Truy cập hiện tại

Đang có 58 khách và không thành viên đang online

Công văn định hướng nội dung tuyên truyền tháng 5-2018

TGAG)- Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền tháng 5-2018 như sau:

I- ĐỊNH HƯỚNG CHUNG

- Tuyên truyền các hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; thông tin các phiên họp quan trọng của Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

- Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6, khóa XII; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 5 khóa XII; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Quy định số 55-QĐ/TW về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên…

- Tuyên truyền thực hiện các chương trình, kế hoạch trọng điểm của tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X; các chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII như: Kế hoạch số 38-KH/TU ngày 30/11/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 30/11/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 40-KH/TU ngày 11/12/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả  doanh nghiệp nhà nước...  Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Chương trình hành động về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Chương trình hành động về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025; Chương trình hành động và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới…

- Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội của đồng bào các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh; việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 33-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; tuyên truyền Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 30-6-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

- Tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại; tình hình biển, đảo; công tác biên giới, đất liền, lược sử vùng đất Nam Bộ; khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; tiếp tục đấu tranh phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị về thực tế nhân quyền, tôn giáo, tín ngưỡng và công cuộc đổi mới tại Việt Nam.

II- MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM TUYÊN TRUYỀN TRONG THÁNG 5-2018

- Tuyên truyền kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018), Ngày Quốc tế Lao động (01/5); nêu bật ý nghĩa của sự kiện, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018) gắn với sự kiện 107 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2018); thông tin về buổi Giao lưu gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2015-2018) và Phát động cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018-2019; phản ánh công tác kiểm tra, khảo sát, giao ban thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở các cấp ủy, địa phương trong tỉnh...

- Tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng theo Kế hoạch số 34-KH/TU, ngày 02/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;  tăng cường quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của An Giang, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, việc triển khai nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; công tác chuẩn bị cho Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2018.

- Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng trong tháng 5-2018 như: kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Các Mác (05/5/1818); 64 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2018); Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941); Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941); các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018); tuyên truyền tư vấn, hướng dẫn ôn thi kỳ thi THPT Quốc gia 2018 và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng; tuyên truyền Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, Tháng công nhân năm 2018, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018…

- Tuyên truyền Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ bảy (khóa XII) dự kiến diễn ra tại Hà Nội trong các ngày từ 7 - 12/5/2018; Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV dự kiến khai mạc vào ngày 21/5/2018, bế mạc vào ngày 18/6/2018.

- Tuyên truyền phản ánh công tác sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Xây dựng bài viết, phóng sự chuyên sâu đánh giá từng lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, quốc phòng - an ninh của tỉnh, làm rõ những cố gắng, nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, nêu bật quyết tâm của tỉnh trong thực hiện các chương trình, kế hoạch trọng điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

- Tuyên truyền thúc đẩy công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: phòng chống buôn lậu, hàng giả; bảo đảm an toàn giao thông; phòng chống cháy nổ, cháy rừng mùa khô; bình ổn giá cả thị trường; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống các loại dịch bệnh ở người, bệnh trên gia súc, gia cầm…

- Tuyên truyền đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngặn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; phản ánh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

- Tuyên truyền, quảng bá Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2018, các lễ hội văn hóa, thể thao, du lịch địa phương; biểu dương, nhân rộng gương “người tốt, việc tốt”, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, những vấn đề dư luận bức xúc; tuyên truyền nâng cao cảnh giác, cảnh báo các vấn đề liên quan đến đời sống xã hội…

Ngoài những định hướng trên, các địa phương, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế bổ sung làm phong phú nội dung tuyên truyền, đảm bảo thực hiện thông suốt và sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân.

Đề nghị các đồng chí quan tâm thực hiện.

TGAG
Số lần xem các bài viết
9815004