Truy cập hiện tại

Đang có 85 khách và không thành viên đang online

Kết quả sau 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” qua điều tra xã hội học

(TGAG)- Để tham mưu giúp Tỉnh ủy đánh giá tình hình và kết quả sau 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức điều tra xã hội học, thu nhận những ý kiến đóng góp của nội bộ và Nhân dân về tình hình thực hiện Nghị quyết thời gian qua và những giải pháp để tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Qua cuộc điều tra, đã thu được những kết quả như sau:

Sau 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), toàn tỉnh đã đạt kết quả bước đầu quan trọng, tạo được những chuyển biến khá tích cực trong Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Theo nhận định, đánh giá chung của nội bộ và Nhân dân, sau 05 năm thực hiện Nghị quyết, tỷ lệ đánh giá “tốt” đạt 54%; tỷ lệ đánh giá “khá”, “trung bình” và “chưa tốt” là 46%. 

Các mặt công tác được tập trung thực hiện và được đánh giá cao là: công tác triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện; công tác đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trong cán bộ, đảng viên; công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở địa phương, đơn vị... Nhiều đơn vị cấp huyện được đánh giá khá cao là: Châu Thành, Phú Tân, Thoại Sơn, Chợ Mới, Tri Tôn, Tân Châu, Châu Phú và Châu Đốc.

Việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau thực hiện tự phê bình và phê bình ở các cấp được thực hiện khá tốt, trước hết là Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ cấp huyện và tương đương; cán bộ, đảng viên các cấp. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Quy định số 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương cũng được thực hiện khá tốt (tỷ lệ đánh giá thực hiện “tốt” từ 71,8% đến 69,3%).

Qua quá trình thực hiện Nghị quyết cũng đã tạo được sự chuyển biến khá tích cực của cán bộ, đảng viên ở các lĩnh vực như: đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cấp; việc cán bộ, đảng viên tiếp thu, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng... (tỷ lệ đánh giá chuyển biến “tốt” từ 69% đến 59%).

Năng lực, phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên ở địa phương hiện nay đã có bước chuyển biến khá tốt, nhất là về tư tưởng, đạo đức, tác phong; sự gương mẫu của người lãnh đạo, đứng đầu; năng lực công tác; tinh thần trách nhiệm, chăm lo phục vụ nhân dân...(tỷ lệ từ 69,1% đến 58,7%).

Tuy đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, nhưng quá trình thực hiện Nghị quyết trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế, yếu kém, đó là: Kết quả thực hiện ở một số lĩnh vực và thực hiện các giải pháp của Nghị quyết còn hạn chế, kết quả chưa cao như: công tác kiểm tra, giám sát; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải cách hành chính Nhà nước và cải cách hành chính trong Đảng; việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên (tỷ lệ đánh giá “trung bình” và “chưa tốt” từ 47,9% đến 17,7%). Trong cán bộ, đảng viên còn khá nhiều các biểu hiện như: thích nghe thành tích, ngại nhận khuyết điểm; vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu của những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ với dân; tiêu cực, hối lộ, tham nhũng của những người có chức, có quyền; kèn cựa địa vị, chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp; xa dân, thiếu trách nhiệm với Nhân dân vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi... (tỷ lệ từ 54,4% đến 33,4%).

Những nguyên nhân chính làm hạn chế kết quả thực hiện Nghị quyết: Do công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của một số cấp ủy còn thiếu sâu sát và chưa kiên quyết; thủ trưởng cơ quan, đơn vị thiếu quan tâm; một số cán bộ, đảng viên, chưa ý thức trách nhiệm trong thực hiện; việc tự phê bình và phê bình trong chi bộ còn hình thức, không thực chất; cán bộ lãnh đạo ở một số nơi chưa nêu cao tinh thần nêu gương; chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể trong việc triển khai, thực hiện; công tác kiểm tra, đôn đốc của cấp trên không thường xuyên, liên tục cao (từ 79,9% đến 51%).

Việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 được sự đồng tình, ủng hộ rất lớn của nội bộ và Nhân dân trong tỉnh, việc thực hiện Nghị quyết sẽ có tác động tích cực đối với công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới (tỷ lệ ủng hộ 93,2%). Do đó, để thực hiện tốt Nghị quyết trong thời gian tới, nội bộ và Nhân dân kiến nghị, đề xuất một số giải pháp quan trọng sau:

Một là, tiếp tục tăng cường thực hiện Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa XI), xem đây là nội dung chủ yếu trong công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết XII của Đảng và nghị quyết Đảng bộ các cấp.

Hai là, nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình, tránh tình trạng hình thức, không thực chất; thực hiện rõ trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cấp, địa phương, đơn vị; đẩy mạnh công tác phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, đảng viên; quan tâm và thực hiện tốt quan điểm hướng về cơ sở trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Ba là, tăng cường nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên trong quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết; tích cực thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Đặc biệt là chi bộ dưới cơ sở và đảng bộ xã, phường, thị trấn.

Bốn là, tăng cường thực hiện tốt công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị quyết của các cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể trong tổ chức thực hiện./.

VÕ THANH KHOA
Trưởng phòng Nghiên cứu DLXH
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38247493