Truy cập hiện tại

Đang có 150 khách và không thành viên đang online

Xây dựng Đảng

Phú Thuận qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

(TUAG)- Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc xây dựng, củng cố vai trò lãnh đạo, uy tín của Đảng trong tình hình hiện nay. Ngay từ khi Nghị quyết được ban hành cùng với những văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy Thoại Sơn, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phú Thuận đã triển khai thực hiện nghiêm túc gắn với nhiệm vụ của từng chi bộ cơ quan, đơn vị, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, Đảng ủy chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả công tác tư tưởng và đẩy mạnh tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với những giải pháp, cách làm phù hợp, sáng tạo mang lại hiệu quả cao.

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình luôn được Đảng bộ quan tâm tổ chức thực hiện trên cơ sở nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, đoàn viên và Nhân dân; từ đó đề ra phương hướng, giải pháp, sửa chữa, khắc phục những mặt hạn chế, khuyết điểm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và xử lý nghiêm những vụ việc phức tạp, gây bức xúc dư luận.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, toàn Đảng bộ tập trung xây dựng các tiêu chí học tập và làm theo gương Bác gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, địa phương, đơn vị; phát huy vai trò nêu gương, làm gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị để tạo ra sự lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tất cả cán bộ đảng viên, đoàn viên đều thực hiện nghiêm túc việc xây dựng và thực hiện nội dung bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện theo tinh thần Công văn số 2952-CV/BTCTW, ngày 20/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhằm nâng cao chất lượng công tác đảng, Đảng ủy tổ chức cho các chi bộ dự sinh hoạt xoay vòng để rút kinh nghiệm, tăng cường chỉ đạo, điều hành và phân công nhiệm vụ; phát huy dân chủ, tập trung thảo luận thẳng thắn và giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng tâm tư nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên. Thông qua đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên được rèn luyện, thử thách, trưởng thành qua thực tiễn công tác; gương mẫu thực hiện quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhiều cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản, có phẩm chất, năng lực tốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Việc tổ chức kiểm điểm, tự phê bình, phê bình được thực hiện theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”; kiểm điểm đến đâu, khắc phục hạn chế, khuyết điểm đến đó; kết hợp giữa “chống” và “xây”, trong đó lấy “xây” làm nhiệm vụ chủ yếu, mang tính quyết định; thực hiện đồng bộ với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương. Từ đó, những bức xúc trong dư luận của Nhân dân từng bước được giải quyết. Chất lượng tổ chức cơ sở đảng ngày được nâng lên, tỷ lệ chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngày càng cao (1).

Đổi mới phương thức lãnh đạo, Đảng ủy chủ động rà soát, hệ thống, bổ sung các quy định, quy chế làm việc để điều chỉnh phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng chương trình công tác, lịch làm việc đảm bảo tính khoa học, hợp lý; giữ vững nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Tích cực cải tiến quy trình xây dựng nghị quyết, báo cáo nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu cải cách thủ tục hành chính trong Đảng. Chú trọng công tác thẩm định văn bản; rút ngắn thời gian các cuộc họp, hội nghị theo hướng lựa chọn nội dung trọng tâm và nâng cao chất lượng hội họp.

Qua thời gian gần 5 năm đưa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng vào cuộc sống, Đảng bộ xã Phú Thuận đã có những cách làm hay, sáng tạo như:

Tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác xây dựng Đảng; hướng dẫn cho các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt, đặc biệt là chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, nêu gương cụ thể gắn với việc xây dựng và thực hiện các mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tổ chức sinh hoạt chi bộ điểm để tạo ra sự giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong từng loại hình chi bộ (phân theo nhóm chi bộ ngành và ấp) đã đem lại hiệu quả thiết thực. Việc đăng ký các mô hình, điển hình được thực hiện từ đầu năm và có kiểm điểm thường xuyên, định kỳ giúp cho các tổ chức đảng phát huy được ưu điểm, thế mạnh của mình, đồng thời nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo.

Tóm lại, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng qua gần 5 năm thực hiện trên địa bàn xã Phú Thuận đã chứng minh được tính hiệu quả, thiết thực, tính chiến đấu của một nghị quyết xuất phát từ thực tiễn và tính cấp bách trong công tác xây dựng Đảng. Mỗi chi bộ và từng cán bộ đảng viên đã từng bước trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao hoàn thành trước lộ trình đề ra./.

Nguyễn Quốc Khánh
_____________

[1] Năm 2016 và 2017, Đảng bộ xã có 11 chi bộ, trong đó 9 chi bộ được xếp loại Trong sạch vững mạnh, 2 chi bộ Trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Năm 2018 có 12 chi bộ, trong đó 2 chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu, 9 chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 1 chi bộ Hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2019 và 2020 có 10 chi bộ, mỗi năm đều có 2 chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu và 8 chi bộ còn lại Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Về cán bộ, đảng viên năm 2016 có 14 đồng chí Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2017 có 14 đồng chí Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2018 có 20 đồng chí Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2019 có 19 đồng chí Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2020 có 20 đồng chí Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
31376270