Truy cập hiện tại

Đang có 130 khách và không thành viên đang online

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

(TGAG)- Thực hiện Hướng dẫn số 61-HD/BTGTW ngày 13/4/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018); Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước; khẳng định giá trị và sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước qua từng giai đoạn cách mạng của Đảng và nhân dân ta, từ đó củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trong các phong trào thi đua và công tác thi đua - khen thưởng; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, phấn dấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch 5 năm 2016-2020.

- Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm đa dạng, bảo đảm đúng định hướng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, gắn với việc tuyên truyền kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện lịch sử, chính trị, các hoạt động lớn của ban, bộ, ngành, địa phương; tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh.

II- NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1- Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa to lớn của Lời kêu gọi thi đua ái quốc, khẳng định Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng thấm sâu vào mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam, biến thành sức mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

2- Tuyên truyền nội dung, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, trong đó nhấn mạnh giá trị trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, khẳng định và làm rõ sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong vận dụng tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở từng giai đoạn cách mạng của Đảng và nhân dân ta 70 năm qua, nhất là trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc và hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước.

3- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua - khen thưởng, về kết quả tổ chức phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng ở các cấp, các ngành, chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập, nguyên nhân, từ đó kiến nghị, đề xuất giải pháp thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, quyết định về công tác thi đua - khen thưởng như: Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư Về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018); lưu ý, làm rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước hiện nay, nhất là đối với 3 phong trào thi đua trọng tâm: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

4- Tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua, trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

5- Phản ánh kịp thời kết quả các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc ở các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, nhất là các hoạt động trọng tâm; đồng thời tăng cường tuyên truyền, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, phủ định ý nghĩa của Lời kêu gọi thi đua ái quốc và giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước.

III- HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
   
- Tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt với những nội dung và tiêu chí rõ ràng, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa phương, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

- Tổ chức gặp mặt, giao lưu, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào dịp kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) và Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6).

- Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các phương tiện cổ động trực quan, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao…

- Ngoài ra, tùy theo điều kiện cụ thể, có thể tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về các phong trào thi đua yêu nước thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn, cung cấp Đề cương tuyên truyền; chỉ đạo, định hướng tuyên truyền trên báo, đài; đăng tải bài viết tuyên truyền trên Trang tin điện tử Tuyên giáo An Giang và Bản tin Thông tin công tác tư tưởng; cung cấp thông tin giúp đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

2- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan, văn hóa, văn nghệ, thể thao; gắn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc với các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

3- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ngành liên quan hướng dẫn, định hướng tuyên truyền cho hệ thống truyền thanh cơ sở, các trang thông tin điện tử, cổng thông tin thành phần; kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin sai trái, xuyên tạc lịch sử.

4- Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật tỉnh tạo điều kiện để văn nghệ sĩ, đội ngũ phóng viên nắm bắt thực tiễn, sáng tác, tuyên truyền, phổ biến các tác phẩm văn học, nghệ thuật, góp phần biểu dương, tôn vinh các gương điển hình, người tốt việc tốt, các tập thể, cá nhân Anh hùng, Chiến sỹ thi đua trong thời kỳ đổi mới.

5-
Các cơ quan báo chí chủ động phối hợp Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, giới thiệu, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước; Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang trực tiếp Lễ kỷ niệm cấp quốc gia và chiếu Phim tài liệu về 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

6- Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, Ban Tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tuyên truyền, giới thiệu Đề cương tuyên truyền 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc bằng hình thức phù hợp, có thể lồng ghép vào hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên; theo dõi, kiểm tra nội dung thông tin cổ động trực quan, bảo đảm chính xác, mang tính giáo dục.

V- MỘT SỐ KHẨU HIỆU
1. Thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)!
2. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua!
3. Người người thi đua, ngành ngành thi đua vì sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước và hạnh phúc của nhân dân!
4. Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018!
5. Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
6. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
7. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
8. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
9. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

(Đề cương tuyên truyền đăng tải trên Trang tin điện tử Tuyên giáo An Giang)
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

TGAG


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
15190808