Truy cập hiện tại

Đang có 96 khách và không thành viên đang online

Hướng về Đại hội, vững tin, bước tiếp chặng đường mới

Trong không khí náo nức mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới và Đảng ta tròn 86 tuổi, hôm nay, ngày 21-1-2016, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng chính thức khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Đây là dấu mốc mới trên hành trình đi lên của dân tộc trong thời đại Hồ Chí Minh, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Về dự Đại hội có 1.510 đại biểu, tiêu biểu cho trí tuệ, ý chí, tinh thần và sức mạnh đoàn kết thống nhất của hơn 4,5 triệu đảng viên trong toàn Đảng. Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua 30 năm đổi mới, nhưng cũng đứng trước nhiều vấn đề mới, thời cơ đan xen với thách thức; tình hình quốc tế, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường.

Thực hiện Chỉ thị số 36, ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về Đại hội, quá trình soạn thảo các Văn kiện trình Đại hội XII thể hiện rõ tinh thần đổi mới, bảo đảm tính khoa học và thực tiễn; phát huy tinh thần dân chủ, cầu thị, lắng nghe các ý kiến khác nhau trong nghiên cứu, thảo luận; có cơ chế phát huy trí tuệ để toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý kiến xây dựng văn kiện, đóng góp cho đường lối phát triển đất nước. Cùng với việc lấy ý kiến trong Đảng, dự thảo các văn kiện được công bố toàn văn trên các báo, để các tầng lớp nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tham gia góp ý. 26 triệu lượt ý kiến đóng góp cho Văn kiện Đại hội gửi về các cơ quan được phân công tiếp nhận hoặc phản ánh qua báo chí, đều cơ bản tán thành, đánh giá cao các dự thảo văn kiện, nhất là các định hướng chính trị, mục tiêu phát triển, các nhiệm vụ trọng tâm. Các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 10, 11, 12 và 13 đã xem xét, thảo luận, hoàn thiện các dự thảo Văn kiện trình Đại hội. Các văn kiện là công trình nghiên cứu công phu, kết tinh trí tuệ, ý chí của toàn Đảng, toàn dân tham gia xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng.

Với chủ đề “tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”, Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; nhìn lại 30 năm đổi mới; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2016 - 2020; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Năm năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, chúng ta đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức. Quy mô và tiềm lực nền kinh tế được nâng lên; kinh tế vĩ mô dần ổn định, lạm phát được kiểm soát. Việc đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và thực hiện ba đột phá chiến lược đạt kết quả tích cực bước đầu. Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển; bảo đảm an sinh xã hội, đời sống của nhân dân có nhiều cải thiện. Chính trị - xã hội ổn định; tăng cường quốc phòng, an ninh; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, hòa bình, ổn định được giữ vững. Quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, có hiệu quả. Vị thế, uy tín quốc tế của nước ta tiếp tục được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được chăm lo và đạt những kết quả quan trọng, nhất là trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,... Những thành quả đó tạo tiền đề quan trọng để đất nước tiếp tục phát triển nhanh, bền vững hơn trong giai đoạn mới.

Nhìn tổng thể 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, chúng ta nỗ lực phấn đấu đạt những thành tựu quan trọng; qua 30 năm đổi mới, đất nước đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; sức mạnh mọi mặt được nâng lên; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được khẳng định và nâng cao.

Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch; nhiều chỉ tiêu, tiêu chí trong mục tiêu phấn đấu để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại chưa thực hiện được. Kinh tế vĩ mô ổn định nhưng chưa vững chắc; việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng còn chậm. Nhiều hạn chế, yếu kém trong giáo dục và đào tạo, văn hóa, xã hội chậm được khắc phục. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí,... chưa được ngăn chặn và đẩy lùi. Đạo đức xã hội có mặt xuống cấp.

Thực tiễn phong phú và những thành tựu đạt được trong 30 năm đổi mới để lại cho chúng ta nhiều bài học quý báu, đó là, chủ động, không ngừng sáng tạo trên cơ sở kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; luôn lấy "dân là gốc", vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò làm chủ, sức sáng tạo và mọi nguồn lực của nhân dân. Đổi mới phải toàn diện, đồng bộ, có bước đi phù hợp; tôn trọng quy luật khách quan; đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết; thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng,...

Mục tiêu tổng quát 5 năm tới là, tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ gìn hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Đất nước đang bước vào thời kỳ mới, tình hình còn nhiều diễn biến phức tạp, nhưng hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Trong nước, thế và lực của đất nước tăng lên, uy tín quốc tế ngày càng được nâng cao. Năm năm tới là thời kỳ Việt Nam thực hiện đầy đủ các cam kết trong Cộng đồng ASEAN và WTO, tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, hội nhập quốc tế với tầm mức sâu rộng hơn nhiều so với giai đoạn trước,...

Sứ mệnh lịch sử đang đặt trên vai Đảng ta nhiệm vụ rất nặng nề. Với truyền thống vẻ vang và những bài học kinh nghiệm quý báu 86 năm lãnh đạo đưa cách mạng Việt Nam vượt qua muôn trùng bão táp phong ba, chúng ta tin tưởng sắt son rằng, Đảng luôn vững tay chèo lái, lãnh đạo toàn dân đưa con thuyền đổi mới đất nước đến bờ bến vinh quang.

Toàn Đảng, toàn quân và đồng bào ta ở mọi miền Tổ quốc, người Việt Nam ở nước ngoài hãy đoàn kết một lòng, hướng về Đại hội, gửi gắm niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vững tin bước tiếp chặng đường mới.

NHÂN DÂN
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
14037517