Truy cập hiện tại

Đang có 221 khách và không thành viên đang online

Sinh hoạt tư tưởng

Lực lượng vũ trang đoàn kết chặt chẽ phục vụ Nhân dân, bảo vệ Tổ quốc.

(TGAG)- Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quan hệ phối hợp giữa Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trở thành một yêu cầu tất yếu để thực hiện thắng lợi Chiến lược Bảo vệ Tổ Quốc trong tình hình mới. Trước đó, Chính phủ đã có Nghị định 77/2010/NĐ-CP “Về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng”.

Trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, với âm mưu "diễn biến hòa bình" chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tìm mọi cách xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng trong quân đội và công an, làm cho quân đội, công an xa rời chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, mất phương hướng mục tiêu, lý tưởng chiến đấu; nội bộ mất đoàn kết, xa rời, đối lập với Nhân dân; từng bước "tự phi chính trị hóa"…

Âm mưu của các thế lực thù địch còn nhằm xóa nhòa bản chất, truyền thống tốt đẹp; hạ thấp vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội và Công an trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; hạ thấp vị trí, vai trò, tiến tới xoá bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang; làm cho Quân đội và Công an bị "vô hiệu hóa", “tê liệt”… không còn là "lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành và tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân".

Chúng ra sức xuyên tạc phủ nhận quan điểm chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, về quân đội,…; xuyên tạc đường lối chính trị, quân sự của Đảng; ra sức lôi kéo Việt Nam tham gia các liên minh quân sự, diễn tập song phương, đa phương; gây mơ hồ, mất cảnh giác trong cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân ta về kẻ thù, về đối tượng tác chiến. Chúng lợi dụng triệt để những tiêu cực từ mặt trái kinh tế thị trường để khuyến khích chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa thực dụng làm mũi nhọn chống phá Quân đội và Công an. Kích động tư tưởng công thần, địa vị…

Thực hiện âm mưu chia rẽ Quân đội và Công an, các thế lực thù địch tiến hành nhiều thủ đoạn tinh vi, thâm độc như xuyên tạc chính sách đãi ngộ của Đảng và nhà nước ta đối với Quân đội và Công an. Chúng cho rằng, trong quá trình cách mạng, nhất là trong các cuộc kháng chiến và cũng như hiện nay, Quân đội vất vả và hy sinh lớn lao nhiều hơn Công an, tuy nhiên chính sách đãi ngộ đối với Quân đội lại không bằng Công an… Nguy hiểm hơn khi chúng đã xuyên tạc “trong thời bình hiện nay, Quân đội là gánh nặng, rất tốn kém, chỉ có Công an là cần thiết để duy trì trật tự xã hội…”. Chúng còn chia rẽ một cách thâm hiểm: “Công an thuộc hệ thống công vụ nhà nước, còn Quân đội là của riêng Đảng, cho nên cần phải đối trọng, dè chừng lẫn nhau”. Chúng triệt để lợi dụng những mâu thuẫn, va chạm nếu xảy ra giữa cán bộ, chiến sĩ quân đội và công an, kích động giải quyết bằng bạo lực,…

Trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, việc phối hợp giữa Quân đội và Công an trong đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá cần được sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất. Để chủ động giành thắng lợi, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, cần tập trung phối hợp thực hiện tốt một số biện pháp cơ bản như sau.

Trước nhất phải phối hợp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, tăng cường giáo dục rèn luyện đạo đức, lối sống, đáp ứng yêu cầu.

Hai là, phải phối hợp chặt chẽ trong công tác xây dựng Đảng, trực tiếp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội và Đảng bộ Công an.

Ba là, phải tăng cường phối hợp trong công tác xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, phát huy tốt vai trò các tổ chức, các lực lượng trong đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Lực lượng vũ trang phải làm tốt hơn nữa chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Công an và Quân đội là hai cánh tay của Nhân dân, của Đảng, của Chính phủ… phải đoàn kết chặt chẽ với nhau, giúp đỡ lẫn nhau”.
                           
SỰ THẬT
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Số lần xem các bài viết
8702591