Truy cập hiện tại

Đang có 263 khách và không thành viên đang online

Nhịp cầu Tuyên giáo

Tịnh Biên khai giảng lớp đảng viên mới khóa II/2015

(TGAG)- Sáng ngày 25/5, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tịnh Biên tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa II/2015. Tham dự có 92 học viên thuộc các tổ chức cơ sở đảng trong huyện.
Với thời gian thực học 9 ngày, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về: Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì nhân dân; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Tăng cường quốc phòng, an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội  nhập kinh tế quốc tế; Tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra các học viên còn được nghe thông tin thời sự về tình hình kinh tế, chính trị trong nước và quốc tế.

Thông qua lớp này, là điều kiện để các đảng viên dự bị được xét chuyển đảng chính thức khi tới kỳ hạn./.
Lê Sen
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16709002