Truy cập hiện tại

Đang có 83 khách và không thành viên đang online

Cần tăng cường đấu tranh chống những luận điệu sai trái, thù địch!

(TGAG)- Nếu như năm 1975, chỉ có 2 tờ báo và 2 đài phát thanh (VOA và BBC) có chương trình tiếng Việt chống Việt Nam thì 10 năm sau (1985), có tới 200 tờ báo, tạp chí và 18 đài, chương trình phát thanh tiếng Việt. Năm 1990, có 560 báo, tạp chí và 28 đài, chương trình phát thanh tiếng Việt. Năm 1994 có 620 báo, tạp chí, 38 đài và chương trình phát thanh tiếng Việt chống Việt Nam...

Hiện nay, đã có hơn 50 đài phát thanh và truyền hình có chương trình Việt ngữ, trang mạng in-tơ-nét, hàng trăm tờ báo, tạp chí, hơn 40 nhà xuất bản tập trung tuyên truyền chống phá nước ta. Hằng năm, phát hiện hơn 3.000 tài liệu chiến tranh tâm lý phá hoại về tư tưởng-văn hóa. Trong nước, một số đối tượng cơ hội chính trị, phần tử bất mãn, cực đoan, quá khích lén lút cộng tác với bên ngoài tán phát tài liệu nói xấu chế độ, chống phá Đảng và Nhà nước...

Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng chính trị nhằm chống những quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian qua có nhiều cố gắng, nhưng vẫn còn những hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng được tình hình và nhiệm vụ đặt ra. Vẫn còn một số cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đúng tính chất nguy hiểm của âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, của những quan điểm sai trái, thù địch. Đặc biệt chưa nhận thức rõ tác hại của “tự diễn biến” đang có xu hướng tăng lên. Có những trường hợp không thấy rõ trách nhiệm, đứng ngoài cuộc, thậm chí có người do thiếu hiểu biết đã vô tình “phụ họa” theo những quan điểm sai trái.

Chất lượng và hiệu quả đấu tranh còn thấp. Tính chiến đấu chưa cao, tính khoa học, còn hạn chế. Có khi phê phán theo kiểu áp đặt theo kiểu “nói lấy được”, chưa thuyết phục. Còn thiếu những hình thức, biện pháp cụ thể để xây dựng, củng cố niềm tin, phản bác những quan điểm sai trái, giải đáp những băn khoăn, vướng mắc, những vấn đề phức tạp và những mâu thuẫn mới nảy sinh trong quá trình đổi mới. Giáo dục lý tưởng cách mạng còn chung chung, sáo mòn, kém hiệu quả…

Do chưa dự báo đầy đủ, chính xác những vấn đề mới nảy sinh, kể cả sự xuất hiện những quan điểm sai trái nên còn thiếu chủ động, thiếu chuẩn bị trong đấu tranh phê phán. Chúng ta có chính nghĩa, có cả một hệ thống các binh chủng công tác tư tưởng, truyền thông, báo chí,… nhưng thường phản ứng chậm, không kịp thời.

Trong những năm tới tình hình chính trị - an ninh thế giới thay đổi nhanh chóng, diễn biến rất phức tạp, khó lường. Châu Á - Thái Bình Dương, là khu vực cạnh tranh chiến lược giữa một số nước lớn, có nhiều nhân tố bất ổn. Ở trong nước, các nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra tiếp tục tồn tại, trong đó, nguy cơ "diễn biến hòa bình"; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" diễn biến phức tạp…

Vì vậy, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, mọi cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch, coi nhiệm vụ đấu tranh chống các luận điệu sai trái, thù địch là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của mỗi người.

Cần phản bác kịp thời, có hiệu quả, kiên quyết đấu tranh chống các luận điệu phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vạch trần các thủ đoạn thổi phồng những sơ hở, yếu kém của Đảng, Nhà nước, kích động tâm lý bất mãn, chống đối, chia rẽ nội bộ, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Kiên trì, kiên quyết làm tốt công tác Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; hạn chế đến mức thấp nhất những thiếu sót, khuyết điểm trong quản lý kinh tế - xã hội, các thế lực thù địch sẽ không có cớ để lợi dụng, xuyên tạc…

Nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính khoa học, tính chủ động, tính thuyết phục,  trong đấu tranh. Gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, phải tạo ra sức tự đề kháng cho cán bộ, đảng viên và người dân trước những luận điệu xuyên tạc, kích động. Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội, các lực lượng, các binh chủng trên cả mặt trận tư tưởng- văn hóa.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, khắc phục một số mặt còn lạc hậu, yếu kém. Cần nghiên cứu một cách có hệ thống những luận điểm sai trái, thù địch để bác bỏ một cách sắc bén, có chiều sâu…

Tăng cường lãnh đạo và quản lý báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, bảo đảm an ninh trên mạng internet… Chủ động, kịp thời cung cấp định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; tăng cường sự đối thoại, tiếp xúc trực tiếp của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên với nhân dân; tăng cường công tác tuyên truyền miệng, phát huy dân chủ rộng rãi đồng thời giữ vững kỷ luật, kỷ cương.

Đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng chính trị chống những quan điểm sai trái, thù địch nhằm góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; góp phần Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, tăng cường sức chiến đấu của Đảng./.
SỰ THẬT
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37582783