Truy cập hiện tại

Đang có 223 khách và không thành viên đang online

Các cấp ủy Đảng cần quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 15 của Tỉnh ủy

(TGAG)- Ngày 12 tháng 01 năm 2017 vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Thiết nghĩ, việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị này là rất quan trọng và thật sự cần thiết trong tình hình hiện nay.

Từ trước đến nay, Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở, trong đó có Tỉnh ta đã ban hành rất nhiều văn bản quy định về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương đối với đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó cho thấy, sự quan tâm đặc biệt của Trung ương; của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về vấn đề này.

Mặc dù, trong quá trình tổ chức thực hiện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đã đề ra, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân. Tuy nhiên, theo Tỉnh ủy đánh giá, hiện nay, trong hệ thống chính trị của tỉnh ta vẫn còn “một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ý thức tổ chức kỷ luật kém, chưa chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; thiếu tinh thần trách nhiệm, vai trò nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phong cách, lối sống, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công việc và niềm tin trong nhân dân. Tình trạng nhũng nhiễu, cửa quyền, gây phiền hà trong giải quyết các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công chưa được khắc phục kịp thời... gây tác động xấu đến hình ảnh và môi trường đầu tư của tỉnh”.

Chính vì thế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy mới ban hành Chỉ thị số 15 nhằm chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quyết tâm sửa đổi lề lối, tác phong làm việc, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng và hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Do đó, với trách nhiệm của mình, cấp ủy các cấp cần quan tâm chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức thực hiện thật tốt các nhiệm vụ đã được nêu trong Chỉ thị, trong đó cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Tập trung tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh... Phải xem đây là công việc trọng tâm, xuyên suốt từ nay đến hết nhiệm kỳ.

- Ngay từ đầu năm 2017 và các năm tiếp theo, từng cấp, từng ngành và từng cán bộ đảng viên, công chức, viên chức phải đăng ký công việc cụ thể, chọn những việc trọng tâm để tập trung giải quyết, nhất là những vấn đề bức xúc tại địa phương, đơn vị mình... Trong đó, cần chú trọng nội dung “thiết lập, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính”...

- Người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị “về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; tăng cường kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền trong công tác quản lý, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên tại cơ quan, đơn vị mình. Kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có biểu hiện thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, quan liêu, nhũng nhiễu, tiêu cực, gây khó khăn cho doanh nghiệp và nhân dân, gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh và môi trường đầu tư của tỉnh.

- Từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là những người giữ chức vụ ở các cấp, các ngành phải tuân thủ quy trình, quy định và trật tự hành chính; gương mẫu thực hiện nhiệm vụ được giao, không đùn đẩy trách nhiệm, né tránh công việc. Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở; không làm việc riêng trong giờ làm việc; không uống rượu, bia trước và trong giờ hành chính, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực.

- Đối với Ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định hành chính cụ thể để hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương của Trung ương và Chỉ thị này. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ; kịp thời xử lý nghiêm và thông báo công khai các trường hợp vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cung cấp số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của nhân dân về vi phạm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Chỉ đạo rà soát, xây dựng trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về Đề án sắp xếp, quản lý, sử dụng xe công trong toàn tỉnh, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy, trực thuộc Tỉnh ủy, sở, ban, ngành tỉnh căn cứ Chỉ thị này và các văn bản của Đảng, Nhà nước có liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu và đặc điểm tình hình ở địa phương, đơn vị.

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các đơn vị có liên quan có kế hoạch kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm và đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị này; định kỳ hằng năm báo cáo kết quả việc thực hiện Chỉ thị về Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp xây dựng kế hoạch giám sát việc thực hiện Chỉ thị này của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; kịp thời thông báo với thủ trưởng cơ quan, đơn vị khi phát hiện cán bộ, đảng viên vi phạm để có biện pháp xử lý phù hợp. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

LÂM GIÀU


Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38235887