Truy cập hiện tại

Đang có 48 khách và không thành viên đang online

Công tác dân vận - mặt trận

Tiếp tục quan tâm thực hiện có hiệu quả công tác dân vận

(TGAG)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy Phạm Biên Cương mới đây tại Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25-2-2010 của Bộ Chính trị và Quy chế số 06-QC/TU, ngày 30-7-2010 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Công tác dân vận trong hệ thống chính trị”.
 
 
Theo đó, cấp ủy đảng tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác dân vận. Xây dựng chương trình kế hoạch, nghị quyết chuyên đề về công tác dân vận triển khai thực hiện hàng năm và cả nhiệm kỳ mới của chi, đảng bộ các cấp sắp tới, nhất là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03-6-2013 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương  lần thứ 7 (khóa XI) và Chương trình hành động số 25-Ctr/TU, ngày 26-8-2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.
 
Chú trọng đổi mới công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt công tác tiếp dân, đối thoại giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tiếp tục đẩy mạnh “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trọng tâm là xây dựng thái độ, phong cách, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức…. có “phong cách dân vận”.
 
Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ  quốc và các đoàn thể nhân dân, các hội quần chúng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới…..
 
Theo báo cáo của Ban Dân vận Tỉnh ủy tại Hội nghị, qua thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quy chế 06-QC/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác dân vận trong hệ thống chính trị được các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, đã tạo được sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên. Nội dung công tác dân vận được xác định cụ thể, gắn với nhiệm vụ chính trị thể hiện bằng kế hoạch, chương trình công tác của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác dân vận được nâng lên; tăng cường nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ công chức, đối thoại với nhân dân dân để giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc nảy sinh, không để xảy ra tình trạng nóng về khiếu kiện.

Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa các sở, ban ngành, các địa phương, đơn vị trong thực hiện công tác dân vận được củng cố, tăng cường ngày càng chặt chẽ, hiệu quả; công tác phối hợp tuyên truyền, vận động về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước sớm được đưa vào cuộc sống và đã phát huy hiệu quả tích cực; các chính sách an sinh xã hội được triển khai đúng, đủ đối tượng thụ hưởng, góp phần ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Vũ Hùng
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17502458