụ việc gây bức xúc trong dư luận để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

III- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1- Về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình
- Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả công tác tư tưởng. Đẩy mạnh tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với từng nhóm đối tượng.
- Các cấp ủy đảng tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động số 22-CTr/TU, ngày 14-5-2013 của Tỉnh ủy về đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên. Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch. 
- Chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong triển khai, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 01-8-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Khắc phục tình trạng sao chép, rập khuôn, tập trung cho khâu tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả. Đa dạng hóa các hình thức học tập, triển khai nghị quyết; kịp thời và đề cập thẳng vào những vấn đề cốt lõi, cơ bản, tập trung vào những vấn đề mới; chú trọng bổ sung tư liệu có tính thời sự về tình hình của tỉnh, địa phương, cơ sở.
- Các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 13-KH/TU, ngày 23-9-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2021” và Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Hằng năm, người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên có cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; các cấp ủy, tổ chức đảng kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu các cấp phải xây dựng kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát, khắc phục tình trạng xa dân. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát cơ sở cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
- Tiếp tục thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 30-8-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. Nâng cao nhận thức, năng lực điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của các cấp ủy, chính quyền. Củng cố, kiện toàn mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; củng cố, tăng cường đội ngũ báo cáo viên; quan tâm bồi dưỡng, củng cố lực lượng tuyên truyền viên phủ rộng ở cơ sở; xây dựng “nhóm chuyên viên” với cơ chế thích hợp, có đủ điều kiện chủ động tác chiến linh hoạt.
- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 07-5-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Xây dựng quy định tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm và bảo vệ người thẳng thắn, dám đấu tranh; chú trọng nhận diện và xác định rõ những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; cấp trên gợi ý kiểm điểm và trực tiếp dự, chỉ đạo ở những nơi có vấn đề phức tạp, nơi có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Xây dựng quy chế đánh giá cán bộ và thực hiện nghiêm túc việc lấy phiếu tín nhiệm ở các cấp, các ngành định kỳ hoặc đột xuất.
- Quản lý tốt hoạt động báo chí, xuất bản, internet, mạng xã hội. Phát huy vai trò, nêu cao trách nhiệm của các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chủ động định hướng, cung cấp thông tin thường xuyên hoặc đột xuất; chú trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích; xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm quy định về thông tin, báo chí, tuyên truyền.
- Rà soát, bổ sung và điều chỉnh Quy chế về kỷ luật phát ngôn đối với cán bộ, đảng viên; xử lý nghiêm những cá nhân, nhóm người cấu kết với nhau, lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, tôn giáo, dân tộc để tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước.
- Ban hành Quy định về tiêu chí bắt buộc khi tổ chức đánh giá, xếp loại tổ chức và cán bộ, đảng viên phải có chương trình hành động của tập thể và cá nhân; kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; kết quả thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; tự phê bình và phê bình; sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý; hiệu quả đấu tranh, khắc phục suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu cho cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở.

2- Về cơ chế, chính sách
- Các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền; phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm tập thể, cá nhân trong từng công đoạn giải quyết công việc và có chế tài xử lý nghiêm những hành vi vi phạm. Khẩn trương xây dựng Đề án vị trí việc làm, sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu.
- Cơ quan quản lý nhà nước các cấp rà soát, bổ sung và hoàn thiện các chính sách về quản lý, điều hành bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần xóa bỏ cơ chế “xin - cho”, “duyệt - cấp”; ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, trục lợi trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, vốn đầu tư, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, phân bổ, quản lý và sử dụng biên chế... 
- Xây dựng Đề án của Tỉnh ủy về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Xây dựng và thực hiện chính sách nhà ở nhằm tạo động lực cho cán bộ, công chức theo hướng nhiều chủ thể tham gia, hạn chế tối đa việc sử dụng ngân sách nhà nước.
- Triển khai và tổ chức thực hiện tốt Chương trình hành động số   29-CTr/TU, ngày 23-7-2014 của Tỉnh ủy (khóa IX) về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình sự nghiệp công trên địa bàn tỉnh; tách cung ứng dịch vụ công và quản lý sản xuất kinh doanh ra khỏi chức năng quản lý nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước; khắc phục tình trạng quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức.
- Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; rà soát, sửa đổi, hoàn thiện các quy định nhằm tăng cường quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên; khắc phục những bất hợp lý trong công tác cán bộ, như: phân công, phân cấp, thẩm quyền quản lý, quy trình bổ nhiệm,... Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy.  
- Chú trọng nắm tình hình và giải quyết tốt vấn đề chính trị hiện nay. Triển khai thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập, lao động và công tác ở nước ngoài. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Đảng ủy Quân sự, Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh trong đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

3- Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng
- Tổ chức phổ biến và quán triệt đầy đủ, sâu sắc, toàn diện tới các cấp ủy, tổ chức đảng và từng đảng viên các quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng. Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân ban hành văn bản không đúng, không phù hợp hoặc thực hiện không nghiêm túc các nội dung nghị quyết, kết luận của Đảng.
- Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và công khai kết quả để góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Ban thường vụ cấp ủy các cấp chỉ đạo rà soát ngay đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc quyền và xử lý nghiêm những trường hợp suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, không bảo đảm về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm, năng lực và hiệu quả công tác thấp, nhất là những trường hợp người nhà, người thân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có nhiều dư luận.
- Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác cán bộ dưới quyền để kiểm điểm khi có dấu hiệu vi phạm hoặc chậm trễ, trì trệ, kém hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đồng thời, xem xét tư cách đảng viên và phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn hành vi bao che, cản trở, gây khó khăn trong xử lý hoặc có dấu hiệu bỏ trốn.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra và các cơ quan tư pháp để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ sai phạm theo quy định của pháp luật; trước mắt tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc phức tạp được dư luận xã hội và nhân dân quan tâm và công khai kết quả xử lý.
- Các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu phải thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân; tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu, suy thoái, chuyển cơ quan có thẩm quyền và theo dõi kết quả giải quyết đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; cán bộ, đảng viên vi phạm phải có hình thức xử lý kịp thời, chính xác, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng. Cấp ủy các cấp chỉ đạo nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; đồng thời, tiến hành rà soát, sàng lọc và đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng.
- Tiếp tục thực hiện Kết luận số 92-KL/TW, ngày 12-3-2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chương trình trọng tâm về cải cách tư pháp tại các cơ quan tư pháp. Thường xuyên củng cố, kiện toàn các cơ quan tư pháp; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp, nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp theo yêu cầu hội nhập hiện nay. Rà soát những văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh để điều chỉnh, bổ sung hoặc ban hành mới.
- Thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định và giám sát việc tăng giảm tài sản của cán bộ, đảng viên. Cơ quan đề xuất đề bạt, bổ nhiệm cán bộ phải tiến hành thẩm tra, xác minh, đánh giá tính trung thực của việc kê khai tài sản, thu nhập và công khai theo quy định.
- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức đảng phải chịu trách nhiệm nếu không kịp thời phát hiện hoặc phát hiện mà chậm xử lý đối với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

4- Về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội
- Các cấp ủy đảng tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 25-CTr/TU, ngày 26-8-2013 của Tỉnh ủy về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.
- Các cấp ủy, chính quyền phải nhận thức sâu sắc, quán triệt và thực hiện nghiêm quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và quy định về việc Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát nội dung phải cụ thể, rõ ràng có trọng tâm, trọng điểm, gắn với yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.
- Tăng cường công tác dân vận của Đảng và của chính quyền; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn góp phần phát huy tối đa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, nâng cao hiệu quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Củng cố, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân vận, dân vận chính quyền.
- Các cấp ủy lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, phục vụ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao; tập hợp phát huy vai trò của các đoàn thể, các đoàn viên, hội viên tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, đơn vị và tổ chức đoàn thể vững mạnh, đoàn kết, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, bồi dưỡng thế hệ trẻ theo tinh thần Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24-3-2015 của Ban Bí thư.
- Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp khi tiếp xúc với nhân dân nói chung, tiếp xúc cử tri nói riêng phải thể hiện phong cách trọng dân, gần dân và có trách nhiệm với dân thông qua thái độ cầu thị, tin tưởng, tôn trọng và tiếp thu những góp ý đúng đắn của nhân dân.

5- Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy
- Các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của cơ quan, đơn vị trên nguyên tắc tập trung dân chủ, triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ công tác, đồng thời tập trung chỉ đạo quyết liệt, dứt điểm những nhiệm vụ trọng tâm, xử lý linh hoạt, kịp thời những công việc đột xuất phát sinh. Tập trung lãnh đạo thực hiện thành công bốn khâu đột phá trong công tác xây dựng đảng: (1) sắp xếp tổ chức, bộ máy; (2) phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; (3) đổi mới nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng; (4) nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
- Thực hiện tốt sự phối hợp thường xuyên, đảm bảo thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo giữa cấp ủy với thủ trưởng các đơn vị.
- Đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, chương trình, kế hoạch, văn bản của các cấp ủy đảng; đổi mới nâng cao chất lượng các phiên họp cấp ủy, đảm bảo ngắn gọn, thiết thực, hiệu quả. Hướng về cơ sở để lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên sâu sát phát hiện, giải quyết tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

IV- PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

1- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh
- Rà soát, bổ sung và hoàn thiện các nghị quyết hội đồng nhân dân để quản lý, điều hành bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần xóa bỏ cơ chế “xin - cho”, “duyệt - cấp”; ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, trục lợi trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, vốn đầu tư, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, phân bổ, quản lý và sử dụng biên chế...; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (năm 2017, 2018).
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với hoạt động của Nhà nước trong việc thực hiện pháp luật liên quan đến đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

2- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh
- Rà soát, bổ sung và hoàn thiện các chính sách về quản lý, điều hành bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần xóa bỏ cơ chế “xin - cho”, “duyệt - cấp”; ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, trục lợi trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, vốn đầu tư, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, phân bổ, quản lý và sử dụng biên chế... trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo thẩm quyền (năm 2017, 2018).
- Triển khai và tổ chức thực hiện tốt Chương trình hành động của Tỉnh ủy số 29-CTr/TU, ngày 23-7-2014 của Tỉnh ủy (khóa IX) về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình sự nghiệp công trên địa bàn tỉnh; tách cung ứng dịch vụ công và quản lý sản xuất kinh doanh ra khỏi chức năng quản lý nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước; khắc phục tình trạng quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức (năm 2017 và những năm tiếp theo).
- Cụ thể hóa quy định của Chính phủ về tăng thẩm quyền và đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc xử lý cán bộ dưới quyền bằng biện pháp tạm đình chỉ công tác để kiểm tra, kiểm điểm khi có dấu hiệu vi phạm hoặc trì trệ, kém hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đồng thời, xem xét tư cách đảng viên và phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn hành vi bao che, cản trở, gây khó khăn trong xử lý hoặc có dấu hiệu bỏ trốn; về xử lý, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa kỷ luật của Đảng với kỷ luật hành chính của Nhà nước (năm 2017).
- Nghiên cứu đề xuất phương án xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ các sở, ngành của tỉnh; xây dựng Đề án tinh giản bộ máy biên chế các cơ sở y tế, giáo dục, đào tạo trong toàn tỉnh (năm 2017).
- Tiếp tục hoàn chỉnh quy định về công tác quản lý công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo hướng phân quyền, giao quyền cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị phụ trách và những sai phạm đối với công chức, viên chức thuộc quyền quản lý.
- Phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy bổ sung, hoàn thiện quy định về công tác cán bộ đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý phù hợp tình hình mới; những quy định xử lý, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ giữa kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính của Nhà nước.
- Tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích các địa phương, ngành, cơ sở năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội (năm 2017).

3- Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội cụ thể hóa cơ chế phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (năm 2018).

