Truy cập hiện tại

Đang có 47 khách và không thành viên đang online

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023

(TGAG)- Trong những năm qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; giữ vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới. Công tác xây dựng Hội và phong trào nông dân tiếp tục có bước phát triển, thu hút ngày càng nhiều nông dân tham gia tổ chức hội; các phong trào thi đua yêu nước ngày càng phát huy hiệu quả tích cực, nhất là phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Tuy nhiên, công tác hội và phong trào nông dân còn nhiều hạn chế như: cán bộ chủ chốt chưa thể hiện rõ vai trò chủ động, nòng cốt trong tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện các chủ trương của cấp ủy và hội cấp trên; việc tập hợp nông dân tổ chức sản xuất và bảo vệ, phát huy quyền làm chủ của nông dân chưa tích cực; các cấp chính quyền chưa thực hiện đầy đủ nội dung Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10-5-2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020.

Để lãnh đạo đại hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 thành công tốt đẹp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan liên quan tăng cường lãnh đạo công tác hội và phong trào nông dân các cấp; xác định việc chỉ đạo tổ chức đại hội hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2018.

Lãnh đạo, chỉ đạo hội nông dân các cấp chuẩn bị tốt nội dung đại hội; báo cáo chính trị trình đại hội cần tập trung đánh giá đúng thực trạng tình hình công tác hội và phong trào nông dân 05 năm qua; khẳng định những đóng góp nổi bật của tổ chức Hội và phong trào nông dân; chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân (nhất là nguyên nhân chủ quan), rút ra bài học kinh nghiệm; bám sát nội dung, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng cùng cấp và nội dung Kết luận số 61-KL/TW ngày 03-12-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10-5-2011 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 15-9-2015 “Về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020” nhằm đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cụ thể trên tinh thần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng chủ động, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng nhiều mô hình, sản phẩm nông nghiệp, nông dân là doanh nhân tiêu biểu, để tạo bước đột phá về phát triển nông nghiệp và phong trào nông dân trong thời gian tới.

Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự ban chấp hành khóa mới đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Đảng, Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam trên cơ sở quy hoạch cán bộ đã được phê duyệt và đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, có tính kế thừa và phát triển. Quan tâm bố trí cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số và cấp ủy viên vào cơ quan và các chức danh lãnh đạo hội ở cấp huyện, xã có diện tích sản xuất nông nghiệp lớn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số; những nơi còn lại phải đảm bảo tiêu chuẩn cấp ủy viên để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Yêu cầu chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và sự tin tưởng của các cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội về vị trí, vai trò và sự đóng góp của tổ chức hội và toàn thể hội viên nông dân trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương; phát động, tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực để chào mừng đại hội.

Thời gian tiến hành đại hội: cấp cơ sở và cấp huyện hoàn thành trong quý II-2018 (riêng các đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở và cấp huyện hoàn thành trong quý I-2018); cấp tỉnh hoàn thành trong quý III-2018.

                                                                               
Hải Toàn

__________
Nguồn: Văn phòng Tỉnh ủy.

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16657917