Truy cập hiện tại

Đang có 110 khách và không thành viên đang online

Công tác dân vận - mặt trận

Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

(TGAG)- Theo những quy định của pháp luật về bầu cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) có quyền và trách nhiệm tham gia cuộc bầu cử, góp phần bảo đảm để cuộc bầu cử tiến hành được dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Trên cơ sở đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN hướng dẫn trong hệ thống sáu nội dung công tác Mặt trận tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 chủ yếu sau:

1- Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tham gia với Thường trực HĐND, UBND cùng cấp để thành lập Ủy ban Bầu cử, Ban bầu cử và Tổ bầu cử theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Căn cứ vào cơ cấu, thành phần, số lượng của các tổ chức phụ trách bầu cử tại Điều 21 và Điều 22 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội cử đại diện lãnh đạo tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử.

2- Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các cấp chủ động thực hiện các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND theo đúng quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn về bầu cử có liên quan; chú trọng công tác chỉ đạo, hướng dẫn Ban công tác Mặt trận thực hiện đúng quy trình giới thiệu người ở thôn, tổ dân phố ứng cử đại biểu HĐND cấp xã theo quy định tại Nghị quyết số 1134/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 18/01/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Việc tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử cần chú trọng bảo đảm tỷ lệ người ứng cử là phụ nữ và người dân tộc thiểu số theo đúng dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (đối với bầu cử đại biểu Quốc hội), theo đúng dự kiến của Thường trực HĐND (đối với bầu cử đại biểu HĐND).

3- Ban Thường trực UBMTTQVN cấp xã chủ trì, phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức hội nghị cử tri ở thôn, tổ dân phố để lấy ý kiến nhận xét đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cư trú thường xuyên tại địa phương; phối hợp với các đoàn thể vận động cử tri đến dự họp, bảo đảm có đủ số lượng, tỷ lệ cử tri đến dự họp theo quy định tại Nghị quyết số 1134 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong các hội nghị này.

4- Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN cấp tỉnh chủ trì phối hợp với UBND ở đơn vị bầu cử tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, để người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cấp tỉnh gặp gỡ tiếp xúc với cử tri, thực hiện quyền vận động bầu cử; hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN cấp huyện, cấp xã phối hợp với UBND cấp xã tại đơn vị bầu cử tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu HĐND cấp mình gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, thực hiện quyền vận động bầu cử.
5- Ủy ban MTTQVN các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên, HĐND, UBND cùng cấp trong công tác tuyên truyền để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân; làm cho mọi cử tri hiểu rõ vai trò, vị trí của Quốc hội, HĐND; tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn của đại biểu HĐND; tự mình đi bỏ phiếu để lựa chọn người xứng đáng bầu vào Quốc hội, HĐND; nắm chắc tình hình đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân để kịp thời thực hiện công tác tuyên truyền, không để xảy ra các tình huống bất lợi cho cuộc bầu cử.

6- Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức giám sát; phối hợp với các tổ chức thành viên và Thường trực HĐND cùng cấp giám sát và vận động Nhân dân giám sát quá trình tổ chức cuộc bầu cử, góp phần bảo đảm để cuộc bầu cử diễn ra thật sự dân chủ và đúng pháp luật.

Trong những nội dung trên thì công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND là nội dung quan trọng nhất trong sáu nội dung công tác Mặt trận tham gia bầu cử. Do đó, yêu cầu của công tác hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người phải đảm bảo thật sự dân chủ, đúng luật, đúng tiến độ về thời gian quy định cho từng công việc và chất lượng, tiêu chuẩn, thành phần, số lượng người được giới thiệu. Hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được tiến hành theo năm bước.

Bước 1: Tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội và người ứng cử đại biểu HĐND.

Bước 2: Việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và người ứng cử đại biểu HĐND.

Bước 3: Tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ  hai để thỏa thuận danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội và ứng cử đại biểu HĐND.

Bước 4: Tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và người ứng cử đại biểu HĐND.

Bước 5: Tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Thực hiện tốt những quy định về công tác hiệp thương, tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các cấp trong tỉnh đã dành thời gian thảo luận sôi nổi, dân chủ và đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, đáp ứng cả về số lượng và chất lượng nhưng vẫn thể hiện đầy đủ cơ cấu, thành phần đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo đó, trên địa bàn tỉnh dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội là 20 người, trong đó Trung ương là 04 người, địa phương là 16 người và dự kiến giới thiệu giới thiệu người ứng cử ở 3 cấp là 10.061 người đạt tỷ lệ bình quân 02 lần so với tổng số đại biểu được bầu (5.020), cụ thể: số đại biểu được bầu ở cấp tỉnh là 73, dự kiến giới thiệu 146; số đại biểu cấp huyện được bầu là 431, dự kiến giới thiệu 862 người; số đại biểu được bầu ở cấp xã là 4516, dự kiến giới thiệu là 9.053 người.

Hiện nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các cấp trong tỉnh đang tích cực triển khai các công việc tiếp theo của quy trình hiệp thương đã lập danh sách sơ bộ (tháng 3/2016) để tiến tới lập danh sách chính thức (tháng 4/2016) những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là những người đảm bảo về tiêu chuẩn, năng lực, phẩm chất và điều kiện tham gia của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trong giai đoạn hiện nay./.

TRƯƠNG THANH PHONG
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
13478100