Truy cập hiện tại

Đang có 265 khách và không thành viên đang online

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII

(TGAG)- Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ ngày 09 đến ngày 14 tháng 10 năm 2016 đã ban hành Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xin trích giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết để bạn đọc nghiên cứu.

Tình hình công tác xây dựng Đảng và nguyên nhân suy thoái trong Đảng

Ban Chấp hành Trung ương khẳng định: Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, Ban Chấp hành Trung ương đã có nhiều nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Do đó, Đảng ta luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, bản chất cách mạng và khoa học; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới; đưa đất nước vượt qua nhiều khó khăn, thách thức; giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế của Đảng, Nhà nước ta trên trường quốc tế; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện; vai trò lãnh đạo của Đảng được giữ vững, niềm tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố. Đa số cán bộ, đảng viên có ý thức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, có ý thức vì nhân dân phục vụ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng vẫn còn hạn chế, khuyết điểm, trong đó có khuyết điểm kéo dài nhiều nhiệm kỳ chậm được khắc phục. Phương thức lãnh đạo của Đảng chậm đổi mới; tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa cao; công tác cán bộ còn nhiều hạn chế, yếu kém, nhất là khâu đánh giá cán bộ. Một số nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI thực hiện chưa đạt mục tiêu, yêu cầu; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ không những chưa được đẩy lùi, mà có mặt, có bộ phận còn diễn biến phức tạp hơn. Tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm” vẫn còn nghiêm trọng; sự xuống cấp về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, đe dọa trực tiếp tới sự tồn vong của Đảng và sự an nguy của chế độ.

Ban Chấp hành Trung ương khẳng định: sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, bắt nguồn từ việc bản thân cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng; lập trường tư tưởng không vững vàng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, quên mất trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước dân. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên chưa được coi trọng đúng mức, chậm đổi mới, kém hiệu quả; công tác nghiên cứu lý luận không theo kịp tình hình thực tế. Một số nội dung trong nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng chưa sát thực tiễn, thiếu chế tài cụ thể, thiếu tính khả thi; nhiều nơi, việc tổ chức thực hiện chưa có quyết tâm chính trị cao; nhiều cán bộ, đảng viên chưa tự giác thực hiện; một số cán bộ lãnh đạo, quản lý thiếu tiên phong gương mẫu. Việc nghiên cứu, sửa đổi, ban hành cơ chế, chính sách, pháp luật thích ứng với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chưa kịp thời. Chưa làm rõ nguyên tắc kiểm soát quyền lực. Quản lý cán bộ, đảng viên còn lỏng lẻo, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ còn nể nang, cục bộ, thiếu khoa học; thiếu cơ chế để thay thế những cán bộ lãnh đạo, quản lý yếu về năng lực, giảm sút uy tín, trì trệ trong công tác. Nguyên tắc tập trung dân chủ bị buông lỏng; nguyên tắc tự phê bình và phê bình thực hiện không nghiêm; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí còn kém hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật ở nhiều nơi chưa thường xuyên, không nghiêm túc. Chưa chủ động và có giải pháp phù hợp để định hướng thông tin trong tình hình mới; thiếu giải pháp để đấu tranh, phản bác các thông tin sai lệch, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Chưa phát huy đầy đủ, hiệu quả vai trò của nhân dân trong giám sát, phản biện, góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hình thức khác.

Nhận diện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Các biểu hiện chính của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống:

(1) Phai nhạt lý tưởng cách mạng, giảm sút niềm tin về mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Mơ hồ, hoài nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm; phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái;

(2) Xem thường, không chịu học tập lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng;

(3) Sa sút ý chí phấn đấu, ý thức tổ chức kỷ luật kém, không gương mẫu trong công tác, không chấp hành nghiêm các nguyên tắc, tổ chức của Đảng; thiếu trách nhiệm; trung bình chủ nghĩa, làm việc hình thức, qua loa, đại khái, kém hiệu quả; không làm tròn chức trách; nhiệm vụ được giao;

(4) Tự phê bình thì giấu giếm, không giám nhận khuyết điểm; có khuyết điểm thì thiếu thành khẩn, không tự giác nhận kỷ luật. Trong tự phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; lợi dụng phê bình để nịnh bợ, tang bốc, lấy lòng nhau hoặc xuyên tạc, vu khống, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng;

(5) Nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít; hứa hẹn nhiều, thực hiện ít. Bảo thủ, duy ý chí, độc đoán, gia trưởng, không lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người khác;

