Truy cập hiện tại

Đang có 424 khách và không thành viên đang online

Xây dựng Đảng

Đảng bộ thị xã Tân Châu luôn xem công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt

(TGAG)- Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, là điều kiện tiên quyết để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong sự nghiệp đổi mới của địa phương, mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Tân Châu lần thứ XI đề ra. Năm qua, Đảng bộ thị xã Tân Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Với vai trò quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhằm bảo đảm sự thống nhất từ nội bộ Đảng đến Nhân dân, nên Đảng bộ thị xã đã quan tâm tổ chức học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng một cách nghiêm túc, đạt hiệu quả, tất cả đảng viên, đoàn viên, hội viên và chức sắc, chức việc đều tham gia học tập. Để tuyên truyền ra dân, Đài Truyền thanh thị xã xây dựng tiết mục đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống, với nội dung hỏi - đáp về Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ X; những nội dung mới của Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.
 
Trong năm qua, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành Chỉ thị về việc chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong triển khai, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; Sơ kết các Chỉ thị, Nghị quyết trên các lĩnh vực như: Du lịch, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thể dục thể thao, công tác bình đẳng giới, công tác phổ cặp giáo dục. Công tác giáo dục lý luận chính trị được đẩy mạnh thường xuyên, trong năm đã mở 41 lớp hội nghị báo cáo viên, bồi dưỡng nhận thức về Đảng, sơ cấp lý luận chính trị, các chuyên đề chủ nghĩa yêu nước, chính sách dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam,… có trên 2.600 cán bộ, đảng viên tham gia học tập, qua đó góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị và ý thức tu dưỡng đạo đức cách mạng cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, Đảng bộ thị xã và Chi, Đảng ủy cơ sở luôn quan tâm thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đây là vấn đề then chốt, khâu đột phá để làm trong sạch nội bộ Đảng, đồng thời, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh đó là công tác cán bộ. Sau đại hội Đảng bộ thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy đã nhanh chóng xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án nhân sự. Trong đó, tập trung củng cố, kiện toàn nhân sự cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các Chi, Đảng bộ cơ sở và các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong toàn thị xã. Làm tốt công tác quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý cho nhiệm kỳ 2015-2020 và kể cả nhiệm kỳ 2020-2025; nhân sự chủ tịch HĐND-UBND các xã – phường nhiệm kỳ 2016-2021; quan tâm cơ cấu cán bộ trẻ, nữ, theo độ tuổi bảo đảm yêu cầu; thường xuyên chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn cán bộ. Đặc biệt, Đảng bộ thị xã đã thực hiện thí điểm thành công mô hình Bí thư - Chủ tịch UBND cấp xã; hiện tại đã có 6/14 Đảng bộ xã - phường thực hiện và đang phát huy hiệu quả. Trong năm qua, Ban Thường vụ Thị ủy đã tổ chức điều động, bổ nhiệm, luân chuyển 34 đồng chí; chuẩn y kết nạp 115 đảng viên mới; đề nghị về trên trao Huy hiệu 50, 40 và 30 tuổi Đảng cho 44 đảng viên.

Công tác kiểm tra - giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, quy định, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, góp phần thiết thực vào việc tăng cường đoàn kết, kỷ luật của đảng, giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị. Qua kết quả kiểm tra, đã xem xét xử lý kỷ luật đối với 9 trường hợp. Qua đó, giúp tổ chức cơ sở đảng và đảng viên phát huy ưu điểm, nhận thức hạn chế, thiếu sót để khắc phục.

Công tác dân vận được tăng cường, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận, đoàn thể, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên, tăng cường đoàn kết nhất trí, củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, nhất là việc chủ động giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh trên địa bàn. Việc theo dõi nắm bắt diễn biến tư tưởng, định hướng dư luận xã hội được chú trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Bên cạnh, những mặt đã đạt được, công tác xây dựng Đảng trong năm qua của Đảng bộ thị xã Tân Châu vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Đó là, công tác phối hợp của các ngành trong khối khoa giáo còn rời rạc, hiệu quả chưa cao, chưa kịp thời. Việc tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát còn chậm, chưa đúng tiến độ đề ra; chế độ thông tin báo cáo ở một số chi, đảng ủy cơ sở chưa đúng thời gian quy định. Công tác tuyên truyền, vận động thiếu chiều sâu; việc nắm tình hình diễn biến trong nhân dân còn chậm và chưa phản ánh kịp thời.

Năm 2017, là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI, là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo đà tăng trưởng cao và bền vững cho cả giai đoạn. Những khó khăn đối với sự phát triển kinh tế còn rất nhiều; vấn đề môi trường, hạ tầng đô thị và hạ tầng giao thông cần phải tiếp tục giải quyết; tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức chưa được đề cao sẽ ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Do đó, hơn ai hết đòi hỏi Đảng bộ thị xã Tân Châu cần phải phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, đồng lòng, nỗ lực nhiều hơn nữa, quyết tâm vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2016, Đảng bộ thị xã Tân Châu tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ chính trị ở địa phương, nhất là các vấn đề phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội, giải quyết việc làm, các công trình đầu tư cơ bản trên địa bàn, kết quả thực hiện tiêu chí nông thôn mới, việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phân giới cắm mốc trên đất liền, chủ quyền biển đảo; tuyên truyền cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước gắn với các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc,…

Tập trung đổi mới phong cách, lề lối làm việc; làm rõ trách nhiệm người đứng đầu của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của các loại hình tổ chức đảng; nhất là quan tâm củng cố, kiện toàn, sắp xếp các tổ chức đảng; tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án 01 và 02 của Thị ủy về tạo nguồn và quy hoạch dài hạn cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ thị ủy quản lý và củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị xã, phường; tiếp tục thực hiện quy trình việc điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, cũng như thực hiện Đề án tinh giản biên chế khối Đảng, đoàn thể theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Tăng cường và chủ động kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp và kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm theo Điều lệ Đảng quy định. Tiếp tục quan tâm đổi mới công tác dân vận, thường xuyên bám sát địa bàn nắm dư luận trong quần chúng nhân dân; phát huy nhân rộng phong trào thi đua “dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn minh đô thị. Đồng chí Huỳnh Quang Ngự, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Tân Châu nhấn mạnh: “Năm 2017, Đảng bộ thị xã tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, nhằm đáp ứng được yêu cầu chính trị trong tình hình mới. Mà trọng tâm của công tác xây dựng Đảng hiện nay là thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đó là đẩy mạnh, tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn đảng; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; những gì mà chưa làm được, hoặc làm một phần thì chúng ta tiếp tục làm; những gì làm được rồi thì chúng ta phát huy làm nữa. Và đặc biệt là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) phải gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị”.

Những dự báo, cũng như nhiệm vụ năm 2017 đã đặt ra là hết sức nặng nề và đầy khó khăn, thách thức. Nhưng với truyền thống đoàn kết, năng động, đổi mới và sáng tạo; đặc biệt, là tinh thần quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cũng như sự đồng lòng của nhân dân trong toàn thị xã, sẽ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đảng bộ đã đề ra trong năm 2017 và tạo nền tảng vững chắc cho những năm tiếp theo, từng bước đưa kinh tế - xã hội của thị xã Tân Châu phát triển theo hướng văn minh, giàu đẹp, tiến tới đô thị loại III vào năm 2020.

Văn Phô
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38202896