Truy cập hiện tại

Đang có 17 khách và không thành viên đang online

Công tác dân vận - mặt trận

Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tình hình mới

(TGAG)- Ngày 25-5, tại thành phố Châu Đốc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức buổi tọa đàm nhằm nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
Ông Lâm Minh Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang cho biết, qua 3 năm thực hiện, Mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang đã hướng hoạt động về cơ sở, tổ chức được 57 cuộc giám sát chuyên đề xoay quanh các vấn đề quan trọng như: công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; việc chấp hành thực hiện pháp luật lao động, bảo hiểm ở một số cơ quan, đơn vị; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới,...; 11/11 huyện, thị xã, thành phố tổ chức ít nhất 2 cuộc giám sát/năm; 119/119 xã phường, thị trấn tổ chức ít nhất 1 cuộc giám sát/năm. Qua giám sát, đã kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết những vấn đề còn tồn tại, gây bức xúc trong nhân dân và có thông báo kết quả xử lý giải quyết về Mặt trận.

Ngoài ra, việc cũng cố, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát bước đầu phát huy hiệu quả tích cực. Trong 3 năm, Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát trên 2.879 vụ/việc đối với những nội dung quy định trong Pháp Lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; trong đó giám sát 1.013 công trình phúc lợi xã hội do nhân dân đóng góp. Qua giám sát, Ban thanh tra nhân dân đã phát hiện và kiến nghị cấp ủy, chính quyền quan tâm xem xét, uốn nắn và xử lý đúng quy định; góp phần nâng cao năng lực quản lý của Nhà nước trên các lĩnh vực, tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền và Mặt trận.

Trong công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã tổ chức 1.500 cuộc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp, Hiến pháp, Luật đất đai, Bộ Luật tố tụng hình sự,… qua đó, đã tập hợp gần 4.300 ý kiến đóng góp gửi đến cơ quan soạn thảo. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt việc góp ý, kiến nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xem xét, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân. Đến nay, 11/11 huyện, thị xã, thành phố và 119/119 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã xây dựng hộp thư góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thông qua hoạt động giám sát, đã giúp chính quyền các cấp trong tỉnh thấy được những tồn tại, hạn chế, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân; đồng thời, giúp cho hệ thống Mặt trận tích lũy thêm những bài học kinh nghiệm, góp phần vào việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận.

Để nâng cao hiệu quả giám sát; phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, theo Tiến sĩ Hồ Việt Hiệp, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đó là tham gia giám sát và phản biện xã hội. Giám sát nhằm góp phần xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; kịp thời phát hiện những sai sót, khuyết điểm, yếu kém và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp; phát hiện, phổ biến những nhân tố mới, những mặt tích cực, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc là nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật và chính sách cụ thể của Nhà nước, góp phần hoàn thiện các chủ trương, chính sách, pháp luật sát hợp với thực tiễn của đời sống xã hội, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thể hiện được ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc phải chủ động đặt hàng đối với Đảng, Chính quyền địa phương trong công tác phản biện xã hội, qua đó, góp phần nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc xây dựng, tập hợp khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Theo ông Huỳnh Quang Ngự, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Tân Châu, những năm qua hoạt động giám sát và phản biện xã hội đã được Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh triển khai thực hiên khá hiệu quả thông qua nhiều hình thức theo luật định. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tích cực tham gia hàng trăm cuộc giám sát chuyên đề của Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trên nhiều lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng-an ninh, qua đó đã có nhiều ý kiến thiết thực góp phần làm cho quá trình thực hiện các chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước cũng như các dự án đầu tư được triển khai đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

Tuy nhiên thực tế cho thấy trong thời gian qua, vai trò giám sát-phản biện của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh chưa thật sự phát huy mạnh mẽ; công tác phối hợp chưa đồng bộ, chưa có cơ chế và quy trình thống nhất thể hiện quan hệ giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên, các cơ quan quản lý nhà nước, đối tượng được giám sát và cấp ủy các cấp; nhiều đề xuất, kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong quá trình giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý ở nhiều nơi, nhiều lúc chưa được chính quyền các cấp quan tâm xem xét, giải quyết và phản hồi một cách thỏa đáng,...
 
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Thị Thanh Hương khẳng định, để Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội” đi vào cuộc sống thì các cấp ủy, chính quyền các cấp phải có kế hoạch triển khai cụ thể; tổ chức tuyên truyền sâu rộng để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân về quyền, trách nhiệm trong việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phải kiên trì “đeo bám” những kiến nghị sau giám sát, phản biện, tránh tình trạng đối tượng được giám sát, phản biện tiếp thu không nghiêm túc.

Đồng thời, cần nâng cao hơn nữa công tác giám sát, phản biện xã hội trong tình hình mới; tăng cường giám sát doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nước ngoài; cần có quy định về giám sát cán bộ, đảng viên, người đứng đầu đơn vị, địa phương./.

Công Mạo
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17607392