Truy cập hiện tại

Đang có 28 khách và không thành viên đang online

Tri Tôn ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc

(TGAG)- HĐND huyện Tri Tôn vừa tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp công tác giữa thường trực HĐND, UBND và Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tri Tôn.

Quan hệ công tác giữa 3 đơn vị dựa trên nguyên tắc phối hợp, bình đẳng, dân chủ, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác chặt chẽ cùng thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, được Hiến pháp và pháp luật quy định. Các nội dung thực hiện phối hợp gồm tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vận động nhân dân tham gia góp ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Xây dựng chính quyền và quản lý nhà nước. Phối hợp thực hiện công tác bầu cử, tổ chức tiếp xúc cử tri. Phối hợp giúp đỡ đại biểu dân cử. Phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Quy chế cũng quy định cụ thể công tác phối hợp giữa thường trực HĐND và UBND với 4 hoạt động chính. Giữa UBND với Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện gồm 6 nội dung. Và phối hợp giữa thường trực HĐND với Ban thường trực Mặt trận Tổ quốc huyện với 5 đầu công việc.


Đồng chí Cao Quang Liêm, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu yêu cầu 3 đơn vị trong quá trình thực hiện quy chế phải tổ chức đánh giá sơ tổng kết hàng quí, năm. Phát huy tinh thần trách nhiệm của từng đồng chí thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện trong quá trình tiếp xúc cử tri, đảm bảo đủ thành phần, số lượng đại biểu, UBND huyện cần trực tiếp  trả lời ý kiến cử tri và chỉ đạo các ngành có liên quan đẩy nhanh thực hiện lời hứa đối với cử tri. Cần đẩy mạnh việc tiếp xúc cử tri theo nhóm đối tượng như giáo viên, tôn giáo, nông dân… Khắc phục những hạn chế, thiếu sót, trước mắt là chuẩn bị tốt kỳ họp HĐND giữa năm.

Châu Phong (Tri Tôn)
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
9882988