Truy cập hiện tại

Đang có 33 khách và không thành viên đang online

Thực tiễn - kinh nghiệm

Đảng bộ khối Doanh nghiệp: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động

(TGAG)- Trong những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trong sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của sự suy thoái kinh tế toàn cầu, những biến động tình hình kinh tế trong nước... nhưng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm  của cán bộ, đảng viên, người lao động, Đảng bộ khối Doanh Nghiệp đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2010 - 2015 với nhiều thành tựu quan trọng.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Đến nay, công tác này đã trở thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên trong toàn Đảng bộ Khối, được đông đảo cán bộ, đảng viên và người lao động đồng tình hưởng ứng. Nhiều cán bộ, đảng viên đã nhận diện rõ và đấu tranh có hiệu quả với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống; tích cực tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống; phát huy được tính tiền phong, gương mẫu, tăng cường mối quan hệ gắn bó với quần chúng, chống những biểu hiện tiêu cực trong sản xuất, kinh doanh... củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và người lao động đối với Đảng.

Công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ được thực hiện đúng quy trình; công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cấp ủy cơ sở, cán bộ làm công tác Đảng được quan tâm thực hiện thường xuyên hơn. Công tác phát triển đảng viên mới đảm bảo về số lượng và yêu cầu về chất lượng, chú trọng phát triển đảng viên trong lực lượng công nhân trực tiếp sản xuất, cán bộ quản lý, điều hành ở doanh nghiệp. Hằng năm, Đảng bộ khối Doanh Nghiệp kết nạp từ 200 đảng viên trở lên, đạt trên 100% chỉ tiêu Nghị quyết; đến nay toàn Đảng bộ có 3.107 đảng viên và 62 chi, đảng bộ trực thuộc.

Cấp ủy và tổ chức đảng trong doanh nghiệp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của cấp mình cũng như của cấp ủy cấp dưới. Kịp thời tổ chức nghiên cứu, quán triệt và cụ thể hóa các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng để tổ chức thực hiện. Hằng năm, đã chủ trì tốt việc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng để kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác này.

Thường xuyên quan tâm lãnh đạo và tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; kịp thời phát động đoàn viên, hội viên tham gia các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh và xây dựng doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh. Trong nhiệm kỳ kết nạp được 622 đoàn viên ưu tú (đạt tỷ lệ 67,75%). Hội Cựu chiến binh tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thường xuyên phát động cán bộ, hội viên thực hiện tốt phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, thật sự là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy và lãnh đạo doanh nghiệp...

Có thể thấy, những kết quả đạt được là rất quan trọng, là nền tảng để Đảng bộ Khối tăng cường và nâng cao hơn nữa việc lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra:

Một là, tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh ngày càng hiệu quả. Chủ động đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động để công tác phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo doanh nghiệp thật sự có hiệu quả. Từng cấp ủy quan tâm phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp có kế hoạch và biện pháp tích cực nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động... tập trung thực hiện tốt hơn nữa công tác phát triển đảng viên, nhất là phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân đảm bảo cả về số lượng và chất lượng. Tiếp tục tăng cường đẩy mạnh thực hiện kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng.

Hai là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đặc biệt là tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương; đẩy mạnh phong trào thi đua và kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc, điển hình tiên tiến.

Ba là, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên và người lao động học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từng cấp ủy đảng, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cụ thể hóa nghị quyết thành kế hoạch của cấp mình sát với tình hình thực tế ở doanh nghiệp để tổ chức thực hiện.

Bốn là, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát. Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, chủ động xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp. Coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao vai trò của ủy ban kiểm tra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Năm là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các đoàn thể chính trị - xã hội. Phát huy tốt vai trò nòng cốt của các đoàn thể trong việc tập hợp lực lượng thi đua thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và quyền lợi của đoàn viên, hội viên và người lao động. Quan tâm củng cố cán bộ lãnh đạo các đoàn thể có đủ phẩm chất, năng lực, gương mẫu, hoạt động có hiệu quả, được đảng viên và quần chúng lao động tín nhiệm.
Hồ Thanh Trường
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18095306