(6) Gây mất đoàn kết nội bộ, đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, bằng mặt, không bằng lòng; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; cục bộ, bè phái, kèn cựa địa vị, tranh chức, tranh quyền;

(7) Không chấp hành sự phân công, kén chọn chức danh, vị trí công tác; chọn nơi có nhiều lợi ích; chọn việc dễ, bỏ việc khó, không sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở nơi xa, khó khăn;

(8) Chủ nghĩa cá nhân, lối sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, né tránh trách nhiệm; chỉ lo vun vén lợi ích cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể; ganh ghét với người hơn mình, so kè, tị nạnh với đồng nghiệp;

(9) “Tư duy nhiệm kỳ”, chỉ quan tâm những vấn đề ngắn hạn, không quan tâm những vấn đề dài hạn và sự phát triển bền vững; không quyết liệt trong chỉ đạo điều hành; không chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế cận;

(10) “Bệnh thành tích”, háo danh, phô trương, “đánh bóng” tên tuổi; “chạy thành tích”, “chạy khen thưởng”, “chạy danh hiệu”;

(11) Quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát, không nắm chắc tình hình thực tiễn; độc đoán, gia trưởng trong chỉ đạo, điều hành;

(12) Lãng phí, gây thất thoát trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, ngân sách, đầu tư công, đất đai, tài nguyên… Quyết định đầu tư tràn lan, không theo quy hoạch, hiệu quả thấp hoặc không hiệu quả; mua sắm, sử dụng tài sản công vượt quy định; chi tiêu công quỹ tùy tiện. Sử dụng lãng phí nguồn nhân lực, thời gian lao động;

(13) Hám quyền lực, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để tham nhũng và dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực. Sử dụng quyền hạn được giao để phục vụ lợi ích cá nhân, biến quyền lực thành hàng hóa để mua bán, đổi chác, ban phát hoặc để người thân, người quen lợi dụng trục lợi. Lạm dụng quyền hạn để thao túng trong công tác cán bộ; tham ô, hối lộ, chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp; chiếm đoạt tài sản của Nhà nước, gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi; can thiệp, cản trở, bao che cho người vi phạm pháp luật để vụ lợi. Kê khai tài sản, thu nhập không trung thực;

(14) Cấu kết để tham nhũng, “lợi ích nhóm”; một số người có chức vụ, quyền hạn làm “sân sau” hoặc cấu kết với nhau hoặc với doanh nghiệp, với đối tượng khác để trục lợi;

(15) Sa vào các tệ nạn xã hội, tham gia các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo thái quá. Vi phạm chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội; vi phạm thuần phong, mỹ tục và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Các biểu hiện chính của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ:

(1) Từ bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ; đòi “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”; phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các thành quả cách mạng; nói và làm trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

(2) Phê phán Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, ủng hộ thể chế “tam quyền phân lập”; xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo, bôi nhọ các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước; kích động tư tưởng bất mãn, chống đối, chia rẽ trong nội bộ; gây nghi ngờ trong nhân dân về sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng;

(3) Phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, chế độ sử hữu toàn dân về đất đai;

(4) Phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang, đòi “phi chính trị hóa” quân đội và công an; xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; chia rẽ quân đội với công an; chia rẽ nhân dân với công an và quân đội;

(5) Móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch bên ngoài và các phần tử chống đối bên trong để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập; vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng chống phá Đảng và Nhà nước;

(6) Đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; thông tin phiến diện, một chiều về tình hình quốc tế, gây nghi kỵ trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước. Chỉ trích đường lối của Đảng, Nhà nước trong giải quyết các vấn đề biên giới, biển, đảo;

(7) Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với văn học - nghệ thuật. Sáng tác, quảng bá những tác phẩm văn hóa, nghệ thuật lệch lạc, bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của Đảng. Tác động, lôi kéo, cổ vũ cho quan điểm, tư tưởng “cấp tiến”, dân chủ quá trớn, phản ánh quá mức mặt trái của xã hội;

(8) Đề cao chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, chủ nghĩa tôn giáo cực đoan; gây chia rẽ, kỳ thị, ly khai giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo với nhau; chia rẽ mối quan hệ giữa các tôn giáo, các dân tộc với Đảng và Nhà nước. Tham gia sinh hoạt tổ chức tôn giáo không được Nhà nước công nhận. (Còn tiếp)


Nhiệm vụ và giải pháp về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ


Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
34223819