Truy cập hiện tại

Đang có 107 khách và không thành viên đang online

Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hoạt động giám sát, gần dân

(TGAG)- Ngày 7/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2015, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2016; ông Võ Anh Kiệt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh An Giang chủ trì hội nghị.
 


Trong năm 2015, các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, trọng tâm là chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị tiếp tục có chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động về quy chế dân chủ cơ sở được nâng cao. Các văn bản chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được điều chỉnh, bổ sung kịp thời và niêm yết công khai đối với cán bộ, công chức và người lao động. Việc thực hiện quy chế dân chủ  đã gắn với triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn với phương châm "dân biết, dân bàn, dân kiểm tra" góp phần củng cố niềm tin trong các tầng lớp nhân dân vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ở các xã, phường, thị trấn, công tác quản lý, điều hành được đổi mới, đưa nội dung quy chế dân chủ vào chỉ tiêu thi đua hàng năm. Nhiều nội dung được công khai cho nhân dân như: kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, công tác an sinh xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới…

Đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, nổi bật là việc cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt.

Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình doanh nghiệp được thể hiện rõ nét thông qua các hội nghị người lao động, xây dựng quy chế đối thoại,… Các doanh nghiệp đã tổ chức hội nghị người lao động hằng năm và ký thỏa ước lao động tập thể, rà soát, bổ sung hợp đồng lao động giữa giám đốc và người lao động; hầu hết doanh nghiệp đã xây dựng những quy định, nội dung công nhân được biết, được bàn, công nhân tham gia giám sát và quyết đinh. Vai trò của tổ chức công đoàn ở các doanh nghiệp được tăng cường…

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng các mô hình dân vận khéo trong phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, tham gia thực hiện tốt công tác giảm nghèo, phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo tỉnh, từ việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, dân chủ trong Đảng được mở rộng, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng có nhiều đổi mới; công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền theo hướng cụ thể, gần dân, vì lợi ích của nhân dân và người lao động; các chính sách nhà nước được các cấp chính quyền tổ chức thực hiện dân chủ công khai, minh bạch…Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp ủy, chính quyền và đoàn thể chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện quy chế dân chủ, chưa xác định rõ quyền kiểm tra, giám sát của nhân dân đối với nhiều chương trình, dự án nên một số công trình không bảo đảm chất lượng, gây thất thoát, lãng phí. Ở một số nơi, việc tổ chức lấy ý kiến tham gia xây dựng nội quy, quy chế làm việc, kế hoạch công tác còn hình thức, việc công khai hóa các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công chức, viên chức, người lao động chưa kịp thời; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở các cấp, các ngành đôi lúc chưa thường xuyên, liên tục và chưa được coi trọng đúng mức...

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang nhấn mạnh: Năm 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII do vậy việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm.

Đó là, tiếp tục chỉ đạo, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện tốt Quyết định số 217-QĐ/TW về thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị  quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đồng thời tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Đẩy mạnh công tác cải cách thủ thục hành chính, nhằm thu thu hút đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh; giao trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao vai trò của Mặt trận trong hoạt động giám sát, gần dân, sát dân; tiếp tục lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; có hình thức khen thưởng những mô hình, cách làm hay; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, quy trình thực hành quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt quy chế, hương ước, quy ước; nâng cao vai trò của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng trong kiểm tra, giám sát ở cơ sở.

 

Dịp này Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh An Giang đã tra 43 bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 43 tập thể đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2015./.

Công Mạo-Ngọc Minh
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
10168029