Truy cập hiện tại

Đang có 92 khách và không thành viên đang online

Nhịp cầu Tuyên giáo

Công tác tuyên giáo: “Nhân cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”

(TGAG)- Tuy có một số khó khăn nhất định nhưng sự thống nhất về chính trị vẫn là cơ bản, tư tưởng tiến bộ vẫn là ưu thế nổi trội và tiếp tục chuyển động theo hướng tích cực, tạo nên sự thống nhất trong Đảng, giữa Đảng với Dân, sự đồng thuận trong xã hội nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. 2016 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng: Đại hội XII của Đảng, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp thành công,… tác động mạnh mẽ đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Trong bối cảnh đó, công tác tuyên giáo của tỉnh đã đạt được những kết quả nổi bật, phát huy mạnh mẽ chức năng tham mưu cho cấp ủy về công tác tư tưởng, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị do cấp ủy tỉnh đề ra; Chủ động, bám sát cơ sở, nắm vững tình hình thực tiễn đời sống xã hội và tư tưởng cán bộ, đảng viên, dư luận nhân dân để dự báo, tham mưu, đề xuất các giải pháp xử lý kịp thời. Sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị được khơi dậy và phát huy, đặc biệt với các ngành, các lực lượng trong khối tuyên giáo để thực hiện có hiệu quả cao các chủ trương, công tác lớn của tỉnh, của ngành. Năm qua, công tác tuyên giáo luôn quan tâm đổi mới cả về nội dung và hình thức hoạt động, như xây dựng hệ thống quy chế, quy định, công tác phối hợp,… Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo không chỉ chú ý về bề rộng mà còn đặc biệt chú trọng chiều sâu, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm trong từng thời gian, công việc.

Một nét nổi bật của công tác tuyên giáo năm 2016 là đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả tuyên truyền đưa Nghị quyết vào cuộc sống, góp phần quan trọng để cuộc vận động trở thành dấu ấn chính trị sâu đậm trong đời sống xã hội, nâng cao nhận thức trong tư tưởng và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức…, củng cố nền tảng tư tưởng cho thế hệ trẻ và niềm tin của Nhân dân với Đảng và Bác Hồ kính yêu. Công tác tuyên truyền luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị, tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng trong đó đặc biệt chú trọng tới những nội dung phát triển kinh tế, các nghị quyết về phát triển cây màu, vùng lúa chất lượng cao, đẩy mạnh chăn nuôi, nghề và làng nghề… đã góp phần tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Công tác thông tin thời sự, chính sách với ưu thế đặc thù của phương pháp tuyên truyền miệng, với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thường xuyên được kiện toàn (cấp tỉnh: 21 đồng chí, cấp huyện: 278 đồng chí), hoạt động có nền nếp, hiệu quả hơn đã chuyển tải kịp thời tình hình thế giới, khu vực, trong nước, trong tỉnh tới đảng viên và nhân dân. Nội dung và chất lượng thông tin cơ bản đáp ứng nhu cầu, những vấn đề cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Trong năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức 13 hội nghị báo cáo viên (01 hội nghị đột xuất để thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 14, khoá XI; Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức 03 hội nghị bằng hình thức trực tuyến). Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố tổ chức được 456 lớp cho 25.845 lượt người nghe; bồi dưỡng, cập nhật thông tin định kỳ hàng tháng cho đội ngũ báo cáo viên cơ sở. Ngoài các tài liệu cung cấp tại hội nghị báo cáo viên định kỳ hàng tháng, trong năm đã phát hành 40 Thông tin tư liệu tuần, 02 thông tin chuyên đề, 04 tài liệu tham khảo phục vụ báo cáo viên cấp tỉnh và lãnh đạo Ban Tuyên giáo cấp huyện. Bên cạnh việc cung cấp thông tin trong các kỳ hội nghị báo cáo viên; thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy còn đăng trên Trang Thông tin điện tử, từ đó kịp thời chuyển tải một lượng lớn thông tin, phục vụ tốt công tác tuyên truyền, nhất là đối với công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở.

Thực hiện phương châm “hướng về cơ sở”, các cấp ủy đảng đã chú trọng việc cung cấp tài liệu, bảo đảm nguồn thông tin phong phú, đa chiều, giúp nâng cao nhận thức toàn diện cho cán bộ, đảng viên. Bản tin nội bộ - tài liệu sinh hoạt chi bộ được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành đều kỳ 6.200 bản/tháng đã giúp cho cấp ủy cơ sở có nhiều thuận lợi trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2017, tiếp tục quán triệt sâu sắc phương châm “Nhân cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tiến hành công tác Tuyên giáo theo hướng bám sát thực tiễn, sát đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm và sức thuyết phục, kịp thời tổng kết để làm rõ hơn các vấn đề lý luận do thực tiễn đặt ra; nâng cao vị trí, vai trò, năng lực nghiên cứu, tham mưu, chỉ đạo, kiểm tra và tính chiến đấu của công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.
 
Hòa Bình
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
22530600