Truy cập hiện tại

Đang có 77 khách và không thành viên đang online

Nhịp cầu Tuyên giáo

Ngành Tuyên giáo Châu Thành: Bám sát nhiệm vụ chính trị, chủ động, sáng tạo, tham mưu trên lĩnh vực công tác tư tưởng

(TUAG)- Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, tình hình khu vực và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức ngay từ đầu năm, đại dịch COVID-19 xuất hiện bùng phát và cả nước phải thực hiện giãn cách xã hội; nhiều thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh COVID-19 được chia sẻ và gây tâm lý hoang mang cho người dân; Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế, Đài Truyền thanh, Văn hóa - Thông tin tăng cường chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin thường xuyên, liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan và thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; thông tin diễn biến tình hình dịch bệnh trong nước, trong tỉnh, trong huyện để người dân an tâm. Ngoài ra còn vận động khẩu trang, thuốc sát khuẩn cho trung tâm cách ly trên địa bàn huyện, với tinh thần chủ động theo sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy.Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tích cực nỗ lực, hoàn thành tốt vai trò tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy trong công tác xây dựng Đảng. Nét nổi bật là chủ động tham mưu kế hoạch tuyên truyền; tham gia biên soạn văn kiện đại hội XII Đảng bộ huyện; tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức triển khai đến các chi, đảng bộ thực hiện các công trình phần việc chào mừng đại hội đảng các cấp, phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng bộ, trong đó Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì thực hiện công trình xuất bản tập san “Gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020’’. Ngay sau đại hội, tham mưu ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII trong toàn Đảng bộ, đồng thời tổ chức bằng hình thức trực tuyến nối 15 điểm cầu từ huyện đến các xã, thị trấn.

Bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, chủ động, sáng tạo triển khai toàn diện hoạt động trên tất cả các lĩnh vực công tác. Qua đó, góp phần xây dựng và củng cố tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng.

Xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tích cực tham mưu cho cấp ủy thường xuyên triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng. Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng; tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng địa phương, phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tuyên truyền tình hình biển đảo, với nhiều đổi mới về nội dung và hình thức. Công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền các sự kiện quan trọng, kỷ niệm các ngày lễ trọng của đất nước, tỉnh, huyện đảm bảo kịp thời, đúng chủ trương của Đảng.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành phát huy vai trò chủ động trong việc định hướng nội dung thông tin, tuyên truyền các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, UBND huyện thực hiện nhiệm vụ chính trị, các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương. Nội dung định hướng thông tin tuyên truyền có sự đổi mới, lựa chọn kỹ, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm theo từng giai đoạn nhằm thực hiện đạt hiệu quả cao các tiêu chí từ nay đến năm 2024 huyện Châu Thành đạt huyện nông thôn mới theo Nghị quyết đề ra. Hình thức tuyên truyền đa dạng, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Bên cạnh đó, kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, định hướng công tác tư tưởng chính trị, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng xã hội; chủ động thành lập trang fanpage TG Châu Thành AG qua đó nắm thông tin và đề xuất cấp ủy các giải pháp xử lý những vấn đề, vụ việc phức tạp, không để phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn.

Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên tiếp tục có nhiều đổi mới thông qua việc tổ chức tốt các hội nghị báo cáo viên. Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội không ngừng được kiện toàn, quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động, duy trì tốt chế độ thông tin, báo cáo, bảo đảm việc nắm dư luận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Bên cạnh đó, chú trọng nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng, điều tra dư luận xã hội trên một số lĩnh vực, như: An ninh tư tưởng, xây dựng đời sống văn hóa, cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới, thực trạng giáo dục đạo đức cho học sinh...

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành chủ động tham mưu cấp ủy tiếp tục chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) bằng nhiều cách làm hiệu quả, sáng tạo, sát với điều kiện, nhiệm vụ chính trị của từng chi, đảng bộ. Qua đó, đã tạo chuyển biến tích cực, nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước trong toàn Đảng bộ.

Phát huy thành quả đạt được, thời gian tới, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành tiếp tục tham mưu cấp ủy, tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ cán bộ tuyên giáo; chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội, kịp thời tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề nảy sinh, bức xúc từ cơ sở. Tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, nhằm thông tin kịp thời về âm mưu, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch và đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, góp phần định hướng đúng đắn dư luận xã hội… Qua đó, nâng cao sức chiến đấu các tổ chức cơ sở đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

HỒ HỮU TÀI
Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18471685