Truy cập hiện tại

Đang có 91 khách và không thành viên đang online

Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

(TGAG)- Ngày 31-10-2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 69-HD/BTGTU, về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Tuyên giáo An Giang đăng toàn văn nội dung.

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX (sau đây gọi tắt là Đại hội) bắt đầu từ quý IV-2018 đến quý III-2019. Thực hiện Hướng dẫn số 70-HD/BTGTW, ngày 11/10/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, đúng đắn những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí vai trò của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

2. Cổ vũ, động viên nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần; tạo không khí phấn khởi trong xã hội; xây dựng niềm tin, ý chí quyết tâm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X của Tỉnh.

3. Các cấp ủy nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 17-4-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024 gắn với tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”, Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”; Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 03/6/2013, Hội nghị lần thứ 7,  Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Về tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

4. Coi trọng công tác thông tin đối ngoại, khẳng định chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về đại đoàn kết toàn dân tộc, chính sách dân tộc, tôn giáo, chính sách đối với kiều bào; đấu tranh phản bác những thông tin sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; tăng cường sự đồng thuận toàn xã hội, sự ủng hộ của kiều bào ta ở nước ngoài đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

II- NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
   
1. Khẳng định vị trí vai trò, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị, trong lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc hơn 88 năm qua, đặc biệt trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay. Những yêu cầu về đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; nâng cao yêu cầu công tác lãnh đạo của Đảng đối với MTTQ Việt Nam. Tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và MTTQ Việt Nam.

2. Kết quả thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị, xã hội”. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tại địa phương, đơn vị; kết quả MTTQ Việt Nam các cấp tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những khó khăn, bức xúc trong dân; kết quả MTTQ Việt Nam và đoàn thể các cấp tham gia xây dựng chính quyền, xây dựng chính sách pháp luật, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác giám sát, phản biện xã hội; công tác giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư; phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác đối ngoại nhân dân; công tác dân tộc, tôn giáo; về kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

3. Tuyên truyền, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội; Nghị quyết Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thứ 8 (khóa VIII) về tổ chức Đại hội; những ý kiến, đóng góp trí tuệ vào việc xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị của MTTQ Việt Nam các cấp và Dự thảo Điều lệ MTTQ Việt Nam lần thứ IX (bổ sung, sửa đổi).

4. Tuyên truyền quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội: Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, những vấn đề đặt ra và giải pháp để phát huy vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam các cấp trong nhiệm kỳ mới; những điển hình, nhân tố mới; những bài học kinh nghiệm qua phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các phong trào của MTTQ Việt Nam trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

III- HÌNH THỨC SINH HOẠT CHÍNH TRỊ, TUYÊN TRUYỀN

- Phát động các đợt thi đua, thực hiện các công trình chào mừng Đại hội; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

- Tổ chức tọa đàm, gặp mặt truyền thống, các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn; tổ chức gặp mặt, biểu dương điển hình tiên tiến và gương người tốt, việc tốt, nhất là trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao…

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đài truyền thanh cơ sở; thông qua lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên; qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chính trị - xã hội của các đoàn thể nhân dân; các hình thức trực quan, panô, áp phích…

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn, chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền; nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội thời điểm trước, trong và sau Đại hội; phối hợp Ban thường trực Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giới thiệu đề cương tuyên truyền và cung cấp thông tin về Đại hội tại hội nghị báo cáo viên và hội nghị định hướng tuyên truyền; đăng tải Đề cương tuyên truyền, tin tức, bài viết, hình ảnh liên quan đến Đại hội trên Bản tin thông tin CTTT và Trang tin điện tử tuyên giáo An Giang.

2. Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, tham mưu cấp ủy lãnh đạo Đại hội; theo dõi, đôn đốc công tác tuyên truyền; có hình thức sinh hoạt chính trị và tuyên truyền phù hợp; nắm diễn biến tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên và nhân dân xung quanh Đại hội; cung cấp tài liệu tuyên truyền cho cơ sở; hướng dẫn, kiểm tra nội dung khẩu hiệu, pa-nô, áp phích tuyên truyền.

3. Ban Tuyên giáo, tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các đoàn thể chính trị - xã hội: phát động các phong trào thi đua, vận động cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; thi đua học tập, rèn luyện, lao động, sản xuất, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

4. Các cơ quan báo chí mở chuyên trang, chuyên mục, xây dựng chương trình, phóng sự, khẳng định vị trí, vai trò, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị; giới thiệu MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang qua các thời kỳ;  phản ánh các hoạt động, hình thức sinh hoạt chính trị ở các cấp, ngành, địa phương; tăng cường phát hiện, nhân rộng điển hình, gương người tốt, việc tốt qua các phong trào thi đua yêu nước.

Đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền, triển khai từ nay đến quý III năm 2019 (tương ứng với thời gian tổ chức Đại hội cấp xã, huyện, đến Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ X và Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX).

V- MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
  1. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024!
  2. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ X!
  3. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX!
  4. Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX!
  5. Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết / Thành công, thành công, đại thành công!
  6. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
  7. Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
  8. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
  9. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
  10. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
Lưu ý: Đề cương tuyên truyền được đăng trên Trang tin điện tử tuyên giáo An Giang.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
Tân Văn Ngữ  (đã ký)

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
27162351