Truy cập hiện tại

Đang có 261 khách và không thành viên đang online

Đảng bộ An Giang học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

(TGAG)- Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 22-3-2016 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 04-HD/BTGTW ngày 08-4-2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hướng dẫn cụ thể việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (gọi tắt là Nghị quyết) cho các địa phương, đơn vị trong tỉnh.
 

Trong đợt triển khai Nghị quyết này, Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy nắm vững, vận dụng các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết để xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp và và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp mình. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu. Đặc biệt quan tâm đề cao vai trò đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, trực tiếp chỉ đạo triển khai, quán triệt, truyền đạt Nghị quyết; chủ trì thảo luận, góp ý chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Gắn học tập, truyền đạt nội dung Nghị quyết với việc uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng cho cán bộ, đảng viên, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch.

Đến cuối tháng 9-2016, việc tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết đã hoàn thành trong toàn Đảng bộ, với 572 lớp, có 57.476/58.664 đảng viên dự học, đạt tỷ lệ 97,9%. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, Báo An Giang, Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang và các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh đã tuyên truyền sâu rộng nội dung cốt lõi và mới của Nghị quyết đến với đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Các hội nghị học tập, quán triệt đều đảm bảo thời gian theo hướng dẫn của Trung ương, dành thời gian thích đáng để thảo luận chương trình, kế hoạch hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ với hình thức chia tổ thảo luận và hướng dẫn viết thu hoạch. Cấp ủy các cấp đều trực tiếp chủ trì chỉ đạo hội nghị và thảo luận góp ý chương trình hành động. Báo cáo viên được lựa chọn theo yêu cầu về phẩm chất chính trị, nhiệt tình và kinh nghiệm trong triển khai Nghị quyết. Có 4/16 địa phương, đơn vị, đồng chí bí thư trực tiếp triển khai Nghị quyết (Huyện ủy Châu Thành, Đảng ủy Biên Phòng, Đảng ủy khối Dân Chính Đảng, Đảng ủy khối Doanh nghiệp), còn lại là các đồng chí trong ban thường vụ cấp ủy triển khai. Có 126/156 bí thư xã, phường, thị trấn trực tiếp triển khai Nghị quyết. Báo cáo viên đã phân tích, lý giải, làm rõ những nội dung cốt lõi, trọng tâm, những vấn đề lý luận và thực tiễn; liên hệ rất sát với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị, cơ sở và làm rõ hơn các giải pháp cụ thể thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới. Cán bộ, đảng viên được trang bị khá đầy đủ tài liệu học tập, dự thảo chương trình hành động, góp phần đảm bảo chất lượng học tập, quán triệt Nghị quyết và thảo luận góp ý chương trình hành động.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 06-Ctr/TU ngày 17-8-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh. 16/16 huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết. Có 125/156 xã, phường, thị trấn và 227/231 chi, đảng bộ trực thuộc 5 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết (còn lại đang bổ sung, hoàn chỉnh chương trình hành động).

Qua những kết quả trên cho thấy, đợt triển khai Nghị quyết thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở với tinh thần đổi mới, nghiêm túc đã lãnh đạo học tập, quán triệt Nghị quyết đạt hiệu quả thiết thực. Cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ tính khách quan, khoa học, phù hợp của nội dung các đường lối, quan điểm của Đảng, thống nhất về tư tưởng và hành động, góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đi vào cuộc sống.

Thời gian tới, toàn Đảng bộ tiếp tục quán triệt sâu sắc, tuyên truyền rộng hơn nữa những nội dung cơ bản và nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết. Các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 17-8-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; ban hành Chương trình hành động phù hợp với thực tế địa phương, đơn vị, thể hiện quyết tâm chính trị cao bắt tay ngay vào thực hiện; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết và các chương trình hành động. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở phải sớm hoàn chỉnh kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao. Kế hoạch hành động cá nhân phải được thảo luận, góp ý, công khai tại cơ quan, đơn vị. Kết quả thực hiện chương trình hành động của tập thể, kế hoạch hành động của cá nhân là cơ sở quan trọng để kiểm điểm, tự phê bình, phê bình, đánh giá tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và cá nhân người đứng đầu hằng năm và cả nhiệm kỳ./.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy


Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37799953