Truy cập hiện tại

Đang có 131 khách và không thành viên đang online

Đẩy mạnh thực hiện chủ trương đảng viên làm kinh tế tư nhân

(TGAG)- Từ kết quả quá trình đổi mới của Đảng ta, kinh tế tư nhân là cụ thể hóa từ các hình thức sở hữu của thời kỳ quá độ (sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân) tiến lên XHCN mà chúng ta đang xây dựng. Với sự kiên trì và quyết tâm của Tỉnh ủy và sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chủ trương cho đảng viên làm kinh tế tư nhân, đến nay đã đạt được nhiều kết quả: số lượng đảng viên làm kinh tế tư nhân trong tất cả các ngành, nghề mà Nhà nước không cấm trên địa bàn tỉnh đã tăng lên đáng kể, với 1.179 đảng viên; trong đó có nhiều chủ doanh nghiệp, giám đốc công ty tư nhân lớn, thành đạt, được kết nạp vào Đảng. Lực lượng này luôn là hạt nhân gương mẫu, đi đầu trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách đối với người lao động, nộp thuế; giữ mối liên hệ mật thiết với các cấp chính quyền và nhân dân; thực hiện tốt nghĩa vụ đối với địa phương, tích cực tham gia các hoạt động xã hội xóa đói giảm nghèo, phong trào từ thiện, đền ơn đáp nghĩa... có hiệu quả. Luôn thể hiện tính năng động đối với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; góp phần xây dựng và hình thành các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Qua đó, các cấp ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức đảng và đảng viên ở loại hình doanh nghiệp tư nhân, đề ra các giải pháp xây dựng chi bộ trong các cơ quan doanh nghiệp vững mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh đó còn những hạn chế tồn tại như: việc thành lập tổ chức đảng và phát triển đảng viên mới trong doanh nghiệp chưa tương xứng với số lượng doanh nghiệp hiện có trên địa bàn. Chất lượng hoạt động của một bộ phận tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân còn nhiều khó khăn, bất cập. Tư tưởng của một số đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân thiếu vững vàng trước sự tác động tiêu cực của cơ chế kinh tế thị trường...

Để khắc phục những hạn chế tồn tại, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương đảng viên làm kinh tế tư nhân, trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh cần tập trung quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X áp dụng đối với mọi đảng viên làm kinh tế tư nhân, đảng viên có liên quan đến việc thành lập, tổ chức quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; Kết luận số 29 ngày 31/01/2018 của Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục khuyến khích và phát huy vai trò của đảng viên làm kinh tế tư nhân; Kế hoạch số 38-KH/TU ngày 30/11/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tăng cường lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh, hiệu quả, bền vững; khuyến khích đảng viên tiên phong, gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân, để thực sự là hạt nhân tác động lan tỏa đến cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp tư nhân với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; làm tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và kết nạp đảng viên mới trong các doanh nghiệp, nhất là chủ doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, thương mại, dịch vụ...

Tạo điều kiện cho đảng viên làm việc trong các doanh nghiệp tư nhân chưa có tổ chức đảng được tham gia sinh hoạt đảng tại nơi thuận lợi nhất; hướng dẫn, giúp đỡ đảng viên làm kinh tế tư nhân chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và vận động người lao động trong doanh nghiệp, trên địa bàn dân cư sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật; tiên phong, gương mẫu tham gia các phong trào hành động cách mạng của địa phương, nhất là các phong trào khởi nghiệp, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; phòng, chống có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời, phê phán, nghiêm túc xử lí những biểu hiện lệch lạc, sai phạm.

Đảng viên làm kinh tế tư nhân là chủ trương đúng đắn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, là bước kiện toàn phát triển cơ chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.

LÊ HỒNG KHÂM
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
___________

Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17534564