Truy cập hiện tại

Đang có 74 khách và không thành viên đang online

Làm theo gương Bác Hồ

Đảng bộ An Giang thực hiện tốt nhiệm vụ đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên

(TGAG)- Bốn năm qua, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Đặc biệt là đưa việc “học tập và làm theo” thành hoạt động thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên; tuyên truyền sâu rộng về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để Nhân dân học tập, làm theo.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 23-KH/TU ngày 15-9-2011, triển khai tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ; chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng, bổ sung kế hoạch, chương trình làm việc từng năm, toàn khóa và ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị với nội dung cụ thể và thiết thực.

Tỉnh ủy đã chọn 06 đơn vị, địa phương (Thị ủy Tân Châu, Huyện ủy Thoại Sơn, Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, Đảng ủy Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, Chi bộ Ban Quản lý các khu kinh tế tỉnh) làm điểm triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012, qua đó rút kinh nghiệm chỉ đạo chung, kịp thời giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc. Hằng năm, đều có kế hoạch kiểm tra, thành lập các đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn và tổ chức hội nghị giao ban cụm luân phiên tại các địa phương, đơn vị.

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy chủ động tham mưu xây dựng các văn bản hướng dẫn việc tổ chức thực hiện một cách đồng bộ thống nhất như: Hướng dẫn xây dựng bộ máy và quy chế làm việc của Bộ phận giúp việc cấp ủy các cấp về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Hướng dẫn những nội dung chủ yếu việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến năm 2015; Hướng dẫn việc học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hằng năm; Hướng dẫn về việc bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; Kế hoạch hoạt động toàn khóa của Bộ phận giúp việc; Tập trung Hướng dẫn việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên…; Hướng dẫn các địa phương, đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn làm điểm triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Hướng dẫn nội dung và chương trình kiểm tra nắm tình hình, giao ban việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tham mưu tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết hằng năm…

Hướng dẫn các huyện, thị, thành ủy và tương đương tổ chức Hội nghị gặp mặt các điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hướng dẫn tổ chức đảng các cấp thường xuyên tổ chức học tập về tư tưởng, đạo đức của Bác theo nội dung chuyên đề hằng năm; Hướng dẫn học tập một số tác phẩm của chủ tịch Hồ Chí Minh…

Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp chủ động xây dựng và bổ sung kế hoạch toàn khóa; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện hằng năm, bổ sung các chuẩn mực đạo đức phù hợp với điều kiện đặc thù của từng ngành, từng địa phương, đơn vị với những nội dung thiết thực, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ làm theo; trang bị đầy đủ tài liệu và tổ chức học tập đúng theo quy định.

Cấp ủy Đảng các cấp đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức tốt việc học tập và làm theo nội dung chuyên đề hằng năm do Trung ương triển khai bằng các hội nghị tập trung và chỉ đạo cấp ủy đưa vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng; quan tâm tổ chức tốt các hội nghị biểu dương những tập thể và cá nhân tiêu biểu, có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, kịp thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân rộng những mô hình hay, những cách làm sáng tạo nhằm đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, hằng ngày của mỗi người, mỗi tổ chức.

Qua học tập các các tác phẩm của Bác, các chuyên đề hằng năm, cùng với việc quán triệt quan điểm chỉ đạo của Ban Bí thư tại Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành hướng dẫn thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời, tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương trong tỉnh cụ thể hóa những nội dung gắn với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương.

Hằng năm, cán bộ, đảng viên đăng ký kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo cương vị công tác và được kiểm tra việc thực hiện kế hoạch gắn với  kiểm tra, giám sát đối với đảng viên trong chi bộ. Nội dung đăng ký thể hiện được vai trò nêu gương trong thực thi nhiệm vụ và trong cuộc sống. Bên cạnh đó, đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu thực hiện theo Quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế của cơ quan, đơn vị; quy định về chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ; thường xuyên kiểm điểm việc tu dưỡng, rèn luyện và nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong chi bộ, cơ quan và các cuộc tiếp xúc với Nhân dân.

Quá trình tu dưỡng, rèn luyện theo các chuẩn mực đạo đức được xác định phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, việc nêu gương của cán bộ, đảng viên ngày càng được thể hiện rõ nét hơn, nhất là về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tăng cường giữ vững khối đoàn kết nội bộ, ý thức phục vụ nhân dân, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác, góp phần củng cố lòng tin của dân với Đảng, Nhà nước. 

Đa số cấp ủy, cán bộ, đảng viên đều tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả công tác. Một số nơi, nhất là những nơi thường xuyên tiếp xúc với Nhân dân, đã quy định mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn gương mẫu từ việc nhỏ đến việc lớn kể cả trong ứng xử và giao tiếp…

Hầu hết các chi bộ đã tổ chức tốt việc học tập nội dung chuyên đề hằng năm trong sinh hoạt chi bộ. Sinh hoạt tư tưởng hằng tháng có trao đổi, thảo luận nội dung các chuyên đề, kể chuyện về tấm gương của Bác, liên hệ thực tiễn rút ra bài học cho từng đảng viên; kết hợp phê bình, tự phê bình, kiểm tra chấp hành đảng viên gắn với kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch làm theo Bác. Qua đó, chất lượng sinh hoạt của chi bộ ngày càng được nâng lên.

Cùng với tổ chức học tập chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ, các cấp ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị rà soát, bổ sung và xây dựng chuẩn mực đạo đức phù hợp với nhiệm vụ, quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị và tình hình thực tế với những nội dung thiết thực, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo. Từ đó, từng đảng viên tiến hành đăng ký việc làm theo các chuẩn mực đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó trở thành động lực để mỗi cán bộ, đảng viên phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, khắc phục những hạn chế, yếu kém; nâng cao ý thức trách nhiệm, giải quyết có hiệu quả những vấn đề tồn tại lâu năm, cũng như rèn luyện, xây dựng phong cách làm việc, thái độ ứng xử, lối sống, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.

Nhìn chung, cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức, khuyến khích, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đề ra chỉ tiêu, kế hoạch phấn đấu cụ thể, thiết thực theo chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị và phù hợp với nhiệm vụ, chức trách của mỗi người; lồng ghép kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm một cách đồng bộ, chặt chẽ, nghiêm túc đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, liên tục nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đấu tranh có hiệu quả tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

Đến nay, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có bước chuyển rõ nét về cách nghĩ, cách làm và được cụ thể thành nề nếp trong sinh hoạt chi bộ, tạo sự chuyển biến trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, góp phần tạo sự ổn định về tư tưởng chính trị, củng cố niềm tin trong xã hội./.
               
LÊ CHÍ THÀNH                        
Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37131684