Truy cập hiện tại

Đang có 64 khách và không thành viên đang online

An Giang với kết quả trong công tác đấu tranh, bảo vệ nhân quyền

(TGAG)- Nhân quyền là sự kết tinh những giá trị cao đẹp nhất trong nền văn hóa của nhân loại, được hình thành với sự đóng góp của tất cả các quốc gia, dân tộc; là bản chất, mục tiêu của chế độ xã hội chủ nghĩa. Sau hơn 70 năm thành lập, Việt Nam đã có những bước tiến lớn trong việc bảo vệ các quyền con người.

Đối với An Giang, xác định công tác đấu tranh, bảo vệ Nhân quyền (công tác Nhân quyền) là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp trong tỉnh luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt và đạt được một số kết quả quan trọng trong công tác Nhân quyền.

Việc thực hiện các chính sách, pháp luật liên quan đến Nhân quyền: Để thực hiện tốt công tác Nhân quyền, cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp đã cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình hành động, kế hoạch, đề án, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương đến địa phương. Đặc biệt là việc ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 06-KH/TU, ngày 24/01/2011 của Tỉnh ủy, thực hiện Chỉ thị số số 44-CT/TW, ngày 20/7/2010 của Ban Bí thư về công tác Nhân quyền trong tình hình mới. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo... sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là trong đồng bào dân tộc, tôn giáo; đấu tranh, phản bác, vô hiệu hóa các luận điệu xuyên tạc, chống phá, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch.

Đối với thực hiện chính sách về dân tộc, tôn giáo, các giới tiêu biểu: Định kỳ hằng năm, Tỉnh ủy chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân với đại diện nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo, Việt kiều tiêu biểu, để thông tin tình hình kinh tế - xã hội, những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời lắng nghe và giải quyết kịp thời tâm tư nguyện vọng của bà con.

Thực hiện đầy đủ các chính sách đối với dân tộc, tôn giáo; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con các dân tộc, tín đồ tôn giáo tham gia sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo theo đúng pháp luật; được hưởng các chế độ, chính sách dân tộc, tôn giáo, chính sách an sinh xã hội, được vay vốn tăng gia sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh thường xuyên được chú trọng. Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ 2010 - 2013 có 3.530 lao động dân tộc thiểu số tham gia và có trên 60% có việc làm. Trong những năm qua, Tỉnh đã tập trung thực hiện chủ trương, chính sách và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước, góp phần nâng cao rõ nét đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, trong đó có đồng bào các dân tộc, tôn giáo như Chương trình 134, 135, Quyết định 167 và nhiều chương trình có hiệu quả khác, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng dân tộc giảm qua từng năm (cuối năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới là 5.950 hộ, chiếm 22,70% đến năm 2015 còn 3.237 hộ, tỷ lệ 11,55%); đặc biệt, tỉnh không còn hộ đói, kể cả đồng bào dân tộc thiểu số.

Việc bảo tồn và phát huy các làng nghề truyền thống của đồng bào dân tộc cũng luôn được quan tâm. Bản sắc văn hóa của các dân tộc được bảo tồn, phát huy, hầu hết các cơ sở thờ tự đều được hỗ trợ kinh phí trùng tu, sửa chữa; các hoạt động sinh hoạt, học tập theo phong tục tập quán, tín ngưỡng được tôn trọng, phát huy; các lễ hội dân tộc, tôn giáo truyền thống được tổ chức thường xuyên, trở thành ngày hội thật sự, tạo nên nét văn hóa đặc trưng, đa dạng, phong phú; đem lại không khí vui tươi, phấn khởi trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Đối với bảo vệ quyền của nhóm thế yếu: Tổ chức tốt việc tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và phòng, chống tội phạm mua bán người, tội phạm xâm hại phụ nữ, trẻ em; thực hiện tốt công tác bảo vệ trẻ em, công tác bình đẳng giới. Tỉnh ủy, UBND tỉnh chủ động chỉ đạo các ngành, các cấp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách về lao động - việc làm - dạy nghề; công tác đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo (gần 05 năm qua, tỉnh đã giải ngân nguồn vốn hỗ trợ đối tượng chính sách xã hội và vốn chương trình giảm nghèo cho 51.970 lượt đối tượng với tổng kinh phí 652 tỷ đồng); quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với người có công cách mạng, thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ... qua đó tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân được thực hiện các quyền cơ bản của mình theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Tóm lại, trong thời gian qua, công tác Nhân quyền trên phạm vi cả nước nói chung và tỉnh An Giang nói riêng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, thể hiện bản chất tốt đẹp của xã hội Xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đây cũng là những minh chứng sắc bén để phản bác lại sự xuyên tạc, vu khống của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề Nhân quyền để thực hiện ý đồ chống phá. Trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền cần tiếp tục quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện thật tốt công tác Nhân quyền; nâng cao nhận thức của nội bộ và Nhân dân, hết sức đề cao cảnh giác và kiên quyết đấu tranh, phản bác, làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng để xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước ta./.

P.NCDLXH


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21860066