Truy cập hiện tại

Đang có 160 khách và không thành viên đang online

Nhịp cầu Tuyên giáo

Đẩy mạnh tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng

(TGAG) - Ngày 14-5, tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên các tỉnh, thành phố phía Nam, các Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 5-2015. Đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.


Đồng chí Cao Đức Phát - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giới thiệu chuyên đề tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo chuyên đề: chuyên đề thời sự liên quan đến Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; Những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), một số nhiệm vụ, giải pháp để đưa Luật bảo hiểm xã hội vào cuộc sống; chuyên đề tình hình quốc tế, quan hệ Việt Nam - Nga, Việt Nam - Hoa Kỳ.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Mai Văn Ninh nhấn mạnh:

Về vấn đề xây dựng và phát triển nông thôn mới, 30 năm đổi mới, nước ta đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, chậm phát triển, trở thành nước đang phát triển có mức thu nhập trung bình. Năm 2012, Đảng ta đã đề ra chủ trương xây dựng nông thôn mới. Đây là chủ trương đúng đắn, đồng thời là cơ hội để làm bộ mặt nông thôn khởi sắc, phát triển bền vững. Đến nay, toàn quốc có trên 900 xã, trong đó có 4 đơn vị cấp huyện đạt tiêu chí nông thôn mới là: Xuân Lộc và thị xã Long Khánh (Đồng Nai), Củ Chi (thành phố Hồ Chí Minh), Đông Triều (Quảng Ninh).

Trên cơ sở đó, các cơ quan báo chí và đội ngũ báo cáo viên các cấp cần bám sát tiêu chí xây dựng nông thôn mới, kịp thời biểu dương các điển hình tiên tiến, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong quá trình thực hiện. Xây dựng nông thôn mới nhằm góp phần làm cho nông thôn nước ta văn minh, hiện đại, phát huy các giá trị truyền thống dân tộc là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể cần gắn công tác xây dựng nông thôn mới với việc tổ chức thắng lợi Nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Về Luật Bảo hiểm xã hội 2014, khẳng định, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, có hiệu lực từ ngày 01-01-2016 đã thể hiện rõ nét tính ưu việt của chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa của nước ta, đồng thời là bước tiến về việc đảm bảo quyền con người, chăm lo cho người lao động có cuộc sống ổn định lâu dài.

Về tình hình quốc tế, quan hệ Việt Nam - Nga, Việt Nam - Hoa Kỳ, Đảng và Nhà nước ta nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa, Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, tôn trọng độc lập chủ quyền của các quốc gia, dân tộc, không can thiệp vào công việc nội bộ của nước ngoài… 30 năm qua, vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc ta đã được nâng cao.

Về công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp, đồng chí đề nghị đội ngũ báo cáo viên cần bám sát kế hoạch, chương trình, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan chức năng. Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục giới thiệu những nội dung cốt lõi của dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đồng thời tích cực tham gia tổng hợp đầy đủ, trung thực ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và đại hội các cấp để báo cáo với Trung ương./.

Phước Hòa
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16054481