Truy cập hiện tại

Đang có 109 khách và không thành viên đang online

Công tác kiểm tra

Quan tâm đổi mới nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(TGAG)- Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã đề ra ba khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, đó là: đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu hội nhập, đặc biệt là nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các ngành mũi nhọn của tỉnh; cải cách hành chính; đầu tư, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế.

Để góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ trên, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong tỉnh đã tham mưu giúp ban thường vụ cấp ủy cùng cấp thành lập nhiều đoàn kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp về việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng sát hợp tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Qua đó, UBKT đã kịp thời đánh giá khách quan những việc làm được, chỉ rõ những việc chưa làm được, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, sửa chữa, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên; tập trung chỉ đạo giải quyết những khó khăn vướng mắc, bất cập, từ đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của tổ chức đảng và đảng viên, phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, từng bước củng cố niềm tin trong nội bộ và Nhân dân.

Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát thời gian qua vẫn còn những hạn chế nhất định như: công tác nắm tình hình chưa sâu sát, chậm phát hiện hạn chế, khuyết điểm để kịp thời chấn chỉnh, đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiều cán bộ, đảng viên bị tố cáo về hành vi lợi dụng chức trách nhiệm vụ được giao nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, đạo đức tác phong, lề lối làm việc...; một số cán bộ, đảng viên suy thoái, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, thậm chí có những trường hợp bị xử lý hình sự, làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội và uy tín của tổ chức đảng; một số ủy ban kiểm tra thực hiện nhiệm vụ chưa đều, chưa thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm... 

Năm 2018 là năm các cấp ủy đảng tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ, là năm triển khai nhiều quy định mới của Trung ương, đặc biệt là kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018), để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, ủy ban kiểm tra các cấp cần tập trung những nhiệm vụ như sau:

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 14/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát ở cơ sở gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 109 của Ban Bí thư “về công tác kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên”, Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

- UBKT các cấp tăng cường trách nhiệm và chủ động tham mưu, giúp cấp ủy cùng cấp nhận xét, đánh giá đối với cán bộ, đảng viên vào cuối năm và trước khi quy hoạch, đào tạo, sắp xếp, điều chuyển, bố trí phù hợp với vị trí việc làm gắn với chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; thực hiện tốt quy chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò của nhân dân và của các tổ chức chính trị, xã hội đối với công tác kiểm tra, giám sát và việc thi hành kỷ luật trong Đảng; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đi đôi với biểu dương, khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh.

- Chủ động tham mưu cấp ủy cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong toàn đảng bộ theo quy định của Điều lệ Đảng, nhất là kiểm tra việc đăng ký cam kết khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm theo nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); vai trò người đứng đầu tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ cũng như trong sinh hoạt hằng ngày. Kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có biểu hiện thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, quan liêu, nhũng nhiễu... Giúp cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung những lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, những biểu hiện vi phạm nguyên tắc sinh hoạt đảng, mất đoàn kết nội bộ, thiếu tinh thần trách nhiệm..., đồng thời thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên (kể cả cấp ủy viên cùng cấp) khi có dấu hiệu vi phạm.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra trong sạch, công tâm, giỏi nghiệp vụ, am hiểu chuyên sâu những lĩnh vực cần phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát, có tinh thần trách nhiệm cao, sâu sát cơ sở, không vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Mạnh dạn phê bình, chấn chỉnh đối với cán bộ kiểm tra có các biểu hiện: nể nang, ngại đấu tranh, sợ trách nhiệm, thiếu công tâm, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ yếu, lười học tập nâng cao trình độ, không sâu sát tình hình để địa bàn phụ trách xảy ra vi phạm..., góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với những kết quả đạt được trong thời gian qua và sự nỗ lực vượt khó, quyết tâm cao, tinh thần đoàn kết, chủ động của đội ngũ cán bộ UBKT các cấp, công tác kiểm tra, giám sát sẽ ngày càng góp phần hiệu quả vào việc xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh./.

HỒ VĂN RĂNG
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37581577