Truy cập hiện tại

Đang có 36 khách và không thành viên đang online

An Giang thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

(TGAG)- Sáng 05-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, thông báo kết quả Hội nghị lần thứ mười, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đồng chí Hồ Văn Răng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu chính. Hội nghị được trực tuyến đến 10 điểm cầu huyện (trong đó có 02 huyện Châu Phú, Tịnh Biên trực tuyến đến cấp xã), với tổng số 2.119 đại biểu tham dự.Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Chí Thành, cho biết Hội nghị Trung ương 10 làm việc từ ngày 16 đến 18/5/2019 với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Tại hội này, các tờ trình, tài liệu được gửi đến các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương để nghiên cứu trước, không đọc tại hội trường, để giành thời gian cho thảo luận. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và diện mạo phát triển đất nước qua 35 năm đổi mới, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất mặc dù đạt được những thành tựu quan trọng, nhưng vẫn còn những hạn chế và khuyết điểm: Kinh tế vĩ mô phát triển chưa thật sự ổn định và thiếu bền vững; năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức mạnh cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp và chưa xứng với tiềm năng và yêu cầu phát triển của đất nước…

Về nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, Trung ương thống nhất 6 nhiệm vụ, trong đó nhấn mạnh đến tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về mọi mặt; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân...Về tổng kết thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị khóa XI và dự thảo chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, trong đó xác định công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát phải thường xuyên, sâu sát, kịp thời; chủ động nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả những vấn đề phát sinh. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu... trong quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019 và cả nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tích cực chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trúc Quỳnh
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Số lần xem các bài viết
11573870