Truy cập hiện tại

Đang có 107 khách và không thành viên đang online

Công tác dân vận - mặt trận - đoàn thể

Mặt trận Tổ quốc với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(TGAG)- Như chúng ta đã biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu là vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng, của dân tộc, Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, người khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, nhà kiến trúc vĩ đại của Mặt trận Dân tộc Thống nhất, Người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang. Hồ Chí Minh được thế giới ca ngợi và vinh danh là nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, là anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa thế giới. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc và của nhân dân thế giới.

Bác Hồ là người sáng lập và hướng dẫn Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, Người đã chỉ rõ: “Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”. Đội ngũ cán bộ Mặt trận và đoàn thể, các tổ chức thành viên chúng ta có vinh dự được trực tiếp thực hiện công tác rất quan trọng này, chúng ta cùng nhau tâm niệm sâu sắc hơn và nguyện cùng nhau thực hành tốt hơn theo tấm gương đạo đức của Người.

Trong thời gian qua việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh không ngừng phấn đấu, rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt các nhiệm vụ cơ bản của mình, đã và đang xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Đảng về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đã tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ sau:

Động viên các tầng lớp nhân dân đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, quan trọng vào việc xây dựng Hiến pháp năm 2013; dự thảo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi); tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII; đóng góp ý kiến dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ các cấp... Hiệu quả của các việc làm này đã góp phần làm cho nhiệm vụ chính trị của MTTQ; của Đảng và Nhà nước đề ra càng sát với nguyện vọng chính đáng của dân; sự gắn bó, trách nhiệm giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng mật thiết hơn.

Mặt trận và các đoàn thể chính trị -xã hội trong tỉnh đang đẩy mạnh việc giám sát cán bộ, đảng viên ở cơ sở, từng bước triển khai nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo chủ trương của Bộ Chính trị, góp phần quan trọng vào việc tu dưỡng đạo đức, nâng cao năng lực phục vụ nhân dân của các cấp ủy Đảng, các cơ quan chính quyền và của cán bộ, đảng viên, nhất là ở cơ sở, nơi thường xuyên tiếp xúc với nhân dân.

Hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, đến từng địa bàn dân cư, đến từng hộ gia đình để tiếp tục đẩy mạnh 3 cuộc vận động lớn do MTTQ phát động: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Ngày vì người nghèo” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cũng như các phong trào, các cuộc vận động khác; quan tâm sâu sắc đến nhiệm vụ vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu trong xã hội, trong đồng bào các dân tộc thiểu số, trong các vị nhân sỹ, trí thức, doanh nhân, người Việt Nam ở nước ngoài... để góp phần củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong thời gian tới để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thực sự đi vào cuộc sống, đòi hỏi Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên, các Ủy viên Ủy ban MTTQ, các hội viên, đoàn viên phải tăng cường học tập, thấm nhuần sâu sắc đạo đức của Người thể hiện qua những hành động hằng ngày trong công tác, lối sống và cách ứng xử, cụ thể: Trong mỗi cơ quan, tổ chức không còn cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên phai nhạt lý tưởng cách mạng, không mắc các khuyết điểm như: tham nhũng, lãng phí, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong làm việc xa dân, sách nhiễu dân.

Xây dựng tổ chức Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên ngày càng vững mạnh, thực sự là cơ sở chính trị vững chắc của chính quyền nhân dân, là trung tâm đoàn kết và thống nhất hành động của mỗi giai cấp, mỗi tầng lớp trong xã hội; đấu tranh có hiệu quả với những hành vi lợi dụng dân chủ, tôn giáo, nhân quyền hòng phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phá hoại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của chúng ta.

Trên cơ sở chương trình hành động chung của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên căn cứ vào đặc điểm tình hình về tổ chức và nhiệm vụ của mình để xây dựng các nội dung, tiêu chí phấn đấu rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong công tác theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cố gắng phấn đấu không để xảy ra các vụ việc tiêu cực, mất dân chủ, mất đoàn kết nội bộ; không để các phong trào, các cuộc vận động, các hoạt động còn mang tính hình thức, kém hiệu quả, gây lãng phí của công.

Nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta nguyện suốt đời học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người, làm theo Di chúc của Người, phấn đấu thực hiện cho được điều mong muốn cuối cùng của Người, cũng là mong muốn của mỗi người Việt Nam yêu nước là “Toàn Đảng, toàn dân đoàn kết xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh...”. Chúng ta quyết tâm rèn luyện, tu dưỡng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công.
Thanh Khiết
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37131560