Truy cập hiện tại

Đang có 105 khách và không thành viên đang online

Làm theo gương Bác Hồ

Một số vấn đề cần quan tâm việc tổng kết, đánh giá 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị

(TGAG)- Nhằm thực hiện tốt việc tổng kết, đánh giá kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 23-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cấp ủy đảng các cấp cần quan tâm một số nội dung sau:

* Về nội dung tổng kết: nội dung tổng kết mang tính tổng hợp, khái quát cao, chú trọng đánh giá việc thực hiện 8 nhiệm vụ nêu trong Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Bí thư, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, mức độ tác động đến thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị cụ thể của ngành, địa phương và đơn vị. Kết quả thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong khối cơ quan hành chính, quản lý nhà nước và Chỉ thị số 04/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh An Giang.


Mức độ chuyển biến về trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác, trách nhiệm đối với công việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên; tác động đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Kết quả xử lý những vấn đề, vụ việc bức xúc, nổi cộm đã được lựa chọn và tập trung giải quyết ở từng cấp (so sánh với tổng số các vụ việc được lựa chọn, nêu rõ tỷ lệ phần trăm những vụ việc có chuyển biến tích cực, tỷ lệ phần trăm những vụ việc đã được giải quyết dứt điểm).


Đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ: sự quan tâm của cấp ủy trong chỉ đạo việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ để trở thành công việc thường xuyên, quan trọng của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị Về nội dung xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức: chú ý kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, đảng viên ở từng cơ quan, đơn vị.


Đánh giá việc thực hiện nội dung học tập chuyên đề từng năm, trong đó quan tâm đánh giá nội dung học tập và làm theo Di chúc của Bác; công tác tuyên truyền, giáo dục trong xã hội, đặc biệt là đối với thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, thanh niên công nhân, thanh niên nông dân; công tác tuyên truyền giáo dục ở những nơi chưa có tổ chức cơ sở đảng; các mô hình làm tốt, cách làm hay cần phổ biến và nhân rộng. Nêu cụ thể những khó khăn, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân; những kinh nghiệm rút ra; đề xuất, kiến nghị (đề xuất chung với Đảng bộ và cấp ủy, với cấp tỉnh và Trung ương).


* Về cách thức tiến hành: việc tổng kết thực hiện Chỉ thị trong năm 2014 gắn với công tác tổng kết năm (có một mục riêng trong báo cáo tổng kết năm 2014 của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị). Việc tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị thực hiện từ cấp cơ sở theo phương thức tổng hợp báo cáo bằng văn bản, tóm tắt ngắn gọn đưa vào báo cáo chung ở Đại hội và gửi văn bản báo cáo với cấp ủy cấp trên.


* Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2015: tiếp tục thực hiện 8 nội dung trong Chỉ thị của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị của UBND tỉnh, chú ý một số công việc sau đây:


- Tiếp tục gắn thực hiện Chỉ thị với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và các phong trào đang triển khai thực hiện của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về Chỉ thị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tiếp tục lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm hoặc còn yếu kém, hạn chế, xây dựng kế hoạch khắc phục, phân công người phụ trách, định ra thời gian giải quyết dứt điểm, cuối năm sơ kết, đánh giá kết quả, báo cáo với cấp ủy cấp trên.


- Tổ chức đăng ký thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác do ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đã ban hành, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”.


Cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Chỉ thị, gắn với kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền, xây dựng các mô hình làm tốt, phát hiện các điển hình, kịp thời tổ chức các hoạt động biểu dương, khen thưởng, tôn vinh.


* Về tổ chức thực hiện: căn cứ kế hoạch chung, Ban Tuyên giáo và Bộ phận giúp việc các cấp ủy chủ động tham mưu cấp ủy tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện các địa phương, đơn vị phát huy sự chủ động, sáng tạo, chọn cách làm phù hợp để đạt hiệu quả thiết thực.

Bộ phận chuyên trách 03

Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
22514563