Truy cập hiện tại

Đang có 174 khách và không thành viên đang online

Sinh hoạt tư tưởng

Phải thật sự gương mẫu!

(TGAG)- Đề cao tư tưởng “Thân dân”, Bác Hồ dạy: “Thân dân tức là phục vụ nhân dân, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Nói một cách khác, tức là "tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc”. Người nhắc nhở: “Nhân dân ta thường nói: Đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Đó là một lời khen chân thành đối với đảng viên và cán bộ ta”… Đó cũng là yêu cầu, là đòi hỏi của Nhân dân. Cần hiểu đúng: Sự tín nhiệm của Nhân dân là sự tin tưởng có điều kiện!

Vì thế: “Trong lịch sử đấu tranh của Đảng ta và trong mọi hoạt động hàng ngày, nhất là trên mặt trận chiến đấu và sản xuất, rất nhiều cán bộ, Đảng viên ta tỏ ra anh dũng, gương mẫu, gian khổ đi trước, hưởng thụ đi sau và đã làm nên những thành tích rất vẻ vang”.

Nhưng từ khi trở thành Đảng cầm quyền, một bộ phận đảng viên và cán bộ đã quên đi những năm tháng cùng Nhân dân đồng cam cộng khổ; sống xa dân thậm chí quay lưng lại với Nhân dân…

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đưa ra nhiều nội dung quan trọng nhằm chỉnh đốn tình trạng suy thoái. Phương châm chỉ đạo là : “Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy đảng, cán bộ chủ chốt, nhất là cấp trung ương, người đứng đầu làm trước và phải thật sự gương mẫu để cho các cấp noi theo”.

Nhờ có chủ trương, quy định đúng đắn đó: Ý thức trách nhiệm, vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên. Nó đã góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tham nhũng, tiêu cực; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiều đồng chí đã cố gắng rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, hết lòng, hết sức tận tuỵ với công việc, được quần chúng yêu mến, tín nhiệm. Xuất hiện ngày càng nhiều điển hình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, những kết quả thu được còn hạn chế, chưa đạt được yêu cầu đề ra. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện vẫn còn bất cập, hiệu quả chưa cao, chưa tạo được sức lan tỏa lớn. Một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp chưa xác định rõ trách nhiệm và chưa thật sự gương mẫu trong việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống..., gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Từ đó, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 8 (khóa XII) đã thống nhất cao việc ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Hội nghị Trung ương nhấn mạnh, nếu gần 200 Uỷ viên Trung ương khoá XII, từng đồng chí thật sự soi vào bản thân mình, đề cao trách nhiệm nêu gương và gương mẫu đi đầu thực hiện thì sẽ có sức lan tỏa rất lớn, sẽ tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Trung ương giao cho Bộ Chính trị tiếp tục tiếp thu các ý kiến đóng góp của Trung ương để hoàn thiện và sớm ban hành Quy định. Cần chú ý cách viết phải rất trong sáng, chặt chẽ, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát, không để cho các thế lực xấu, thù địch lợi dụng xuyên tạc, kích động chống phá chúng ta. Quy định phải thể hiện đúng nguyên lý: “có xây có chống, xây trước, chống sau”. Quy định “chống” để từng đồng chí phải nghiêm khắc với bản thân (không nên làm, không được làm) và kiên quyết chống.

Mỗi đảng viên và cán bộ, trước nhất là cán bộ lãnh đạo phải thật sự gương mẫu. Thực hiện tốt lời dạy của Bác: “Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước” ./.
                        
Sự thật.


Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
20528612