Truy cập hiện tại

Đang có 94 khách và không thành viên đang online

Công tác tổ chức

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng An Giang phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

(TGAG)- Ngày 14/10/1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khai mạc tại Hương Cảng (Trung Quốc) đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng của Đảng, trong đó có việc quyết định thành lập Bộ Tổ chức kiêm giao thông - tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương Đảng ngày nay. Từ sự kiện này, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) quyết định lấy ngày 14/10 hằng năm là Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng và cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp. Cùng với cả nước, tổ chức Đảng và công tác tổ chức xây dựng Đảng ở An Giang sớm được được hình thành trong điều kiện vô vàn khó khăn, thử thách. Tiền thân của Đảng bộ tỉnh An Giang là chi bộ Đảng đầu tiên được thành lập ở Long Điền - Chợ Mới vào tháng 4/1930, đến năm 1948 Ban Tổ chức Tỉnh ủy được thành lập.

Nhìn lại chặng đường 86 năm qua, công tác Tổ chức xây dựng Đảng ở An Giang luôn nỗ lực phấn đấu, đóng góp quan trọng vào thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ An Giang. Hệ thống tổ chức không ngừng được củng cố, kiện toàn và phát triển. Đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức của Đảng được rèn luyện, trưởng thành, phát triển cả về số lượng, chất lượng, nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của dân tộc, đã tham mưu cấp ủy Đảng đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực:

Xây dựng, kiện toàn hệ thống tổ chức, từng bước sắp xếp bộ máy, biên chế cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân. Điều chỉnh, bổ sung và quy định cụ thể hợp lý hơn chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động và lề lối làm việc của mỗi tổ chức. Tăng cường tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của mỗi cấp.

Tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng. Xác định chức năng, nhiệm vụ các loại hình phù hợp hơn trong điều kiện hoạt động mới. Kiện toàn tổ chức, chú ý hơn xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ở cơ sở, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị cơ sở tạo nhiều chuyển biến tích cực. Hằng năm, tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh đạt trên 85%; đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 85%. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm chỉ đạo đạt kết quả, nhất là ở những nơi có ít hoặc chưa có đảng viên. Số lượng đảng viên mới kết nạp hằng năm đều tăng. Tỷ lệ đảng viên mới kết nạp là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nữ, trí thức ngày càng nhiều, góp phần thay đổi cơ cấu đội ngũ đảng viên theo hướng tích cực; nâng tổng số đảng viên toàn tỉnh là 58.535 người, chiếm 2,71% so dân số, trong đó đảng viên là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chiếm 34,1%, nữ 33%, dân tộc thiểu số chiếm gần 3%.

Công tác cán bộ có nhiều đổi mới về nội dung và cách làm. Giữ vững và thực hiện quan điểm Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; thực hiện tốt hơn nguyên tắc tập trung dân chủ; coi trọng, phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị và người đứng đầu. Triển khai đồng bộ các khâu công tác cán bộ: đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ. Công tác luân chuyển và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý có chuyển biến tiến bộ, góp phần đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ, khắc phục một bước tình trạng hẫng hụt về cán bộ. Nổi bật là công tác quy hoạch cán bộ tiến hành đồng bộ cả 3 cấp, chuẩn bị tốt nhân sự đại hội Đảng, bầu cử HĐND và UBND các cấp; đồng thời là cơ sở thuận lợi cho đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cả về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ với nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và nước ngoài. Toàn tỉnh hiện có 967 cán bộ, công chức, viên chức có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ; trên 466 viên chức đang công tác lĩnh vực y tế có trình độ chuyên khoa I và II. Đội ngũ cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện tất cả đều đạt chuẩn về chuyên môn; trong đó một ít cán bộ cấp xã có trình độ thạc sĩ, một ít trưởng ấp, khóm có trình độ đại học. Đối với cấp xã, phường, thị trấn tỷ lệ đạt chuẩn đối với cán bộ là 87%, đối với công chức là 95%. Thông qua đào tạo, bồi dưỡng gắn với phân công giao việc và kiểm tra, góp ý, đánh giá, phân loại cuối năm, từ đó góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỹ năng điều hành, năng lực thực hiện nhiệm vụ và hiệu quả công tác trong đội ngũ cán bộ.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được các cấp ủy, tổ chức Đảng quan tâm chỉ đạo, góp phần bảo vệ Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Triển khai thực hiện thường xuyên, kịp thời các chính sách: nâng lương, nghỉ hưu, chuyển công tác, tang lễ, hỗ trợ trị bệnh, trợ cấp khó khăn... Xét công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến trước tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945. Thường xuyên thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe cán bộ như: tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh và điều trị bệnh cho cán bộ thuộc diện quản lý.

Tuy nhiên, phương pháp và quy trình đánh giá, bổ nhiệm cán bộ ở một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa đầy đủ nội dung theo quy định; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ còn hạn chế. Chưa có chính sách đủ hiệu lực khơi dậy tài năng và thu hút nhân tài vào các lĩnh vực quan trọng. Công tác xây dựng Đảng và sinh hoạt đảng ở loại hình doanh nghiệp còn nhiều vướng mắc, khó khăn, vai trò lãnh đạo tổ chức Đảng chưa rõ nét.

Xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt với mục tiêu: tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng An Giang tiếp tục kiên trì đường lối đổi mới toàn diện, có nguyên tắc và sáng tạo, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng./.

ĐẶNG VĂN HÒA
Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
36389026