Truy cập hiện tại

Đang có 44 khách và không thành viên đang online

Xây dựng nông thôn mới

Hướng dẫn tổ chức phổ biến, quán triệt Chương trình hành động số 04-CTr/TU về xây dựng nông thôn mới

(TGAG)- Ngày 10-8-2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Hướng dẫn số 14-HD/BTGTU về việc tổ chức phổ biến, quán triệt Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 18-7-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) đã ban hành Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 18-7-2016 về “thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020” (gọi tắt là Chương trình hành động), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tổ chức phổ biến, quán triệt như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Mục đích

- Giúp cán bộ, đảng viên nắm được quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Chương trình hành động. Trên cơ sở đó, tham gia triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại đảng bộ, địa phương, cơ quan, đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp. Đồng thời, tổ chức và tham gia làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về quan điểm, chủ trương và giải pháp được đề ra trong Chương trình hành động.

- Tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ và hành động cụ thể của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.

2- Yêu cầu

- Cán bộ, đảng viên cần nắm rõ những nội dung cơ bản về tình hình, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình hành động. Các cấp ủy đảng tổ chức học tập, quán triệt và xác định nội dung cần quán triệt cho phù hợp với từng đối tượng, từng cấp.

- Việc tổ chức quán triệt phải thiết thực, hiệu quả; là trách nhiệm của từng cấp ủy, cán bộ, đảng viên.

- Trong quá trình tổ chức quán triệt có gợi ý và định hướng những nội dung cần trao đổi, thảo luận, đề ra nhiệm vụ cụ thể nhằm góp phần hiện thực hóa Chương trình hành động.

II- NỘI DUNG, KẾ HOẠCH TỔ CHỨC PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT

1- Nội dung

Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 18-7-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) về “thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020” (kèm theo).

2- Tổ chức quán triệt

Cấp ủy các cấp khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc sớm tổ chức việc quán triệt Chương trình hành động trong sinh hoạt chi bộ (tại kỳ họp chi bộ lần gần nhất, hoàn thành trong tháng 9-2016).

3- Về việc phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân

Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình và các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh, huyện tập trung, thường xuyên tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân về xây dựng nông thôn mới, nội dung Chương trình hành động; tuyên truyền các mô hình, gương điển hình, những cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới để khuyến khích nhân rộng.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Trong quán triệt Chương trình hành động, các chi bộ, đảng bộ cần chú trọng kết hợp tổ chức thảo luận các nội dung, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Chương trình hành động, đề ra nhiệm vụ cụ thể nhằm góp phần hiện thực hóa Chương trình hành động, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh.

2- Trên cơ sở Hướng dẫn này, các cấp ủy khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc sớm tổ chức việc quán triệt và có kế hoạch tuyên truyền trong Nhân dân. Thực hiện tốt chế độ báo cáo với cấp ủy cấp trên ngay sau khi hoàn thành việc quán triệt.

3- Ban Tuyên giáo huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ngay sau khi hoàn thành việc quán triệt.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
(đã ký)       
Lê Chí Thành
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38247186