Truy cập hiện tại

Đang có 75 khách và không thành viên đang online

Xây dựng Đảng

Xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong tiến trình đổi mới

(TGAG)- Hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta đã luôn luôn kiên trì chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, coi đó là nền tảng tư tưởng và kim chỉ Nam cho hành động của Đảng. Một trong những vấn đề có tính nguyên tắc của đảng cầm quyền ở nước ta trong những năm đổi mới là Đảng lãnh đạo công tác cán bộ. Để đánh giá đúng cán bộ, phải lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo. Để bố trí đúng cán bộ, phải lấy yêu cầu nhiệm vụ làm căn cứ. Lựa chọn cán bộ phải xuất phát từ lợi ích chung của cách mạng. Bảo đảm tính tập thể trong các quyết định về cán bộ trên cơ sở dân chủ, xem xét đầy đủ ý kiến của các tổ chức và cá nhân có liên quan. Phải dân chủ hóa công tác cán bộ bằng những quy chế rõ ràng. Phân công, phân cấp quản lý cán bộ, xác định quyền hạn, trách nhiệm, các mối quan hệ giữa cơ quan đảng và cơ quan nhà nước, ngành và địa phương, cấp trên và cấp dưới. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải tuân theo quy trình chặt chẽ, kết hợp giữa bồi dưỡng lý luận, kiến thức và rèn luyện trong thực tiễn. Xác định quy chế, quy trình lựa chọn, đánh giá, đề bạt, điều động cán bộ, làm cho việc quản lý cán bộ đi vào nền nếp. Việc luân chuyển cán bộ theo quy hoạch góp phần đào tạo những cán bộ lãnh đạo có tầm nhìn xa, hiểu biết rộng, có bản lĩnh và năng lực lãnh đạo. Coi trọng việc quản lý cán bộ chủ chốt ở các cấp, các ngành, xác định rõ trách nhiệm và quyền hạn của người đứng đầu trong công tác cán bộ. Coi trọng việc bồi dưỡng nhân tài cho Đảng. Chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế tục là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức đảng và phải được tiến hành theo quy hoạch, bảo đảm tính liên tục, kế thừa và phát triển trong đội ngũ cán bộ.

Trong hoàn cảnh hội nhập quốc tế diễn ra mạnh và Việt Nam nằm ở dòng xoáy của toàn cầu hóa thì sự phát triển của nước ta sẽ diễn ra trong hoàn cảnh cạnh tranh gay gắt, quyết liệt gấp bội so với trước đây, rất có thể mức độ và hệ số rủi ro sẽ rất lớn và dày hơn. Chúng ta chấp nhận vượt qua thách thức, nguy cơ cũng tức là đòi hỏi năng lực tư duy, bản lĩnh chính trị phải có sự nổi trội.

Đó là những biểu hiện mới của thách thức, nguy cơ, chủ yếu nhìn từ bên ngoài, tuy nhiên nguy cơ từ bên trong cũng rất lớn. Đại hội X năm 2006 đánh giá rằng: “Thoái hóa, biến chất về chính trị, tư tưởng, về đạo đức, lối sống; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu dân trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên diễn ra nghiêm trọng, kéo dài chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, nhất là trong các cơ quan công quyền, các lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, quản lý doanh nghiệp nhà nước và quản lý tài chính, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng”. Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động của Đảng ta, tại Đại hội X, trong Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác xây dựng Đảng, có nhận định rằng: “vẫn còn tình trạng “chạy chức”, “chạy quyền”, “chạy tội”, “chạy bằng cấp””.

Phải xác định rõ những nguyên nhân và khắc phục các tệ nạn đã xảy ra; xử lý nghiêm minh, không bao che, dung túng cho những kẻ thoái hóa, biến chất. Trong nhiều nghị quyết của Đảng, đặc biệt trong Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII năm 1999, một loạt biện pháp đã được xác định rất cụ thể. Mặc dù các đại hội đã đề cập đến những biện pháp xử lý nghiêm minh, song, trên thực tế, công tác chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí và các tiêu cực khác trong toàn xã hội và trong nội bộ Đảng chưa đạt được hiệu quả mong muốn. Đáng chú ý là tình trạng gia tăng của bệnh quan liêu; nói nhiều làm ít, nói mà không làm, nói thì hay nhưng làm thì dở, nói một đằng, làm một nẻo; thích nghe thành tích, ngại nghe sự thật trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Hậu quả tai hại của những căn bệnh này là nó làm cho nhiều chủ trương, chính sách không phù hợp với thực tế; tình trạng thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý.

Vai trò lãnh đạo của Đảng là kết quả của một quá trình vận động của lịch sử, được thực tế chứng minh là hoàn toàn hợp quy luật. Chính vì vậy, muốn cho Đảng làm tròn trách nhiệm lãnh đạo thì Đảng phải luôn luôn tự đổi mới, tự chỉnh đốn. Từ kinh nghiệm của những năm xây dựng và chỉnh đốn Đảng thời kỳ đổi mới, có thể thấy, công tác kiểm tra, giám sát có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bên cạnh những thành tựu rất quan trọng đã đạt được, do tác động tiêu cực của mặt trái cơ chế thị trường cùng sự thiếu rèn luyện, tu dưỡng thường xuyên, nên một bộ phận cán bộ, đảng viên và cả một số tổ chức đảng đã bộc lộ những mặt yếu kém. Tổ chức đảng ở nhiều nơi chấp hành các nguyên tắc của Đảng, trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ chưa nghiêm, sinh hoạt lỏng lẻo; đấu tranh tự phê bình và phê bình giảm sút, sức chiến đấu yếu dẫn đến vi phạm kỷ luật. Nhiều tổ chức cơ sở và chi bộ không đủ sức giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở. Vẫn còn tình trạng nói mà không làm, việc theo dõi kiểm tra, đôn đốc triển khai nghị quyết làm chưa tốt; việc xử lý sai phạm trong thực hiện nghị quyết chưa nghiêm. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng, tính đảng yếu, giảm sút ý chí chiến đấu, ngại tu dưỡng, rèn luyện, chạy theo lối sống thực dụng, vị kỷ dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống; tình trạng cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, mất đoàn kết của một bộ phận cán bộ, đảng viên làm giảm sút uy tín của Đảng, làm xói mòn niềm tin của nhân dân, đang trở thành một trong những nguy cơ lớn nhất hiện nay.

Từ tình hình trên, đòi hỏi Đảng phải tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn để xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm với yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, nhất là khi chúng ta tiếp tục thực hiện xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cả về chiều rộng và chiều sâu. Để đạt được mục tiêu nói trên, nhất thiết phải tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác kiểm tra, giám sát là một nội dung quan trọng cần được đẩy mạnh. Các tổ chức đảng, trước hết là các cấp ủy đảng phải xác định công tác giám sát là nhiệm vụ trực tiếp và thường xuyên, gắn liền với sự lãnh đạo của mình. Vấn đề đặt ra là Đảng ta cần đẩy mạnh hơn nữa việc nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn những vấn đề về Đảng và công tác xây dựng Đảng. Có như thế chúng ta mới làm cho Đảng mạnh hon, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, Đảng không bị tụt hậu với thời cuộc, làm cho Đảng luôn luôn ở tầm cao của thời cuộc.

P.TTCTTG

________
Nguồn: BTGTW
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38248860