Truy cập hiện tại

Đang có 224 khách và không thành viên đang online

Lịch sử Đảng bộ Thành phố Long Xuyên (1927 - 2010)

(TGAG)- Nằm bên bờ sông Hậu, Long Xuyên là vùng đất có truyền thống văn hóa, lịch sử và đấu tranh cách mạng, hiện nay là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh An Giang, đồng thời cũng là một trong những trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa học - kỹ thuật của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, các chi bộ Đảng và nhân dân tỉnh lỵ Long Xuyên đã kiên trì, liên tục đấu tranh và tự hào góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của toàn dân tộc trong cách mạng Tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Trong cuộc chiến tranh vệ quốc và giải phóng dân tộc 30 năm (1945 - 1975), Đảng bộ và nhân dân Long Xuyên đã vượt qua biết bao gian lao, thử thách để tồn tại, chiến đấu và chiến thắng ngay tại trung tâm đầu não của kẻ thù. Đó là chặng đường lịch sử đầy máu lửa nhưng rất vinh quang, được kết tinh bởi công lao, xương máu của biết bao đồng bào, đồng chí để có ngày quê hương được hoàn toàn giải phóng.

Sau Đại thắng mùa Xuân năm 1975, đất nước thống nhất, cùng đi lên chủ nghĩa xã hội, Đảng bộ và nhân dân Long Xuyên đã đoàn kết, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội và tiến hành đổi mới, xây dựng, phát triển quê hương, đất nước, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nhằm ghi lại chặng đường 83 năm đấu tranh, xây dựng và phát triển của Đảng bộ và nhân dân thành phố Long Xuyên (1927-2010), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Lịch sử Đảng bộ thành phố Long Xuyên (1927 - 2010). Cuốn sách đã trình bày hệ thống quá trình vận động cách mạng, vai trò, những đóng góp của Đảng bộ và nhân dân thành phố Long Xuyên trong công cuộc đấu tranh giành và bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng, phát triển đất nước. Qua đó, ca ngợi truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng của các thế hệ cán bộ và nhân dân thành phố; giáo dục thế hệ trẻ không ngừng học tập, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ cách mạng trong giao đoạn mới.

Xin trân trong giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

BBT

 

 

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18116790