4- Ban Tổ chức Tỉnh ủy
- Tham mưu Ban Soạn thảo hoàn chỉnh Đề án của Tỉnh ủy về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.
- Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội (quý I-2017).
- Xây dựng Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu cấp ủy đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới (năm 2017).
- Rà soát sửa đổi, bổ sung Quyết định số 407-QĐ/TU, ngày 09-01-2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và Quyết định số 408-QĐ/TU, ngày 09-01-2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử.
- Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu thực hiện nghiêm túc Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; quy định về quản lý cán bộ, đảng viên đi nghiên cứu, học tập, lao động và công tác ở nước ngoài (năm 2017).
- Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (năm 2017).
- Cụ thể hóa Quy định của Trung ương về phân công, phân cấp, thẩm quyền quản lý; quy trình quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; về việc lấy phiếu tín nhiệm ở các cấp, các ngành định kỳ hoặc đột xuất; về tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; bảo vệ người thẳng thắn, dám đấu tranh trong phê bình; về đề bạt, luân chuyển, điều động công tác đối với cán bộ, tiến hành đánh giá, xếp loại tổ chức và cán bộ, đảng viên theo những tiêu chí sau: (1) Chương trình hành động của tập thể và cá nhân; (2) Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; (3) Kết quả thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; (4) Kết quả tự phê bình và phê bình; (5) Sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý; (6) Hiệu quả đấu tranh, khắc phục suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
- Hướng dẫn tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phù hợp với từng loại hình cơ sở; nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; rà soát, sàng lọc và đưa ngay những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng (năm 2017).

5- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương của Trung ương
- Chế tài xử lý những hành vi vi phạm trong thực thi quyền lực của người có chức, có quyền; Quy định về xử lý những tập thể, cá nhân suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; có lời nói và việc làm thể hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nghiêm trọng (năm 2017).
- Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của ủy ban kiểm tra các cấp theo hướng tăng thẩm quyền và chế tài xử lý trách nhiệm đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm (năm 2018).
- Thực hiện và chỉ đạo ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng; xử lý hoặc đề xuất xử lý tập thể, cá nhân ban hành văn bản không đúng, không phù hợp với nghị quyết, kết luận của Đảng hoặc thực hiện không nghiêm và công khai kết quả xử lý; đề xuất khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân thực hiện có hiệu quả (thường xuyên và định kỳ).

6- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương của Trung ương
- Quy định khung về quản lý hoạt động của các cơ quan truyền thông, báo chí, xuất bản, internet, mạng xã hội; phát huy vai trò, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Quy định khung về định hướng và cung cấp thông tin cho báo chí, truyền thông. Quy chế về kỷ luật phát ngôn đối với cán bộ, đảng viên; xử lý nghiêm những cá nhân, nhóm người cấu kết với nhau, lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, tôn giáo, dân tộc để tuyên truyền, xuyên tạc và có hành vi nói, viết, lưu trữ, phát tán tài liệu sai trái.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan tiếp tục nâng cao chất lượng hội nghị định hướng tuyên truyền hằng tháng: chủ động định hướng, cung cấp thông tin thường xuyên hoặc đột xuất; chú trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Tăng cường trao đổi thông tin hai chiều với các cơ quan thông tin, tuyên truyền, báo chí. Phát huy vai trò, nêu cao trách nhiệm của các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
- Định kỳ tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí, nhà báo, trí thức, văn nghệ sĩ, để cung cấp thông tin, lắng nghe ý kiến, góp phần tạo sự nhất trí, đồng thuận trong xã hội.
- Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 30-8-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Tiếp tục đa dạng hóa các phương pháp thu thập thông tin (cộng tác viên dư luận xã hội, điều tra xã hội học, phỏng vấn, đường dây nóng…). Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân để tham mưu có chủ trương, giải pháp kịp thời, hiệu quả.
- Thành lập nhóm chuyên viên phản tuyên truyền nhằm tiếp tục tăng cường, kịp thời cung cấp nội dung “sinh hoạt tư tưởng” tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội và phản tuyên truyền, chống sự lợi dụng để bôi nhọ, xuyên tạc; góp phần chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (năm 2017).

7- Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương của Trung ương
- Tăng cường công tác dân vận của Đảng và chính quyền để góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ở các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị.
- Hướng dẫn tiếp tục thực hiện có hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; phát huy vai trò của nhân dân góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

8- Ban Nội chính Tỉnh ủy
- Chủ trì, phối hợp rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước để phát hiện các biểu hiện suy thoái, vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng chuyển cơ quan điều tra xử lý đúng pháp luật.
- Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, những vụ việc, vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, lãng phí, gây thất thoát tài sản Nhà nước mà dư luận quan tâm, nhân dân bức xúc và công khai kết quả xử lý, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí, sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
- Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai cơ chế bảo vệ người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; kịp thời khen thưởng đối với người có thành tích trong tố giác và tích cực đấu tranh với tiêu cực và xử lý nghiêm mọi hành vi trù dập, trả thù.
- Chủ trì xây dựng quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh.

9- Văn phòng Tỉnh ủy
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy cụ thể hóa Đề án cải cách hành chính trong Đảng.

10- Ban cán sự đảng Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Thanh tra tỉnh
- Phối hợp và chỉ đạo cấp dưới chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh việc điều tra, truy tố, xét xử những vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gây thất thoát tài sản của Nhà nước được dư luận, nhân dân quan tâm và công khai kết quả xử lý (thường xuyên hoặc đột xuất).
- Thanh tra tỉnh thực hiện và chỉ đạo cấp dưới đẩy nhanh việc thanh tra, kết luận những vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gây thất thoát tài sản của Nhà nước được dư luận, nhân dân quan tâm và công khai kết quả (thường xuyên hoặc đột xuất). Cơ chế giải trình và giám sát sự tăng, giảm tài sản của cán bộ, đảng viên (năm 2017).

11- Báo An Giang
Mở chuyên mục về xây dựng, chỉnh đốn Đảng để đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc (năm 2017 và thường xuyên).

12- Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang
Mở chuyên đề, chuyên mục về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và bố trí thời gian, thời lượng, chương trình thích đáng, nội dung phù hợp để tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết; thông tin kịp thời kết quả thực hiện Nghị quyết, kết quả đấu tranh phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Phổ biến những mô hình mới, kinh nghiệm hay trên các lĩnh vực, nhất là xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; xây dựng lý luận sắc bén để đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

13- Trường Chính trị Tôn Đức Thắng
- Tổ chức học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận bắt buộc đối với cán bộ, đảng viên gắn với việc cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới phù hợp từng đối tượng, từng cấp theo Quy định số 164-QĐ/TW, ngày 01-02-2013 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 82-HD/BTGTW, ngày 12-6-2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Kế hoạch số 76-KH/TU, ngày 10-11-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành “về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đến năm 2015 và các giai đoạn tiếp theo”.
- Đổi mới, cải tiến phương pháp, hình thức giảng dạy theo hướng khoa học, hiện đại để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng.
- Tổ chức các lớp bồi dưỡng phương pháp, hình thức dạy và học lý luận chính trị gắn với ứng dụng thực tế cho đội ngũ báo cáo viên, giảng viên lý luận chính trị của tỉnh.

14- Đảng ủy Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh
- Chủ động phát hiện, xử lý các đối tượng chống đối, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị (thường xuyên hoặc đột xuất).
- Xử lý nghiêm đối với những cá nhân, nhóm người cấu kết với nhau, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc để tuyên truyền, xuyên tạc; có hành vi nói, viết, lưu trữ, phát tán tài liệu sai trái (thường xuyên hoặc đột xuất).
- Tập trung điều tra và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là các vụ án nghiêm trọng, phức tạp được dư luận và nhân dân quan tâm (thường xuyên hoặc đột xuất).

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức học tập, quán triệt, chủ động xây dựng kế hoạch, đề án cụ thể để thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động này.
2- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chương trình hành động này sâu rộng đến tổ chức đảng, đảng viên và quần chúng nhân dân.
3- Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi việc triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình hành động này. Định kỳ hằng quý báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

Chương trình hành động này phổ biến đến chi bộ, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

T/M TỈNH ỦY  
BÍ THƯ      
(Đã ký)       
Võ Thị Ánh Xuân

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17151705