Truy cập hiện tại

Đang có 111 khách và không thành viên đang online

Làm theo gương Bác Hồ

Chợ Mới với khẩu hiệu “3 không - 3 cần - 3 quyết tâm”

(TGAG)- Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngày 14/4/2014, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới ban  hành khẩu hiệu hành động “3 không - 3cần - 3 quyết tâm” cụ thể như sau:


3 Không: không gây phiền hà, nhũng nhiễu dân; không thờ ơ, thiếu trách nhiệm với dân; không đưa và nhận hối lộ.


3 Cần: cần vui vẻ, lắng nghe, học hỏi dân; cần xin lỗi và cám ơn dân khi được góp ý, phê bình; cần vận động dân cùng lo, cùng làm vì cộng đồng.


3 Quyết tâm: quyết tâm phát huy dân chủ - kỷ cương - đoàn kết; quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, nói đi đôi với làm; quyết tâm xây dựng quê hương Chợ Mới giàu đẹp, văn minh. 


 Để thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả cao khẩu hiệu hành động trên, Ban Thường vụ huyện ủy yêu cầu các chi, đảng bộ, các ngành liên quan thực hiện tốt những phần việc quan trọng như:


Thứ nhất, phải tổ chức phổ biến quán triệt nội dung khẩu hiệu hành động trên cho tất cả cán bộ, đảng viên, công chức tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, làm cho mỗi cá nhân nắm vững, hiểu đúng và thấm nhuần để có những hành động cụ thể tích cực thường xuyên. Đề cao sự nêu gương đi đầu trong thực hiện khẩu hiệu hành động đối với các đồng chí lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân cùng tham gia thực hiện.


Thứ hai, từng cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị phải cụ thể hóa nội dung khẩu hiệu hành động bằng những việc làm thiết thực sao cho phù hợp ở từng chi, đảng bộ mình và từng lĩnh vực, ngành nghề để đảng viên, cán bộ, công chức thực hiện thường xuyên hằng ngày. Phát động để đưa vào tiêu chí xét thi đua của cơ quan, đơn vị hằng năm, có khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân làm tốt; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện lồng ghép với các nội dung kiểm tra khác.


Thứ ba, để khẩu hiệu thật sự trở thành những hành động cụ thể, thường xuyên của các tổ chức trong hệ thống chính trị và từng cán bộ, đảng viên. Thường trực Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ huyện ủy xây dựng hướng dẫn để thống nhất thực hiện trong toàn Đảng bộ. Bên cạnh đó, từng chi, đảng bộ cần quán triệt rõ để mỗi cán bộ, đảng viên phải học thuộc và thấm nhuần ý nghĩa từng chữ, từng câu trong khẩu hiệu hành động. Để thực hiện tốt yêu cầu này, có thể những tháng đầu tiên, trong sinh hoạt chi bộ, bí thư mời ngẫu nhiên một vài đồng chi đảng viên tự nói nội dung khẩu hiệu hành động “3 không - 3 cần - 3 quyết tâm”, hay yêu cầu nói một hoặc hai trong ba nội dung trên. Việc này, trong chi ủy, cấp ủy phải nêu gương trước khi mời đảng viên.


Tinh thần chung là mỗi tháng phải đưa vào nghị quyết để lãnh đạo tốt nội dung khẩu hiệu hành động nhưng tùy theo tình hình thực tế có thể nhấn mạnh một vài nội dung gắn trách nhiệm trực tiếp của tổ chức và cá nhân yêu cầu phải thực hiện tốt. Tùy theo mức độ, phạm vi mà chi bộ cũng có thể yêu cầu những cá nhân đảng viên phải thực hiện một vài nội dung trực tiếp liên quan đến nhiệm vụ được phân công.


Chi, đảng bộ có thể phát động những đợt cao điểm chung trong toàn đơn vị, địa phương một vài nội dung trong khẩu hiệu hành động, tùy theo tình hình thực tế gắn với các ngày lễ lớn, ngày truyền thống của ngành, địa phương; Đại hội Đảng cấp mình, hoặc theo quý, 6 tháng; 03 nội dung trong chủ đề học tập và làm theo Bác năm 2014 về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm; chống chủ nghĩa cá nhân; nói đi đôi với làm”, trong đó chú ý phải đề ra được nhiệm vụ cụ thể gắn trách nhiệm của nhiều tổ chức (Đảng bộ), nhiều cá nhân (chi bộ) để thực hiện. Đề cao vai trò nêu gương, làm trước của những đồng chí lãnh đạo, quản lý.


Ví dụ: Phát động nội dung khẩu hiệu hành động “Cần vui vẻ, lắng nghe, học hỏi dân” quy định mỗi tuần từ lãnh đạo, đến đảng viên, cán bộ có nội dung để gặp gỡ vài lần với các tầng lớp nhân dân. Phát động nội dung khẩu hiệu hành động “Cần xin lỗi và cảm ơn dân khi được góp ý phê bình” cách làm định kỳ nữa tháng, một tháng tổ chức đối thoại với các tầng lớp nhân dân theo địa bàn ấp để nhân dân góp ý cán bộ công chức xã, thị trấn như: Bộ phận một cửa, lực lượng Công an, Quân sự, Địa chính, Tư pháp, thực hiện chính sách với người có công, chính sách xã hội, tài chính…


Huyện Chợ Mới là một trong những địa phương có cách làm sáng tạo trong quá trình thực hiện Chỉ thị 03, một lần nữa chúng ta tin tưởng rằng khẩu hiệu “hành động” nói trên sẽ thấm nhuần cả trong công tác lãnh đạo, kiểm tra và trong thực hiện thường xuyên; không biến thành khẩu hiệu suông, hình thức.

Bộ phận chuyên trách 03

Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26981202