Truy cập hiện tại

Đang có 136 khách và không thành viên đang online

Xây dựng Đảng

Long Xuyên chú trọng công tác xây dựng Đảng

(TGAG)- Thành phố Long Xuyên là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh An Giang. Đảng bộ thành phố Long Xuyên có 59 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc, với 263 chi bộ dưới cơ sở (trong đó chi bộ khóm ấp là 96) tổng số 7.783 đảng viên, chiếm 2,68% dân số. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh luôn được chú trọng.Đánh giá một số kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, trong năm 2018, công tác chính trị tư tưởng từng bước được đổi mới, khá phong phú và đa dạng. Công tác học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đi vào nền nếp, chất lượng, từng bước góp phần chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình học tập theo Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Công văn số 115-CV/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong học tập nghị quyết và triển khai kế hoạch công tác đảng. Việc triển khai thực hiện Đề án về “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên cơ sở giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo” bước đầu đã đạt được kết quả nhất định, hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng chính trị và công tác giáo dục lý luận chính trị chuyển biến theo hướng tích cực, phương pháp giảng dạy được đổi mới theo hướng lấy người học làm trung tâm, bước đầu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 13-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đồng thời có sự kế thừa kết quả việc học và làm theo Bác, trong nhiều năm qua, Đảng bộ thành phố Long Xuyên đã tập trung chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII) về xây dựng  Đảng. Qua đó, toàn Đảng bộ đã đạt được những kết quả nhất định, tạo sự chuyển biến tích cực trong cả hệ thống chính trị, nhận thức về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được nâng lên. Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác đã góp phần không nhỏ vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đảng bộ tổ chức thành công buổi tọa đàm chủ đề về học tập Chuyên đề năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”; việc tổ chức được thực hiện rộng khắp từ thành phố đến địa bàn dân cư. Kết quả, 59/59 chi, đảng bộ cơ sở và 263 chi bộ dưới cơ sở tổ chức việc tọa đàm, đạt 100%. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng góp phần nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đối với những nội dung và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuyển hóa từ nhận thức sang hành động của từng cá nhân.

Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Qua thời gian phát động có 28/58 chi, đảng bộ tham dự, với 212 bài dự thi. Kết quả có 16 bài đạt giải (01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 10 giải khuyến khích).

Tổ chức tọa đàm kỷ niệm 200 năm Ngày sinh C.Mác cho cán bộ, đảng viên chủ chốt thành phố và cơ sở, kết quả 100% chi, đảng bộ cơ sở và dưới cơ sở tổ chức việc tọa đàm, qua đó tuyên truyền sâu rộng, khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng là Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm xuyên tạc và phủ nhận Chủ nghĩa Mác – Lênin; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Công tác nắm bắt và dự báo tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội được thực hiện thường xuyên; kịp thời phản ánh những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; phát huy tốt cơ chế phản hồi các phản ánh của dư luận xã hội.

Công tác tổ chức đạt được nhiều kết quả quan trọng, tổ chức thành công Hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong thành phố, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả”. Nổi bật là việc ban hành và thực hiện một số đề án về sắp xếp tổ chức, bộ máy góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố.

Thành ủy cũng đã sắp xếp, sáp nhập một số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy. Từ đó giảm số đầu mối tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy từ 67 chi, đảng bộ xuống còn 59 chi, đảng bộ. Qua việc thực hiện hợp nhất, sáp nhập các tổ chức, cơ quan, bước đầu thành phố đã giảm được 07 vị trí lãnh đạo cấp phòng, 10 công chức, viên chức, người lao động góp phần từng bước tinh gọn bộ máy, thực hiện tinh giản biên chế.

Ngoài việc thực hiện chủ trương của tỉnh về nhất thể hóa chức danh Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Thành ủy Long Xuyên còn xây dựng và triển khai thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU về nhất thể hóa chức danh bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, và đến nay, Đề án này đã triển khai thực hiện toàn bộ 13/13 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp được quan tâm thường xuyên, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Từ những kết quả nổi bật trên cho thấy sự phấn đấu, nỗ lực của toàn Đảng bộ trong công tác đổi mới, tiếp tục nâng cao sức chiến đấu của Đảng. Thành phố Long Xuyên đang trong quá trình phát triển để trở thành đô thị loại I nên yêu cầu nhiệm vụ chính trị hiện nay và sắp tới rất nặng nề, đòi hỏi phải có sự quyết tâm chính trị cao để thực hiện nhanh chóng và hiệu quả nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 – 2020./.

Đào Duy Thành
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Long Xuyên
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26112758