Truy cập hiện tại

Đang có 57 khách và không thành viên đang online

Đảng ủy khối Dân Chính Đảng triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

(TGAG)- Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII), Hướng dẫn số 04-HD/BTGTW ngày 08/4/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Hướng dẫn số 13-HD/BTGTU ngày 20/5/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Kế hoạch số 06-KH/ĐUK, ngày 01/8/2016 về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
Đảng bộ Khối Dân Chính Đảng là cấp ủy Đảng trực thuộc Tỉnh ủy, có 68 chi, đảng bộ trực thuộc, trên 3.900 đảng viên. Để triển khai nghị quyết đạt chất lượng và hoàn thành đúng thời gian theo quy định của Tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo tổ chức 5 lớp học tập; ngoài ra, có một số đơn vị trong Đảng bộ Khối phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức quán triệt cho trí thức, văn nghệ sỹ tiêu biểu, đội ngũ giảng viên giáo dục lý luận chính trị các Trường Đại học An Giang, Cao Đẳng Nghề, Chính trị Tôn Đức Thắng; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật; Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật; Hội Nhà Báo và Sở Giáo dục và Đào tạo. Qua các đợt học tập có 3.899 (đạt 99,6%) đảng viên tham dự.

Để Nghị quyết Đại hội XII của Đảng sớm đi vào cuộc sống, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối coi việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận cao trong Nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường và sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Học tập, quán triệt Nghị quyết phải góp phần quan trọng tăng cường xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thuyết phục, chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.

Cán bộ, đảng viên được quán triệt sâu, kỹ 03 chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chương trình hành động (bổ sung) của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII. Việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng được Đảng ủy Khối và cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở quan tâm và tổ chức thực hiện nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao đạt được mục đích, yêu cầu Kế hoạch đã đề ra. Đa số cán bộ, đảng viên tham dự học tập đều chấp hành nghiêm túc giờ giấc, tập trung lắng nghe và ghi chép. Nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết không chỉ là nghe báo cáo viên trình bày, mà còn là quá trình tự nghiên cứu, trao đổi thảo luận để hiểu sâu sắc hơn và quan trọng hơn đó là vận dụng, cụ thể hóa đường lối, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào tình hình cụ thể ở cơ quan, đơn vị trở thành hiện thực trong cuộc sống. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở phối hợp thủ trưởng đơn vị rà soát, bổ sung Chương trình hành động của cấp ủy và xây dựng Kế hoạch hành động của cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng của cấp ủy cấp trên trực tiếp và Nghị quyết Đại hội Đảng của cấp mình phải phù hợp với đặc điểm, tình hình cơ quan, đơn vị, ngành, bảo đảm khả thi, thiết thực, hiệu quả. Thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu.

Việc tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, quần chúng và trên các phương tiện thông tin đại chúng, Đảng ủy Khối đã cung cấp đầy đủ tài liệu cho các chi, đảng bộ cơ sở: Văn kiện Đại hội XII của Đảng, tài liệu nghiên cứu, tài liệu tham khảo dành cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên; tài liệu học tập, tài liệu Hỏi - Đáp dành cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở; tài liệu về những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn; đảm bảo tất cả cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối đều có tài liệu để nghiên cứu, học tập và cung cấp tài liệu để đoàn thể của các cơ quan cấp tỉnh tiếp tục tổ chức cho đoàn viên, hội viên chưa phải là đảng viên được nghiên cứu, quán triệt tài liệu hỏi - đáp các văn kiện Đại hội XII của Đảng với các hình thức phù hợp.

Với tinh thần, trách nhiệm học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng lần này với nhận thức sâu sắc rằng: Đảng ta tiếp tục thực hiện đồng bộ công cuộc đổi mới với sáu nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm cả về kinh tế và chính trị. Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tập trung ba khâu đột phá để phát huy thế mạnh của địa phương; với các nhiệm vụ và giải pháp nhằm năng cao năng lực lãnh đạo của Đảng để đưa kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển nhanh, bền vững./.

HUỲNH NGỌC SANG
Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
13498602