Truy cập hiện tại

Đang có 30 khách và không thành viên đang online

Công tác nội chính

Tân Châu quán triệt Kết luận số 10 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí”

(TGAG)- Ngày 24-5-2017, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Kết luận số 10 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 25 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí” cho tất cả cán bộ chủ chốt trong toàn thị xã. Đồng chí Nguyễn Đắc Tài, Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy chủ trì hội nghị.
 

Tại Hội nghị, Đồng chí Trần Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy đã quán triệt những nội dung cơ bản Kết luận số 10 của Bộ Chính trị, đồng thời thông qua Kế hoạch số 25 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 32 của Ban Thường vụ Thị ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 10 của Bộ Chính trị. Theo đó, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu đã đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện. Trong đó, chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong gương mẫu của cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, trước hết là của người đứng đầu. Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Kiểm soát có hiệu quả tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn; thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát bổ sung, sửa đổi, xây dựng, ban hành các văn bản để thực hiện các quy định của Đảng và chính pháp luật của Nhà nước, nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt công tác tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí. Kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ tham mưu cho cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị có năng phòng, chống tham nhũng.
 
Kết luận Hội nghị, Bí thư Thị ủy Nguyễn Đắc Tài nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trong tình hình hiện nay. Đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, vừa có tính chất cấp bách, vừa lâu dài. Để thực hiện có hiệu Kết luận số 10 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 25 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, đồng chí Bí thư Thị ủy đề nghị lãnh đạo các Chi, Đảng ủy cơ sở khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức quán triệt cho cán bộ, đảng viên đơn vị mình đảm bảo thiết thực và hiệu quả; trong đó, cần chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện phòng, chống, tham nhũng, lãng phí gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cụ thể là tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết TW4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện, đảm bảo Kết luận, Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, góp phần giữ bộ máy của Đảng, Nhà nước ngày càng trong sạch vững mạnh, để phục cho Nhân dân, cho đất nước.
Tin, ảnh: Văn Phô
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17534258