Truy cập hiện tại

Đang có 190 khách và không thành viên đang online

Tri Tôn quán triệt kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)

(TGAG)- Ngày 18/4/2019, Huyện ủy Tri Tôn tổ chức quán triệt và học tập các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Trên 400 đảng viên là cấp ủy cơ sở của 60 chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy, trưởng phó các phòng ban ngành đoàn thể huyện, cán bộ chủ chốt 15 xã thị trấn, cán bộ hưu trí huyện.


Các đại biểu được nghe 6 kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Chấp hành đảng bộ huyện Tri Tôn thực hiện Nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, thực hiện Nghị quyết số 26 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, thực hiện Nghị quyết số 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Trong này đối với Nghị quyết 27, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra 4 giải pháp là đẩy mạnh phổ biến, quán triệt, thông tin tuyên truyền, kiện toàn nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị tạo tiền đề cải cách chính sách tiền lương. Thực hiện cơ chế quản lý tiến lương, thu nhập, mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát. Từ năm 2021 sau khi có văn bản quy định về chế độ tiền lương mới, các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện chuyển xấp lương cũ sang lương mới theo quy định.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng giúp cán bộ chủ chốt, và đảng viên nghỉ hưu nắm rõ một số chính sách mới của Đảng. Từ đó triển khai thực hiện có hiệu quả, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Châu Phong
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
11152881