Truy cập hiện tại

Đang có 96 khách và không thành viên đang online

Công tác dân vận - mặt trận - đoàn thể

An Giang phát triển văn hóa, xây dựng con người phát triển toàn diện

Hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020”

(TGAG)- Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa IX) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X đánh giá: Những năm qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và nhiều phong trào khác ngày càng đi vào chiều sâu. Nhiều di tích lịch sử, văn hóa được bảo tồn, tôn tạo; nhiều lễ hội được quản lý tốt; việc xây dựng các thiết chế văn hóa được quan tâm. Hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật có bước phát triển. Công tác quản lý, khai thác tốt các di tích, danh thắng được quy hoạch và quan tâm đầu tư. Các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc Khmer, Chăm, Hoa được bảo tồn và phát huy.

Tỉnh ta với lợi thế có nhiều di tích văn hóa, lịch sử, cùng với cảnh quan đa dạng, phong phú so các tỉnh, thành trong khu vực; mạng lưới các trường đại học, cao đẳng, trung cấp có chất lượng và truyền thống thể thao thành tích cao là tiền đề để tỉnh trở thành một trong những trung tâm văn hóa, thể thao và du lịch của vùng.

Để phát triển văn hóa, xây dựng con người phát triển toàn diện, dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa IX) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X xác định: Trong những năm tới tỉnh cần tập trung quan tâm xây dựng nền văn hóa và con người An Giang phát triển toàn diện theo Chương trình hành động số 33-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa ở cơ sở; đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới, tiếp tục xây dựng mạng lưới thiết chế văn hóa, nhất là ở cơ sở theo Quyết định số 88/QĐ-TTg, ngày 09-01-2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Quy hoạch và kế hoạch nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa (nhà hát, rạp chiếu phim, nhà triển lãm văn học, nghệ thuật) giai đoạn 2012 - 2020”.

Khuyến khích cộng đồng dân cư xây dựng lòng tin, hiểu biết lẫn nhau, chia sẻ các giá trị đạo đức và tiến bộ xã hội. Đẩy mạnh xã hội hoá, khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển văn hóa, thể thao. Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Xây dựng và hoàn thiện các trung tâm đào tạo vận động viên trẻ, năng khiếu, nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao, phát triển phong trào thể dục - thể thao quần chúng.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY


__________________
Biên soạn theo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa IX, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
22530338