Truy cập hiện tại

Đang có 54 khách và không thành viên đang online

Kiên định ý chí độc lập tự chủ!

(TGAG)- Dân tộc ta đã trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Từ đó đã hun đúc nên truyền thống yêu nước, kiên cường, bất khuất chống ngoại xâm. Chủ tịch Hồ Chí Minh tổng kết: "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi sục, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước". Chủ nghĩa yêu nước chính là dòng chủ lưu của tư tưởng Việt Nam, xuyên suốt cả lịch sử dân tộc.

Nói đến chủ nghĩa yêu nước thì nội dung trước tiên phải đề cập là ý chí độc lập tự chủ. Từ ngàn xưa ông cha ta đã khẳng định: “Nam quốc sơn hà nam đế cư”, khẳng định: “Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm/Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư”. Tinh thần và ý chí đó được gìn giữ và phát huy từ đời này qua đời khác: “Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập/Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương/Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau/Song hào kiệt thời nào cũng có…”.
 

Sau khi nước ta bị thực dân Pháp đô hộ, cũng chính chủ nghĩa yêu nước là cội nguồn quan trọng dẫn dắt Hồ Chí Minh tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn, Bác nói: “Lúc đầu, chính là chủ nghĩa yêu nước, chứ chưa phải là chủ nghĩa cộng sản đã đưa tôi tin theo Lê-nin, tin theo quốc tế thứ ba". Người đã kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước lên một trình độ mới.

Hồ Chí Minh đã sáng lập nên Đảng ta, một chính đảng sinh thành từ phong trào yêu nước, phong trào cách mạng của giai cấp công nhân. Khác với những người cộng sản không coi trọng vấn đề quốc gia - dân tộc, Người hiểu đúng: “Chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất nước”, từ đó: “Phát động chủ nghĩa dân tộc bản xứ nhân danh Quốc tế Cộng sản”, Đảng ta đã nhanh chóng trưởng thành, làm Cách mạng Tháng Tám thắng lợi.

Cách mạng Tháng Tám thành công là một thắng lợi vĩ đại: “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”. Cuộc Cách mạng đó đã vượt qua biết bao khó khăn gian khổ để đứng vững và phát triển. Sở dĩ như vậy là do nó biết “đem sức ta mà giải phóng cho ta”. Đúng như quan niệm của Hồ Chí Minh: “Một dân tộc không tự lực cánh sinh… thì không xứng đáng được độc lập”. Hơn thế nữa, nếu: “Ta yếu thì ta chỉ là một khí cụ trong tay của kẻ khác”…

Từ năm 1941, Đảng ta đã xác định: “… sự sinh tử, tồn vong của quốc gia, của dân tộc” là tối cao, “Đánh đuổi Pháp - Nhật” là nhiệm vụ bức thiết nhất ! Vì thế, đến Tuyên ngôn độc lập (2/9/1945) Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định một cách đanh thép: “Toàn thể dân Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập”. Tinh thần đó được tiếp tục nêu cao trong cuộc kháng chiến chống Pháp: “…thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Và nó đã trở thành chân lý: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”…

Phát huy chủ nghĩa yêu nước, nêu cao ý thức độc lập tự chủ, Đảng đã lãnh đạo Nhân dân ta giành lại độc lập dân tộc; thống nhất Tổ quốc đưa đất nước phát triển theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Bài học lớn được tổng kết là phải biết: “kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế. Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng cần kiên định ý chí độc lập, tự chủ và nêu cao tinh thần hợp tác quốc tế, phát huy cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ ngoại lực, kết hợp yếu tố truyền thống với yếu tố hiện đại”.

Trong tình hình hiện nay, chúng ta phải ra sức bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền. Kiên quyết đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, hành động can thiệp vào công việc nội bộ, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia và ổn định chính trị của đất nước.

Luôn kiên định ý chí độc lập, tự chủ./.

LÊ CHÍ THÀNH
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16713252