Giá trị, ý nghĩa Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản với thời đại và Việt Nam

(TGAG)- Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản do C.Mác và Ph. Ăngghen soạn thảo và công bố vào tháng 2 năm 1848, đến nay đã được dịch, phổ biến bằng trên một trăm thứ tiếng và ngày càng truyền bá sâu rộng trên thế giới. Sự ra đời của Tuyên ngôn là kết quả chín muồi của những điều kiện chính trị, kinh tế và xã hội trong lịch sử, kết tinh những tinh hoa trí tuệ của loài người; là cương lĩnh chính trị, nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của phong trào cộng sản và công nhân thế giới, cho sự nghiệp giải phóng con người.

Giá trị cơ bản đích thực của Tuyên ngôn của Đảng Cộng là đã khái quát quy luật vận động khách quan của xã hội, chỉ ra những nhiệm vụ lịch sử cần thiết để từng bước giải phóng giai cấp công nhân và tầng lớp lao động, giải phóng loài người khỏi mọi sự áp bức, bất công, xây dựng một xã hội mới - xã hội cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn đầu là chủ nghĩa xã hội. 

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đã chỉ ra quy luật vận động của lịch sử xã hội loài người từ khi có giai cấp là lịch sử đấu tranh giữa giai cấp bị áp bức bóc lột và giai cấp bóc lột. Trong chủ nghĩa tư bản hiện đại là cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản. Cuộc đấu tranh này đưa tới sự diệt vong tất yếu của chủ nghĩa tư bản và thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản, “sự sụp đổ của giai cấp tư sản và thắng lợi của giai cấp vô sản là tất yếu như nhau”.

Trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, C.Mác và Ph. Ăngghen nêu bật vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là đấu tranh đánh đổ chủ nghĩa tư bản, xây dựng xã hội hoàn toàn mới, không còn áp bức, bất công, đó là chế độ xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Trong cuộc đấu tranh đó, giai cấp vô sản không chỉ giải phóng mình mà còn giải phóng nhân dân lao động, giải phóng các dân tộc và toàn thể nhân loại.

Để đảm bảo thắng lợi của phong trào cách mạng, giai cấp vô sản phải có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản - những người cộng sản, bộ phận tiên phong trong hành động thực tiễn và lý luận. Nhưng Đảng Cộng sản không phải là một đảng riêng biệt mà là một bộ phận gắn liền với giai cấp. Lợi ích của Đảng thống nhất với lợi ích giai cấp: “Họ tuyệt nhiên không có một lợi ích nào tách khỏi lợi ích của toàn thể giai cấp vô sản”. Mục đích của Đảng là mục đích của giai cấp, Đảng là đại biểu cho lợi ích của toàn bộ phong trào vô sản. Sự lãnh đạo của Đảng là điều kiện đảm bảo cho giai cấp vô sản hoàn thành sứ mệnh lịch sử toàn thế giới.

Tuyên ngôn của Đảng cộng sản đã phác họa mô hình xã hội mới - xã hội cộng sản chủ nghĩa, trong đó con người được giải phóng khỏi áp bức bóc lột, có điều kiện để phát triển toàn diện. Đó là xã hội: chế độ tư hữu - cơ sở của chế độ bóc lột được xóa bỏ để giải phóng và phát triển lực lượng sản xuất; các thành viên trong xã hội được tự do và phát triển toàn diện những khả năng của mình; phát triển đồng đều giữa thành thị và nông thôn; các vấn đề xã hội  như giáo dục, gia đình, đạo đức, tôn giáo, đời sống vật chất và tinh thần, các quan hệ xã hội được giải quyết hài hòa, bình đẳng; không còn nạn dân tộc này bóc lột dân tộc khác, giữa các dân tộc trên thế giới không còn thù địch mà có quan hệ bình đẳng với nhau. Trong quá trình cách mạng ấy, trước hết giai cấp vô sản phải giành lấy quyền thống trị và dùng sự thống trị của mình để quản lý xã hội, phát triển nhanh lực lượng sản xuất, tạo cơ sở cho việc tiến tới xóa bỏ đối kháng giai cấp, thực hiện xây dựng xã hội mới, trong đó “sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người”.

Trải qua 170 năm, với những bước thăng trầm của lịch sử phong trào cộng sản thế giới, cho đến nay, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản vẫn sáng ngời những chân lý khoa học về sự thay thế không thể tránh khỏi của chế độ tư bản chủ nghĩa bằng chế độ xã hội mới tiến bộ hơn, vẫn là ngọn cờ dẫn dắt giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản, giải phóng loài người vĩnh viễn thoát khỏi áp bức, bóc lột, bất công, tiến tới tự do, bình đẳng và hạnh phúc - ước mơ của nhiều thế hệ.
Ngày nay, trước những biến đổi của thời đại, diễn biến phức tạp của thế giới, nhiều nhà khoa học với nhiều công trình nghiên cứu (kể cả những nhà khoa học không macxít) đã đánh giá một cách khách quan về những giá trị, sức sống bền vững của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đối với sự phát triển của thế giới trong thế kỷ XXI. “Sức mạnh tư duy vạch thời đại của C.Mác - Ph. Ăngghen trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đang được thực tiễn khảo nghiệm và minh chứng trong thời đại ngày nay”. Hàng triệu người cộng sản, những người mácxít trên thế giới, trong đó có những người cộng sản Việt Nam vẫn kiên quyết bảo vệ chân lý, kế thừa và phát triển những nguyên lý lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng cơ bản của Tuyên ngôn, áp dụng một cách sáng tạo vào điều kiện, hoàn cảnh lịch sử của đất nước và đạt được những thành tựu quan trọng.

Đối với cách mạng Việt Nam, Tuyên ngôn của Đảng cộng sản luôn là ánh đuốc soi đường trong cả cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc và cách mạng XHCN, cả những lúc thuận lợi cũng như những lúc khó khăn. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn vận dụng sáng tạo tư tưởng của Tuyên ngôn vào giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa giải phóng giai cấp với giải phóng dân tộc, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN, thực hiện đổi mới, phát triển đất nước vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Thành tựu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển lực lượng sản xuất, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện các chính sách xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, phát huy nhân tố con người, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế... trong hơn 30 năm đổi mới và phát triển của đất nước đã khẳng định “đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử” và góp phần hiện thực hóa những tư tưởng cách mạng, giá trị khoa học của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.

TS. TRẦN VĂN HIỂN
Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng

Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Số lần xem các bài viết
7910850