Truy cập hiện tại

Đang có 43 khách và không thành viên đang online

Sinh hoạt tư tưởng

Trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Đảng!

(TGAG)- Trong khi bàn về bảo vệ Tổ quốc, về chiến tranh, về lực lượng vũ trang, về quân đội... gần đây có những ngụy biện từ phía thù địch, dễ gây hiểu lầm, hết sức nguy hiểm!

Có lập luận rằng: Tổ quốc là tối cao, tối thượng, vì thế Tổ quốc phải cao hơn Nhà nước và chế độ, không thể phụ thuộc vào ý thức hệ; lực lượng vũ trang chỉ có nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc... đây là một kiểu lừa mị, vừa sai lô-gich vừa phi lịch sử...

Tổ quốc là tối cao, tối thượng! Nhưng kể từ khi xã hội có sự phân chia giai cấp, có sự phân biệt về ý thức hệ thì hình thái tư tưởng chính trị luôn giữ vai trò chi phối, quyết định toàn bộ đời sống tinh thần của con người trong từng quốc gia... Do đó, chưa từng có, không thể có Tổ quốc nào, dân tộc nào không tồn tại với những điều kiện chính trị - lịch sử cụ thể.

Lịch sử tư tưởng phong kiến phương Bắc khẳng định một luận điểm kinh điển: “Phổ thiên chi hạ, mạc phi vương thổ. Suất thổ chi tân, mạc phi vương thần” (Tạm dịch: Dưới gầm trời này đều là đất vua, trên mặt đất này đều là chúng dân của nhà vua). Nó từng là đạo lý của biết bao thế hệ người Trung Quốc...

Cả thế giới đều như vậy. Ngàn xưa cha ông ta cũng nói rõ “Nam quốc sơn hà, Nam đế cư”, trải “Đinh, Lê, Lý, Trần... bao đời gây nền độc lập”... Ngàn năm khắc ghi Tổ quốc gắn liền với nền tự chủ của các vương triều, khắc ghi tư tưởng “trung quân - ái quốc”... Từ khi chế độ phong kiến suy tàn, mất nước, trở thành thuộc địa của thực dân, đế quốc: “Giặc cướp hết, non cao biển rộng/Cướp cả tên nòi giống tổ tiên”.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, Nhân dân ta đã tiến hành cuộc đấu tranh oanh liệt, lâu dài, trải qua biết bao hy sinh, gian khổ... làm nên Cách mạng Tháng Tám, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong toàn bộ quá trình đó, lực lượng vũ trang nhân dân, Quân đội nhân dân luôn đóng vai trò nòng cốt!

Chính Đảng là người mang lại cho đất nước niềm tin, mang lại cho Tổ quốc và Nhân dân một đường hướng phát triển đúng đắn. Đảng với sự tín nhiệm của Nhân dân, trở thành Đảng của dân tộc Việt Nam, giữ vai trò lãnh đạo đất nước... Chính đường hướng đúng đắn của Đảng đã trực tiếp góp phần làm nên trí tuệ và bản lĩnh của con người Việt Nam, Tổ quốc Việt Nam. Chưa bao giờ đất nước có vị thế cao như hiện tại! Chưa bao giờ tiền đồ của dân tộc xán lạn như ngày nay!

Ai đó lập lờ cho rằng lực lượng vũ trang chỉ có trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc là nhằm kích động Quân đội nói riêng, lực lượng vũ trang nói chung phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận lịch sử, phủ nhận thành quả đấu tranh cách mạng của dân tộc, phủ nhận những mất mát, hy sinh to lớn của đồng bào; phủ nhận ý chí, nguyện vọng, niềm tin của Nhân dân vào tiền đồ của đất nước...

Hiến pháp 2013 xác định: “Lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước, có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế”.

Quan điểm quân đội chỉ trung thành với Tổ quốc chung chung là rất mơ hồ, vô cùng phản động, không thể chấp nhận. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Sở dĩ như vậy là bởi quân đội ta “là một quân đội nhân dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục”.

Quyết tâm xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân hùng mạnh, không ngừng tăng cường khả năng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và sự nghiệp quốc phòng - an ninh./.

SỰ THẬT
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
30198839