Truy cập hiện tại

Đang có 82 khách và không thành viên đang online

Xây dựng Đảng

Nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới

(TGAG)- Ðảng ta luôn quan tâm lãnh đạo công tác phụ nữ và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Từ khi đổi mới đến nay, chủ trương của Ðảng về công tác phụ nữ và bình đẳng giới được thể hiện xuyên suốt trong nhiều Nghị quyết. Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách cụ thể nhằm tạo điều kiện để phụ nữ phát triển và thúc đẩy bình đẳng giới.
 
Trong những năm qua, phong trào phụ nữ và bình đẳng giới của nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn. Các tầng lớp phụ nữ đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo trong học tập, lao động và công tác, đạt nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, góp phần quan trọng xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước. Nhận thức xã hội về bình đẳng giới được nâng lên. Phụ nữ được tôn trọng và bình đẳng hơn, địa vị của người phụ nữ trong xã hội và gia đình ngày càng được cải thiện. Bình đẳng giới của Việt Nam được Liên hợp quốc đánh giá là điểm sáng trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ. Hội liên hiệp phụ nữ các cấp đã có nhiều sáng tạo trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước về công tác phụ nữ.
    
Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ chưa được thực hiện tốt. Nhiều nơi phụ nữ còn gặp khó khăn về đời sống, việc làm do trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thấp và định kiến giới của xã hội. Một bộ phận phụ nữ có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, sa vào tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật. Hoạt động của các cấp hội ở một số nơi chưa thực sự đổi mới, còn mang tính hình thức và hành chính; tỷ lệ thu hút các tầng lớp phụ nữ tham gia tổ chức hội chưa cao; công tác cán bộ nữ một số nơi còn hạn chế; năng lực và trình độ cán bộ hội nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu.

Nhìn chung, công tác phụ nữ còn những mặt hạn chế. Ðịnh hướng lãnh đạo, chính sách, phương pháp công tác vận động phụ nữ còn thiếu cụ thể, sát hợp với từng đối tượng, chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu mới.
 
Nguyên nhân trước hết là do nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền ở nhiều địa phương, đơn vị về bình đẳng giới, về vai trò, năng lực của phụ nữ còn hạn chế. Ðịnh kiến về giới còn tồn tại dai dẳng trong nhận thức chung của xã hội do ảnh hưởng tư tưởng Nho giáo và tập tục phong kiến lạc hậu từ lâu đời. Nhiều cấp ủy đảng, chính quyền thiếu quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương của Ðảng về công tác vận động phụ nữ, chưa chủ động nghiên cứu, dự báo và giải quyết kịp thời các vấn đề xã hội phát sinh liên quan tới phụ nữ. Chủ trương công tác cán bộ nữ chưa được quán triệt, thực hiện đầy đủ trong quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng, đề bạt cán bộ, còn có biểu hiện "khoán trắng" công tác phụ nữ cho hội phụ nữ. Hoạt động của các cấp hội liên hiệp phụ nữ chưa giải quyết tốt một số vấn đề thực tiễn đặt ra, nhất là những vấn đề xã hội bức xúc liên quan tới phụ nữ. Một bộ phận phụ nữ còn tự ti, an phận, chưa chủ động vượt khó vươn lên. Trong nội bộ phụ nữ còn có tình trạng níu kéo, chưa ủng hộ nhau.
    
Ðể đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, Ðảng ta đặc biệt coi trọng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên sự nỗ lực vượt bậc của toàn dân, trong đó có phụ nữ. Vì vậy, cần quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu công tác phụ nữ trong tình hình mới nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội, tạo bước chuyển biến rõ rệt về hiệu quả công tác phụ nữ ở từng ngành, địa phương, đơn vị. Các cơ quan Ðảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức xã hội, cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về giới và ý thức trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; lên án, đấu tranh chống tư tưởng coi thường phụ nữ, các hành vi phân biệt đối xử, xâm hại, xúc phạm nhân phẩm phụ nữ. Ðưa nội dung giáo dục về giới, Luật Bình đẳng giới vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng trong các trường chính trị và các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phấn đấu làm tốt vai trò nòng cốt tham mưu và thực hiện các giải pháp cần thiết để nâng cao nhận thức cho phụ nữ về bình đẳng giới, khắc phục tư tưởng tự ti, an phận, níu kéo nhau, nêu cao tình thần tự chủ, đoàn kết, vượt khó vươn lên để không ngừng tiến bộ, đóng góp ngày càng nhiều cho gia đình, xã hội.
    
Năm 2016 là năm tổ chức đại hội phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của các tầng lớp phụ nữ; đánh dấu sự phát triển của phụ nữ và tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn mới.

Để Đại hội phụ nữ các cấp đạt kết quả tốt cần tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ, đặc biệt là Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27-4-2007 của Bộ Chính trị khóa X về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, năng lực của phụ nữ và ý thức, trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới; lên án, đấu tranh chống tư tưởng, hành vi bạo lực, buôn bán, xâm hại, xúc phạm và phân biệt đối xử với phụ nữ. Nâng cao trình độ mọi mặt và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và thực hiện tốt chính sách, pháp luật đối với lao động nữ và cán bộ nữ.

Nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới là một yêu cầu vừa cơ bản vừa cấp bách; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị mà trước hết là của các cấp ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đóng vai trò nòng cốt./.

TRUNG THÀNH
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37131560