Truy cập hiện tại

Đang có 135 khách và không thành viên đang online

Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 7

(TGAG)- Ngày 04-7-2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang ban hành hướng dẫn số 63-HD/BTGTU về việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. TGAG đăng toàn văn nội dung.

Thực hiện Hướng dẫn số 65-HD/BTGTW, ngày 28/5/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Kế hoạch số 56-KH/TU ngày 28/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Mục đích

- Giúp các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo, tổ chức triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng (gọi tắt là Nghị quyết).

- Giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết.

2- Yêu cầu

- Tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực, theo tinh thần đổi mới, đúng đối tượng. Khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức khác nhau tới đông đảo quần chúng nhân dân nội dung Nghị quyết; góp phần đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

- Chú trọng tới công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết kịp thời việc học tập, quán triệt cũng như việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

II- KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1- Nội dung học tập, quán triệt

Tập trung, làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ giải pháp đột phá, nội dung cốt lõi trong Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

2- Tài liệu học tập

- Nghị quyết (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đăng trên Trang tin điện tử: tuyengiaoangiang.vn).


- Tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn: Tài liệu nghiên cứu; tài liệu học tập; tài liệu hỏi-đáp (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có Công văn số 1000-CV/BTGTU ngày 04/6/2018 về việc đăng ký mua tài liệu).

3- Báo cáo viên

- Ban Thường vụ cấp ủy chủ trì và chịu trách nhiệm đối với việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết tại địa phương, đơn vị.

- Báo cáo viên là đồng chí bí thư cấp ủy, các đồng chí cấp ủy viên, những đồng chí có trong danh sách báo cáo viên hoặc các chuyên gia am hiểu sâu về các lĩnh vực: Công tác cán bộ, chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội đã được nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết tại các hội nghị do Trung ương tổ chức.

4- Hội nghị của cấp ủy các cấp

4.1- Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện và tương đương

- Thành phần: Cán bộ chủ chốt cấp huyện và tương đương; báo cáo viên cấp huyện và một số đối tượng khác do cấp ủy quyết định (trừ các đồng chí đã học tập, quán triệt trực tuyến ngày 29/6/2018).

- Thời lượng: 01 buổi.

- Thời hạn hoàn thành: Trong tháng 7/2018.

4.2- Hội nghị cấp cơ sở

- Thành phần: Toàn thể cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, chi bộ cơ sở; các đồng chí trong ban lãnh đạo các đoàn thể không phải là đảng viên và một số đại biểu quần chúng ưu tú (nhân sỹ, trí thức, dân tộc, tôn giáo, văn nghệ sỹ…).

- Thời lượng: 01 buổi.

- Thời hạn hoàn thành: Trong tháng 7/2018.

III- PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN

- Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang và các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, huyện tuyên truyền rộng rãi các Nghị quyết trong nhân dân; tập trung tuyên truyền các hoạt động triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết bằng các hình thức đa dạng, phù hợp.

- Các cấp ủy đảng chỉ đạo và phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng tổ chức phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết cho đoàn viên, hội viên. Thời gian hoàn thành trong Quí III/2018.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Trên cơ sở hướng dẫn này, cấp ủy các cấp khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt; chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc sớm tổ chức việc học tập, quán triệt và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.

- Ban Tuyên giáo các cấp làm tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết. Kịp thời gửi lịch triển khai từ cấp huyện đến cơ sở về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tỉnh giám sát, kiểm tra. Báo cáo kết quả học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết theo tiến độ và báo cáo tổng kết cho cấp ủy cấp trên và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tổ chức giám sát, kiểm tra tại một số địa phương, đơn vị.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Đã ký        
Lê Chí Thành   
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
36265477